Nyt fra OK23 Privat

Find din arbejdsgivers krav til forhandlingerne. Vi også skriver seneste nyt, der er relevant for dig, der er privatansat sygeplejerske og hvis overenskomst skal fornyes.

24. marts 2023

Alle de indgåede overenskomster er nu opdaterede på hjemmesiden. Læs mere om din nye overenskomst her

23. marts 2023

Forligsmanden har fremrykket afstemningen om mæglingsskitsen.  Afstemningen sættes nu i gang søndag den 26. marts, og afstemningsresultatet foreligger onsdag den 12. april. Resultatet offentliggøres senere samme dag. Læs mere hos Forligsinstitutionen

21. marts 2023

Dansk Sygeplejeråd har indgået toårige overenskomster med henholdvis Tivoli og Servicebranchen Arbejdsgiverforening (SBA). Scroll ned og se de forskellige aftaler her. 

20. marts 2023

OK23: Aftale for privathospitaler og klinikker på plads 

Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv er blevet enige om en ny toårig overenskomst for privathospitaler og klinikker. Med aftalen følger mere i løn, større arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag og en udvidelse af den særlige opsparing Læs hele nyheden om aftalen.
 

13. marts 2023

Forligsmanden har valgt at udskyde en eventuel konflikt med 14 dage fra 15. marts. Det betyder, at de forhandlere, som endnu ikke har indgået forlig om en ny overenstkomst på det private arbejdsmarked,  får mere tid til at nå i mål. Læs mere på Forligsinstitutionens hjemmeside

9. marts 2023

Dansk Sygeplejeråd mødtes som aftalt igen i går med Dansk Erhverv om fornyelsen af landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker, og forhandlingerne er stadig i gang. Efter 15 timers forhandlinger blev parterne dog enige om at mødes igen. Det gør de på søndag den 12. marts.

6. marts 2023

Efter 12 timers forhandlinger søndag med Dansk Erhverv på vegne af privat hospitalerne har man aftalt et nyt forhandlingsmøde d. 8. marts. På mødet fik begge parter mulighed for at udveksle synspunkter om fornyelsen af Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker.

5. marts 2023

Der indgået forlig på de store toneangivende områder for OK23 Privat - herunder transportområdet. Det betyder, at Dansk Sygeplejeråd nu kan gå i gang med at forhandle de 33 overenskomster for privatansatte sygeplejersker. Derfor er der i dag forhandlinger med privat hospitalerne. Der forsættes i de kommende uger med de øvrige områder.

 

27. februar 2023

Forligsmanden har i dag valgt at udskyde en eventuel konflikt med 14 dage fra 1. marts 2023 for at give parterne længere tid til at forhandle i. Det skriver Forligsinstitutionen på deres hjemmeside

23. februar 2023 

gretechrsp207284f

Læs Grete Christensens blog om OK23 om, hvorfor hun mener, at de foreløbige resultater af forhandlingerne om de næste to års lønudvikling for privatansatte tegner godt for forhandlingerne for de privatansatte sygeplejersker.  

Februar 2023: Meld dig ind i Dansk Sygeplejeråd inden en eventuel konflikt

Kender du en sygeplejerske, som arbejder på det private område og som ikke er medlem af Dansk Sygeplejeråd? De kan risikere at mangle løn, hvis overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked ender med en storkonflikt. Derfor bør de melde sig ind i Dansk Sygeplejeråd inden 1. marts 2023.

Sideløbende med de andre fagforeninger forhandler Dansk Sygeplejeråd lige nu nye overenskomster for medlemmerne på det private arbejdsmarked. Det ser ud til at blive den sværeste i mange år. Det skyldes bl.a., at den høje inflation har udhulet reallønnen, og at krigen i Ukraine lægger en dæmper på den generelle økonomi. Hertil kommer, at arbejdsgiverne har rejst mange krav om forringelser i overenskomsterne. Derfor er der risiko for, at forhandlingerne denne gang ender med en storkonflikt.

Påvirker også privatansatte sygeplejersker
Hvis det ender i en konflikt, vil det påvirke cirka 600.000 ansatte på det private område. Det gælder også privatansatte sygeplejersker, hvis overenskomster skal fornyes. Nogle ansatte skal i strejke, og andre kan blive lockoutet af deres arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt at være medlem af Dansk Sygeplejeråd. Som medlem er du sikret konfliktstøtte.

Du skal dog være meldt ind i Dansk Sygeplejeråd senest d. 1. marts 2023 og betale kontingent fra d. 1. januar 2023 for at kunne modtage konfliktstøtte, hvis der kommer en konflikt.

MELD DIG IND HER

Se om OK23 PRIVAT gælder for dig 

Herunder kan du se arbejdsgivernes krav listet op pr. branche.

 

27. januar 2023

kravudveksling_privathospitaler

Kravudveksling - Privathospitaler

Dansk Sygeplejeråd har den 27. januar 2023 udvekslet overenskomstkrav med Dansk Erhverv i forbindelse med fornyelsen af Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker.

Dansk Sygeplejeråd har indgået virksomhedsspecifikke overenskomster med flere privathospitaler. De udvekslede overenskomstkrav vil blive tilpasset de enkelte hospitalers overenskomster, og kan blive suppleret af yderligere krav.

Krav - Dansk Erhverv

Dansk Erhverv Arbejdsgiver krav OK23 – Landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker

Overordnede mål:

 • Øget fleksibilitet ved arbedjstilrettelæggelsen
 • Årsnorm
 • Kortere varsling af ændringer i arbejdstid / afspadsering
 • Indskrænkning af genetillægsperioderne
 • Ved betaling af overarbejde skal der regnes med kvarte timer i stedet for halve timer
 • Øget fleksibilitet i relation til beskæftigelse af timelønnede
 • Forhøjelse af den normale effektive arbejdstid (uden lønkompensation)
 • Arbejdsgiver skal have mulighed for at udskyde afspadsering i mere end 3 måneder

 

Pension:

 • Frit valg af pensionskasse

 

Særlig opsparing

 • Afskaffelse, subsisiært:
 • Mulighed for at aftale individuelle fravigelser fra ordningen

 

Andet

 • Krav om anciennitet for betaling af løn under barsel
 • Generel forenkling af overenskomsten
 • Udvidet adgang til at fravige overenskomsten ved individuel aftale

 

Forbeholdskrav

 • Der tages forbehold for yderligere krav og temaer

Krav - Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråds krav OK23 – Dansk Erhverv - Landsoverenskomsten for privathospitaler og klinikker

Løn:

 • Generelle procentuelle lønstigninger
 • Ret til køb af frihed til alle via den særlige opsparing.
 • Central aftalt tillæg for specialuddannelse
 • Forhøjelse af pensionsindbetalingen
 • Tillæg for funktionen som TR og AMiR
 • Bedre honorering af ledelse

 

Et sundt arbejdsliv:

 • Overarbejde ud over 1 timer honoreres med 100 % ved vagter af mere end 10 timers længde
 • Øget indflydelse på vagtplanlægningen, så balancen mellem arbejds- og privatliv og arbejdsglæden sikres
 • Pligt til at det lokalt drøftes hvilke vilkår der lokalt kan sikre, at seniorer kan blive længere på arbejdsmarked
 • Nødvendige implementeringer af den nye ferielov og barslesaftalen (redaktionelt).

 

Faglig udvikling

 • Pligt til 3 uddannelsesdage pr. år
 • Ret til individuel kompetenceudviklingsplan til alle.
 • Ret til udbetaling af ikke afholdte uddannelsesdage

 

Øvrige

 • Tilpasning af § 19, til de nye barselsregler
 • De generelle lønstigninger frigives, når Dansk Erhverv og Dansk Sygeplejeråd har meddelt godkendelse af forliget, og dermed fraskrevet sig retten til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomstindgåelsen
 • Redaktionelle ændringer til overenskomster og aftaler

 

Forbeholdskrav

 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav som konsekvens af krav fremsat af arbejdsgiverne
 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af resultater og ændringer på det øvrige arbejdsmarked, samt følger af retsafgørelser, voldgiftsafgørelser, ændringer i lovgivning og uddannelsesstrukturer mv.

 

26. januar 2023

kravudveksling_falck

Kravudveksling - Falck Danmark A/S

Dansk Sygeplejeråd har den 26. januar 2023 udvekslet overenskomstkrav med Falck Danmark A/S.

Krav - Falck Danmark A/S

Overordnede mål

 • Opnåelse af markante konkurrence- og effektivitetsgevinster

 

Arbejdstid

 • Øget fleksibilitet ved arbejdstilrettelæggelsen
 • Årsnorm
 • Ved betaling af overarbejde skal der regnes med kvarte timer i stedet for halve timer
 • Individuelle aftaler om højere arbejdstid til almindelig timebetaling (frivilligt merarbejde)

 

Pension

 • Frit valg af pensionsforsikrignsselskab

 

Særlig opsparing

 • Afskaffelse

 

Andet

 • Større adgang til individuelt aftalte frasigelser af overenskomsten jf. bla. ovf. om arbedjstid
 • Krav om anciennitet for betaling af løn under barsel
 • Generel forenkling af overnskomsten / Redaktionel gennemgang

 

Forbeholdskrav

 • Der tages forbehold for yderligere krav og temaer.

Krav - Dansk Sygeplejeråd

Løn

 • Lønforbedringer til alle
 • Overenskomstfastsatte tillæg for honorering af erfaring og kompetencer
 • Øget pension - mod målet om pensionsordninger på 18 %

 

Et sundt arbejdsliv

 • Overenskomstfastsatte vilkår for arbejde uden for normal daglig arbejdstid
 • Vilkår som gør det muligt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet

 

Faglig udvikling

 • Ret til uddannelsesdage med løn/lønkompensation
 • Ret til kompetenceudviklingsplan

 

Øvrige krav og forbeholdskrav

 • Tilpasning af overenskomstens regler om barsels- og forældreorlov til de nye regler i barselsloven
 • Redaktionelle ændringer
 • Lønstigninger frigives, når parterne har meddelt godkendelse af forliget, og dermed fraskrevet sig retten til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomstindgåelsen
 • Der tages forbehold for fremsættelse af yderligere krav og temaer

 

1. februar 2023

krav_vb-fasid

Kravudveksling - VB-FASID

Dansk Sygeplejeråd har den 1. februar 2023 udvekslet overenskomstkrav med Dansk Erhverv.

Krav - VB-FASID / Dansk Erhverv

 

Brancheoverenskomst mellem Vikarbureauernes Brancheforening (VB-FASID) og Dansk Sygeplejeråd

Temaer2023

 

Løbetid

 • Lang løbetid med opnåelse af markante konkurrence- og effektivitetsgevinster

 

Arbejdstid

 • Udvidelse af grænsen for, hvornår vikaren er timelønnet

 • Først overarbejdsbetaling efter 1 time

 • Ændring af normperioden for timelønnede på 8 uger til 4 måneder som gældende for må­ nedslønnede
 • Fravigelse af 4 måneders perioden for 48 timers reglen i arbejdstidsloven § 4 - til 6 måneder

 

Løn

 • Bortfald af erfaringstillæg

 

Transportgodtgørelse

 • Ændrede regler for transportgodtgørelse / bortfald af disse

 

Andet

 • Generel forenkling af overenskomsten

 

Der tages forbehold for yderligere temaer.

 

Krav - Dansk Sygeplejeråd

Løn 

 • Generelle lønstigninger
 • Udbygning af pensionen med en målsætning om en samlet pension på 18 %
 • Bedre honorering af specialer og funktioner

 

Et sundt arbejdsliv med vilkår, som hindrer nedslidning

 

Bedre muligheder for faglig udvikling

 • Ret til kompetenceudviklingsplan
 • Ret til mindst 2 uddannelsesdage med løn/lønkompensation

 

Øvrige krav og forbeholdskrav

 • Vilkår om fravær af familiemæssige årsager tilpasses de nye barselsregler.
 • Overenskomstdækning af arbejdsområdet ”pleje af borgere i dennes hjem eller lign.”
 • Redaktionelle ændringer til overenskomster og aftaler
 • Lønstigninger frigives, når parterne har meddelt godkendelse af forliget, og dermed fraskrevet sig retten til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomstindgåelsen
 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav, som følge af krav fremsat af arbejdsgiverne
 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav, som følge af resultater og ændringer på det øvrige arbejdsmarked, samt ændret lovgivning.

 

 

 

Læs mere