Resultater af OK20

Læs om, hvad der er aftalt ved OK20, og hvad de nye overenskomster på det private område betyder for dig.

De seneste par uger har Dansk Sygeplejeråd forhandlet en lang række overenskomster på plads for de privatansatte sygeplejersker. Aftalerne gælder for de næste tre år. De afventer den endelige godkendelse af parternes kompetente forsamlinger.

Resultater fra OK20

Find din overenskomst, fold siden ud og læs om, hvad der kommer til at gælde af nye ting på din arbejdsplads de næste tre år.

Privathospitaler og klinikker

Løn og særlig opsparing

 • Lønnen med i alt 5,1 pct. over tre år.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 1,7 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.
 • Den særlige opsparing stiger med 3 procentpoint fra 4 til 7 pct. Stigningen fordeler sig over tre år med 1 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.
  Det bliver muligt at få bidraget udbetalt løbende med månedslønnen.
   

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og mulighed for at få fri til at deltage i uddannelse i Dansk Sygeplejeråd.
 • Perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides med 2 uger.
 • For sygeplejersker, der har vagter aften og nat, kan virksomheder (der udelukkende følger Landsovernskomsten for Privathospitaler og Klinikker) vælge mellem at give tre timers frihed pr. 37 arbejdstimer om aftenen og natten, eller at forhøje tillægget for aften- og natarbejde med 8 procentpoint.
 • Hvileperioden mellem to tjenester kan udskydes i uforudsete situationer – inden for arbejdsmiljølovens regler om hviletid.

 

Ferie

 • De fem feriefridage overgår til nyt ferieafholdelsesår.
 • Tillidsrepræsentanten/DSR og virksomheden kan indgå lokalaftale om, at ferie afholdes i timer.

 

Børns sygdom og forældreorlov

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg. Der kan udbetales et beløb fra særlig opsparing.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.

 

Andet

 • For nye virksomheder, der tiltræder overenskomsten, er der aftalt en optrapningsordning af særlig opsparing.

 

Særligt for CFR, OPA og Viborg

Privathospitalet Viborg og OPA er blevet opkøbt af CFR. I den forbindelse bortfalder overenskomsterne for Viborg og OPA, og flere vilkår ensrettes:

 • Pension på alle enheder bliver fremover 15 pct. samlet set. Heraf er 5 pct. egetbidrag og 10 pct. arbejdsgiverbidraget.
 • Derfor bliver lønstigningerne 1,6 pct. i 2020, 1,5 pct. i 2020 og 1,52 pct. i 2022.
 • Der gives aften-/nattillæg fra kl. 17.00-07.00. Der er indgået en lokalaftale om, at lokationer, som har haft praksis for at give aften-/nattillæg fra kl. 15.30 fortsætter med det.
 • Hele nytårsaftensdag ligestilles en søgnehelligdag.

 

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds overenskomster med privathospitaler.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK20 endnu.

Vikarbureauer

Løn og særlig opsparing

 • For timelønnede vikarer stiger lønnen med i alt 6,8 pct.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 2,3 pct. i 2020, 2,3 pct. i 2021 og 2,2 pct. i 2022.
 • For månedslønnede vikarer stiger lønnen med i alt 7,5 pct.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 2,5 pct. hvert år i 2020, 2021 og 2022.
 • Tillægget for speciale i anæstesi til timelønnede vikarer hæves fra 12,74 kr. i timen til 21,69 kr. og er fremover et funktionstillæg.
 • For sygeplejevikarer i Grønland, der arbejder alene på en kystation, indføres der et tillæg på 175 kr. pr. dag. Tillægget gives også på ankomst- og afrejsedagen.

 

Pension

 • For timelønnede vikarer stiger pensionen fra 7,2 pct. samlet set til 9 pct. Det betyder, at egetbidraget stiger fra 2,4 pct. til 3 pct., og arbejdsgivers bidrag fra 4,8 pct. til 6 pct.
  Stigningen er fordelt over tre år med 0,4 + 0,2 pct. hvert år i 2020, 2021 og 2022.

 

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • For timelønnede vikarer udvides perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) med 2 uger til 8 uger i alt.

 

Børns sygdom og forældreorlov (månedslønnede vikarer)

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.

 

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds overenskomster med vikarbureauer.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK20 endnu.

Falck

Løn og særlig opsparing

 • I Landsoverenskomsten stiger minimallønnen med 1.202,49 kr. i alt
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 400,83 kr.  hvert år i 2020, 2021 og 2022.
 • I Aftalen for regionsklinikker stiger lønnen med i alt 5,1 pct.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 1,7 pct. i 2020, 1,7 pct. i 2021 og 1,7 pct. i 2022.
 • Den særlige opsparing stiger med 3 procentpoint fra 3 til 6 pct. Stigningen fordeler sig over tre år med 1 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.
  Det bliver muligt at få bidraget udbetalt løbende med månedslønnen.
 • Det præciseres, at den særlige opsparing medregnes i lønniveauet ved lokale forhandlinger, og at lønnen skal give udtryk for den enkeltes kvalifikationer, stillingens indhold mm. samt om der er indgået funktionsløn.

 

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • Arbejdsmiljørepræsentanten får mulighed for at få fri til at deltage i uddannelse i Dansk Sygeplejeråd og sikres samme adgang til IT-udstyr som tillidsrepræsentanten.
 • Der indføres et nyt protokollat om samarbejde i forbindelse med den grønne omstilling.
 • Det bliver muligt at nedsætte hviletiden til 8 timer i begrænset omfang.

Ferie

 • De fem feriefridage overgår til nyt ferieafholdelsesår.
 • Tillidsrepræsentanten/DSR og virksomheden kan indgå lokalaftale om, at ferie afholdes i timer.

 

Børnefamilier

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg. Der kan udbetales et beløb fra særlig opsparing.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.

 

Andet

 • Bidraget til Uddannelses- og samarbejdspuljen stiger med 82,50 kr. pr. fuldtidsansatte medarbejder om året.

 

Find Dansk Sygeplejeråds overenskomster med Falck.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK20 endnu.

Servicebranchen Arbejdsgiverforening (SBA)

Løn og særlig opsparing

 • Lønnen med i alt 5,1 pct. over tre år.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 1,7 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.
 • Den særlige opsparing stiger med 3 procentpoint fra 4 til 7 pct. Stigningen fordeler sig over tre år med 1 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.
  Det bliver muligt at få bidraget udbetalt løbende med månedslønnen.
 • Timelønnede skal nu have udbetalt værdien af pension og særlig opsparing.

 

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og mulighed for at få fri til at deltage i uddannelse i Dansk Sygeplejeråd.
 • For sygeplejersker, der har vagter aften og nat, kan virksomheden vælge mellem at give tre timers frihed pr. 37 arbejdstimer om aftenen og natten, eller at forhøje tillægget for aften- og natarbejde med 8 procentpoint.

 

Ferie

 • De fem feriefridage overgår til nyt ferieafholdelsesår.
 • Tillidsrepræsentanten og virksomheden kan indgå lokalaftale om, at ferie afholdes i timer.

 

Børnefamilier

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg. Der kan udbetales et beløb fra særlig opsparing.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.
 • Op til fire uger af graviditetsorloven kan afholdes i forlængelse af forældreorloven i stedet for inden fødslen.

 

Andet

 • For nye virksomheder, der tiltræder overenskomsten, er der aftalt en optrapningsordning af særlig opsparing og pension.

 

Find Dansk Sygeplejeråds overenskomster med Servicebranchens Arbejdsgiverforening.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK20 endnu.

Tivoli

Løn og særlig opsparing

 • Lønnen med i alt 7,5 pct. over tre år.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 2,5 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.
 • Vintersæsonen skrives ind i overenskomsten

 

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • Hvis der vælges en sygeplejerske til arbejdsmiljørepræsentant, drøfter Dansk Sygeplejeråd og DI dennes opgave og pligter.

 

Ferie

 • Tillidsrepræsentanten og virksomheden kan indgå lokalaftale om, at ferie afholdes i timer.

 

Børnefamilier

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg.

 

Find Dansk Sygeplejeråds overenskomst med Tivoli.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK20 endnu.

Semco Maritime

Løn og særlig opsparing

 • Lønnen med i alt 7,5 pct. over tre år.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 2,5 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.

 

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og mulighed for at få fri til at deltage i uddannelse i Dansk Sygeplejeråd.

 

Ferie

 • Reglerne fra den nye ferielov implementeres i overenskomsten. Blandt andet bliver mulighederne for at holde ferie på forskud ændret, så arbejdsmønsteret på offshore kan opretholdes.
 • Tillidsrepræsentanten og virksomheden kan indgå lokalaftale om, at ferie afholdes i timer.

 

Børnefamilier

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg, når medarbejderen ikke er offshore.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.

 

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds overenskomster med virksomheder på boreplatform.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK20 endnu.

Private plejeteams

Det sundhedsfaglige børneteam

Løn og særlig opsparing

 • Lønnen stiger med i alt 7,5 pct. over tre år.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 2,5 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.

 

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne mulighed for at få fri til at deltage i uddannelse i Dansk Sygeplejeråd, samt drøftelse af grundlaget for et godt arbejdsmiljø, bl.a. ift. senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 • Perioden for beregning af den gennemsnitlige arbejdstid (normperioden) udvides med 2 uger som en tidsbegrænset ordning.

 

Ferie

 • Feriefridage optjenes fortsat i kalenderåret og afholdes i perioden 1. maj til 30. april

 

Børnefamilier

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn i forbindelse med børns lægebesøg.

 

Andet

 • Medarbejderen kan bede om en kompetenceudviklingsplan. Der er tale om en tidsbegrænset ordning frem til 28. februar 2023.

 

Olivia Danmark

Løn og særlig opsparing

 • Lønnen stiger med i alt 7,5 pct. over tre år.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 2,5 procentpoint hvert år i 2020, 2021 og 2022.

 

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og mulighed for at få fri til at deltage i uddannelse i Dansk Sygeplejeråd, samt drøftelse af grundlaget for et godt arbejdsmiljø, bl.a. ift. senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
 • Sygeplejersken kan frivilligt indgå individuel aftale om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 37 timer, dog maksimalt 48 timer. Aftalen skal godkendes af DSR for at sikre, at den er indgået frivilligt.

 

Ferie

 • Feriefridage optjenes fortsat i kalenderåret og afholdes i perioden 1. maj til 30. april

 

Børnefamilier

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.

 

Andet

 • Medarbejderen kan bede om en kompetenceudviklingsplan.

 

Carelink

Løn og særlig opsparing

 • Lønnen stiger med i alt 7,5 pct.
  Lønstigningerne fordeler sig over tre år med 2,5 pct. hvert år i 2020, 2021 og 2022.

 

Arbejdsmiljø og arbejdstid

 • For sygeplejersker, der får kvalifikationstillæg udvides normperioden med en uge.

 

Børns sygdom og forældreorlov

 • Der gives mulighed for at holde fri uden løn ved barns 2. sygedage og i forbindelse med børns lægebesøg.
 • Far eller medmor får tre ugers ekstra øremærket forældreorlov med løn.

 

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds overenskomster med private plejeteams.
Vær opmærksom på, at overenskomsterne ikke er opdateret med resultaterne fra OK20 endnu.

Læs mere om OK20