OK21 Konsultationssygeplejersker - Krav

Parterne har nu udvekslet krav ved OK-forhandlingerne 2021. Se kravene fra DSR/dbio og PLA.

DSR og dbio har nu udvekslet krav med PLA til fornyelse af overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis.

Kravene til de nye overenskomster er baseret på medlemmernes ønsker i den forudgående kravsindsamling, som efterfølgende er blevet prioriteret og sendt til arbejdsgiverne. På samme måde sendte arbejdsgiverne deres krav til de faglige organisationer. 

Parterne har mødtes til forhandlinger den 27/10 og den 11/11, og mødes næste gang ved forhandlingsbordet den 13/1 2022.

DSR's og dbio's krav til fornyelse af overenskomst


Løn (krav i prioriteret rækkefølge):

 • Størst mulige lønforbedringer til alle
 • Kvalifikationstillæg for relevant videreuddannelse – specialuddannelse, kandidatuddannelse mv
 • En lønmodel med flere løntrin
 • Funktionstillæg for selvstændig opgavevaretagelse, herunder for vejledning af studerende
 • Krav om, at der lokalt skal forhandles tillæg
 • Ret til uniform/kittel
 • Forhøjelse af pensionsbidraget for bioanalytikere
 • Fritvalgsordning – løn, pension, særligt ferietillæg, eller frihed

Faglig og professionel udvikling:

 • Kompetenceudvikling til fremtidens opgaver i almen praksis, herunder
 • Opsparingskonto, som giver adgang til kompetenceudvikling
 • Ret til nedsat arbejdstid (25 timer) og fuld løn og tid til kandidatuddannelse 
 • Obligatorisk supervision
 • Ledende medarbejdere skal tilbydes lederuddannelse på relevant niveau

Arbejdsliv:

 • Fortsat fokus på at understøtte et godt arbejdsmiljø, hvor der er sammenhæng mellem krav og ressourcer og hvor den enkelte har indflydelse på planlægning og udførelsen af opgaverne
 • Ret til erstatningsfrihed, hvis SH-dagen falder på en fast fridag
 • Løn under sorgorlov i indtil 26 uger, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det er fyldt 18. år
 • Vilkår for kørsel/transport i egen bil

 

 

PLAs krav til fornyelse af overenskomst

 

Generelle krav:

Det er en generel målsætning for PLA og de praktiserende læger, at der udvises økonomisk tilbageholdenhed i forhold til fornyelsen af overenskomsten.

Overenskomsten skal gennemskrives med henblik på at gøre den så læse- og brugervenlig som muligt.

Parterne skal blive enige om beregningsprincipperne for løn i overenskomstperioden jf. forhandlingsprotokollat fra 2018.

Ansættelseskontrakt § 2, stk. 2:

1. Præcisering af, hvorvidt der gives et overgangstillæg eller ej. PLA ønsker et fortrykt felt i ansættelseskontrakten, hvor der kan angives et overgangstillæg.

Tjenestedragt § 3, stk.11:

2. Bortfald af § 3, stk.11. således, at der hverken er krav om tjenestedragt eller betaling.

Arbejdstid § 5:

3. Det tilføjes bestemmelsen om arbejdstid, at” arbejdstids begyndelse er, når medarbejderen er klar til påbegyndelse af arbejdet”.

4. Der ønskes en forenkling af arbejdstidsbestemmelsen, herunder bortfald af § 5, stk. 2. 

Nedenstående afsnit foreslås slettet:

Stk. 2.
Medarbejderen skal, medmindre andet aftales, kende tjenestens placering mindst 4 uger forud.

Varsling af ændring i tjenestens beliggenhed skal gives med et varsel på 2 døgn. Hvis 2-døgnsvarslet ikke overholdes, betales der for omlagte timer et tillæg på 50 % af bruttotimelønnen inkl. tillæg pr. påbegyndt time. ”

5. Der ønskes en præcisering af reglerne om over-og merarbejde, jf. stk. 4 og 5, således at det tydeligt fremgår, at over-og merarbejde skal være pålagt af arbejdsgiver.


Sygdom og andet familiemæssigt fravær § 8:

6. I § 8, stk. 1 aftales det, at ”under lovligt fravær som følge af sygdom, har medarbejderen pligt til loyalt at samarbejde med jobcenteret, kommunen og andre myndigheder/instanser. Pligten omfattet også at overholde de af myndighederne fastsatte frister. Gør medarbejderen ikke det, og medfører det at arbejdsgiver afskæres fra sygedagpengerefusion som følge heraf, kan arbejdsgiver modregne det mistede sygedagpengebeløb i medarbejderens løn.”

Uddannelsesdage § 10:

7. Der ønskes en forenkling af bestemmelse om uddannelsen, herunder bortfald af afsnit om udbetaling af ubrugte uddannelsesdage.

Nedenstående afsnit foreslås slettet:

”Ved overenskomstens udløb den 30. november 2021 opgøres antal benyttede uddannelsesdage. For medarbejdere, der pr. denne dato har været ansat i minimum 12 måneder og ikke har haft adgang til at benytte sin ret til betalte uddannelsesdage, skal uddannelsesdagen(e) udbetales med decemberlønnen i 2021. Der betales pr. manglende dag svarende til gennemsnitslønnen pr. arbejdsdag. Såfremt medarbejderen ikke har været ansat i hele overenskomstperioden, betales der forholdsmæssigt i forhold til ansættelsesperioden for ubrugte efter- og videreuddannelsesdag.”

Seniorbonus § 11:

8. Tilpasses den senere tilbagetrækningsalder på arbejdsmarkedet.