Barsel - Regioner

Barselsaftalen giver mulighed for, at du kan tilpasse orloven, så den passer dig og din familie bedst. Barselsaftalen giver en lang række valgmuligheder, som du må tage stilling til.

Hovedprincipper for afvikling af barselsorlov

Reglerne for din barselsorlov findes i et samspil mellem Barselsloven og Forhandlingsfællesskabets Aftale om fravær af familiemæssige årsager (Barselsaftalen). Barselsloven fastsætter retten til fravær fra arbejdet samt omfanget af dagpenge under barselsorloven. Disse rettigheder er en forudsætning for barselsaftalen og er indarbejdet i denne. I henhold til Barselsloven har et forældrepar samlet set ret til barselsdagpenge i 52 uger.

 De 52 uger udgøres af:

  • 4 uger før fødslen (moderen), OBS!! kun 4 uger medregnes, selvom man går fra 8 uger før
  •  14 uger efter fødslen (moderen),
  •  2 ugers fædreorlov, samt
  •  32 ugers barsels-dagpenge til deling mellem forældrene.

I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene i refusion.

Der er mulighed for at afholde barselsorlov i en længere periode, end der kan modtages dagpenge. F.eks. har hver forældre ret til fravær fra arbejdet i 32 uger efter barnets uge 14. Barselsorloven kan kombineres på flere forskellige måder. Forældrene kan holde deres respektive del af orloven på samme tid eller på skift. Der er også mulighed for, at arbejdet kan genoptages delvist. Den ene af forældrene har ret til at udskyde 8-13 uger af barslen til afholdelse, inden barnet fylder 9 år. Det kan aftales med arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov.

Dagpengeperioden kan forlænges med 8 eller 14 uger, mod at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt, så den samlede ydelse i kroner og øre svarer til i alt 52 ugers dagpenge. Hvis I vælger at forlænge orloven, er det en forudsætning, at I ikke udskyder en del af orloven til senere afholdelse eller afbryder orloven.

Hvis bopælskommunen får meddelelse om forlængelse i en periode, hvor der modtages løn, vil lønnen blive reduceret med det beløb, som dagpengene er nedsat. Man kan derfor overveje, om man vil vente med at give bopælskommunen besked om forlængelsen til udløbet af lønperioden. Dette vil dog medføre en tilsvarende større forholdsmæssig reduktion af de resterende dagpenge. Vær opmærksom på, at både moderen og faderen bruger af den samlede pulje dagpenge, når der holdes orlov med løn/dagpenge. I perioder hvor f.eks. både faderen og moderen afholder barselsorlov på samme tid, vil det derfor tælle dobbelt i dagpengeregnskabet, idet både faderens og moderens arbejdsgiver vil modtage dagpengerefusion for udbetalt løn.

Registrerede partnere kan opnå samme ret til fravær og sædvanlig løn, som biologiske fædre, når der er sket stedbarnsadoption af en registreret partners barn.

Er du i et ansættelsesforhold under din barsel, giver barselsaftalen dig i hovedtræk følgende rettigheder og forpligtelser:

Før fødslen

Moderen skal give arbejdsgiver meddelelse  om graviditeten senest 3 måneder før forventet fødsel. Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn i 8 uger før forventet fødsel, heraf kan arbejdsgiver få refusion fra det tidspunkt, hvor det skønnes, at der er 4 uger til forventet fødsel, og dagpengeretten starter. Er der fremkommet flere terminsdage, er det dén, der er fremkommet ved scanning, som skal bruges. Ved planlagt kejsersnit er det datoen for dette. Hvis faderen vil holde sine 2 ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal dette varsles 4 uger før forventet fødsel.  

De første 14 uger efter fødslen

Moderen har efter fødslen ret til fravær med sædvanlig løn i 14 uger (pligt de første 2 uger). Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger (øremærkede dagpenge til faderen). Faderen kan endvidere vælge at bruge af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 14. uge. Dette skal varsles med 4 uger. Senest 8 uger efter fødslen skal moderen underrette arbejdsgiveren om, hvornår hun genoptager arbejdet, fordelingen af ugerne, samt om hvorvidt retten til at  udskyde fravær, ønskes benyttet. Faderen skal ligeledes 8 uger efter fødslen meddele, i hvilket omfang og hvornår han ønsker at gøre brug af sine rettigheder.

Fra 14 uger efter fødslen og frem (6+7+6 uger) 

Efter den 14. uge har forældrene hver ret til at holde fri i 32 uger og har i den forbindelse ret til 32 ugers dagpenge til deling. Inden for de 32 uger med dagpenge er der øremærket 6 ugers fravær med løn til mor, 7 uger til far, og der er endvidere 6 ugers fravær med løn, som forældrene kan dele mellem sig. Den øremærkede barsel med sædvanlig løn bortfalder, hvis den ikke afholdes. Moderen kan således ikke overtage retten til fravær med sædvanlig løn i de 7 uger, som er øremærket faderen, hvis han ikke afholder det. Hvis faderen eller moderen ikke er ansat efter barselsaftalen, tilfalder de 6 ugers fravær med løn, der var til deling, til dén af jer, der er omfattet af aftalen.

Under din barselsorlov indbetaler arbejdsgiver pensionsbidrag som hidtil i den lønnede del af barselsorloven samt i op til 20 uger af den ulønnede del af barselsorloven.  

Ferie i forbindelse med barsel

Efter aftale med din leder, kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december. Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring er således, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden, og kun hvis feriehindringen består frem til ferieafholdelsesperiodens udløb overføres ferien.

Hvis du afholder barselsorlov og er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien som nævnt til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke er afholdt efter ferieafholdelsesperiodens udløb, medmindre du aftaler med din leder, at den også overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

6. ferieuge kan udbetales ved udløbet af ferieperioden 30. april, medmindre du aftaler med din leder, at den overføres til den næste ferieperiode.

Er du ansat hos den samme arbejdsgiver før, under og efter din barsel, optjener du ferie med løn, selvom du i en periode har holdt orlov på barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har holdt barsel på en måde, så du har modtaget løn eller pensionsindbetalinger fra din arbejdsgiver under hele orloven.

Ved adoption

Barselsaftalen indeholder ligeledes regler for din barselsorlov, når du holder denne i forbindelse med adoption.

Såfremt du er i et ansættelsesforhold, giver barselsaftalen i hovedtræk følgende rettigheder:  

Før modtagelsen

Ved afhentning af barn i udlandet har begge adoptanter ret til fravær med løn i 4 uger før modtagelsen af barnet. Efter omstændighederne kan perioden forlænges til indtil 8 uger. Modtages barnet i Danmark, har forældrene ret til fravær med løn i op til én uge, hvis barnet ikke i forvejen har ophold i hjemmet. I særlige situationer kan fraværet med løn forlænges med op til yderligere en uge.

Efter modtagelsen

Den ene af adoptanterne har ret til fravær med løn de første 14 uger efter modtagelsen. Herudover har denne forælder ret til 32 ugers fravær efter den 14. uge, hvoraf de 6 af ugerne er med sædvanlig løn.

Den anden af adoptanterne har ret til 2 ugers fravær med løn inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Herudover har denne adoptant ret til fravær i 32 uger efter den 14. uge, hvoraf de 6 af ugerne er med sædvanlig løn. Denne adoptant kan endvidere vælge at holde orlov udover 2 uger inden for de første 14 uger, og bruger i så fald af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 14. uge.

Adoptanterne har endvidere ret til 6 ugers fravær med løn. Disse 6 uger kan holdes af den ene adoptant eller deles imellem adoptanterne.

Ved adoption gælder samme muligheder for forlængelse, udskydelse og genoptagelse af arbejdet samt ferie, som beskrevet ovenfor.

Er du ledig, skal du henvende dig i A-kassen.

Hvis dit barn bliver indlagt

Hvis dit barn bliver indlagt på sygehus i forbindelse med fødsel eller senere, har du som offentligt ansat ret til at forlænge orlovsperioden med løn, svarende til indlæggelsesperioden. Indlæggelsen skal dokumenteres.

Det er en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Hvis du ikke genoptager arbejdet, kan retten til fravær forlænges med indlæggelsesperioden, dog højst 3 måneder.

Retten til forlængelse gælder dog ikke faderens/medmoderens ret til fravær i de 2 uger inden de første 14 uger.

Sygdom hos forældrene

Bliver du som mor syg under graviditeten, vil du normalt få sædvanlig løn under sygdom. Når der er otte uger til termin, overgår du til graviditetsorlov, uanset om du stadig er syg.

Hvis du bliver syg under din orlov, vil du normalt skulle fortsætte din orlov uændret. Du har ikke automatisk ret til at suspendere eller udskyde en allerede planlagt orlov pga. din egen sygdom. I nogle situationer kan man aftale med arbejdsgiver, at den ansatte genoptager arbejdet og får løn under sygdom. I nogle situationer kan man lave tilsvarende aftaler med sin hjemkommune/Udbetaling Danmark. Du bør søge rådgivning hos din kreds, inden du indgår sådanne aftaler, da der er mange konkrete forhold, der har betydning for, hvad der bedst kan betale sig.

Hvis den ene forælder bliver så syg, at han/hun ikke kan tage sig af barnet, kan den anden forælder i ganske særlige tilfælde indtræde i dennes ret til fravær med sædvanlig løn.

Der gælder tilsvarende regler ved adoption.