Barselsregler for ansatte i kommuner og regioner

Her kan du både læse om den nye barselslov med øremærket barsel og om de tidligere barselsregler. Alle, der bliver forældre 2. august 2022 eller senere, er omfattet af de nye regler. Forældre, som har fået barn før 2. august 2022, er stadig omfattet af de tidligere regler.

På denne side finder du

De nye barselsregler, hvis dit barn er født d. 2. august eller senere

De tidligere barselsregler, hvis dit barn er født før d. 2. august

De nye barselsregler

Disse regler gælder forældre til børn, der er født efter d. 2. august 2022 eller senere. 

Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcis som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere 9 af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. Disse uger bortfalder, hvis du ikke afholder dem. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder. Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

Udover reglerne om øremærkning indeholder barselsloven også regler om soloforældre, orlov til studerende m.v., der bliver lønmodtagere m.v.

Fra 1. januar 2024 bliver det også muligt for LGBT+-familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Nedenfor gennemgår vi reglerne for forældre, der er lønmodtagere og bor sammen.

Du kan derudover læse mere om barselsloven på borger.dk.

Se også en model over fordelingen af barselsdagpengeuger her:

Barselsregler for ansatte i kommuner og regioner

Reglerne for din barselsorlov findes i et samspil mellem barselsloven og overenskomsten.

Retten til løn under barsel følger af ”Fravær af familiemæssige årsager” - også kaldet barselsaftalen. Barselsaftalen skal læses sammen med administrationsgrundlaget for barselsaftalen (se nedenfor).

Barselsloven fastsætter retten til fravær fra arbejdet samt omfanget af dagpenge under barselsorloven. Disse rettigheder er en forudsætning for barselsaftalen og er indarbejdet i denne.

I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene i refusion.

Orloven skal som udgangspunkt holdes inden for et år.

Flere af ændringerne i barselsloven kan håndteres inden for den eksisterende barselsaftale, men på få punkter har der været behov for at justere barselsaftalen. Derfor er der udarbejdet et administrationsgrundlag til barselsaftalen.

Administrationsgrundlaget træder i kraft 1. juli 2022 for forældre/adoptanter til et barn, der bliver født eller modtaget efter 1. august, og det ophører, når barselsaftalen bliver fornyet, dvs. tidligst 31. marts 2024. Udstrækning af pensionsretten bortfalder dog automatisk 31. marts 2024. Læs administrationsgrundlaget hos Forhandlingsfællesskabet

 

Varsling af barsel

Moren skal give sin arbejdsgiver meddelelse om graviditeten senest tre måneder før den forventede fødsel. Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn i otte uger før den forventede fødsel. Arbejdsgiveren kan få refusion for de sidste fire uger frem mod terminen, hvor dagpengeretten starter. Hvis forældrene har fået oplyst mere end en terminsdato, er det den, der er fundet ved scanning, der er gældende. Ved planlagt kejsersnit er det datoen for dette, der er gældende. Hvis faderen/medmoderen ønsker at holde sine to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal han/hun varsle sin arbejdsgiver om det senest fire uger før terminen. 

Varslingsreglerne for mor

Ifølge den nye barselslov kan en mor overdrage op til otte uger af sin barselsorlov med dagpenge til far/medmor. Lønretten kan dog ikke overdrages. Hvis mor ønsker at overdrage dagpengene, skal hun underrette sin arbejdsgiver om det senest fire uger før sin termin, og om hun vil fremrykke og anvende forældreorlov i stedet. ​

En mor, der vil holde barselsorlov (de første 10 uger efter fødslen), skal underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun vil genoptage arbejdet senest seks uger efter fødslen. ​

Se en illustration af de varsler, du skal overholde som mor, nedenfor:

Varslingsreglerne for far/medmor

En far/medmor, der ønsker at holde orlov i de første 10 uger efter fødslen, skal underrette arbejdsgiveren om dette, og om længden af fraværet, senest fire uger før terminen.

Forældre, der ønsker at holde forældreorlov, skal underrette deres arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden af orloven senest seks uger efter fødslen. ​

Du skal meddele din arbejdsgiver, hvordan du forventer at planlægge din orlov.

Se varslerne, som du skal overholde, på illustrationen nedenfor:

Løn under orlov

Før fødsel

Som mor har du ret til fravær med sædvanlig løn i op til otte uger før forventet fødsel.
 

De første 10 uger efter fødslen

 • Mor har efter fødslen ret til fravær med sædvanlig løn i 10 uger (pligt de første to uger).
 • Far/medmor har ret til to ugers fædreorlov inden for de første 10 uger (øremærkede dagpenge til faderen/medmoderen).
 • Far/medmor kan desuden vælge at bruge af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 10. uge. I skal i givet fald varsle det til jeres arbejdsgiver fire uger inden.
 • Senest seks uger efter fødslen skal moderen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet og om fordelingen af ugerne.
 • Far/medmor skal ligeledes meddele i hvilket omfang og hvornår, han/hun ønsker at gøre brug af sine rettigheder senest seks uger efter fødslen.

Hvis du ønsker at benytte retten til at udskyde fravær, skal du varsle din arbejdsgiver om det senest otte uger efter fødslen.


Fra 10 uger efter fødslen og frem (10+7+6 uger)

Efter den 10. uge har forældrene ret til at holde fri i 32 uger hver. I har i den forbindelse ret til 14 ugers dagpenge til moderen og 22 ugers dagpenge til faderen/medmoderen. Inden for de uger med dagpenge er der øremærket

 • 10 ugers fravær med løn til mor
 • syv ugers øremærket fravær til far/medmor
 • seks ugers fravær med løn, som forældrene kan dele mellem sig

Den øremærkede barsel med sædvanlig løn bortfalder, hvis I ikke afholder den. Moderen kan altså ikke overtage retten til fravær med sædvanlig løn i de syv uger, som er øremærket far/medmoderen, hvis han/hun ikke afholder det. Hvis faderen/medmoderen eller moderen ikke er ansat efter barselsaftalen, tilfalder de seks ugers fravær med løn, der var til deling, den af jer, der er omfattet af aftalen.

Under din barselsorlov indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidrag som hidtil i den lønnede del af barselsorloven samt i op til 20 uger af den ulønnede del af barselsorloven.


Forlængelse af fravær

Som forælder kan du vælge at forlænge fraværet med otte eller 14 uger til hhv. 40 eller 46 uger.

Med den nye barselslov forsvinder muligheden for at udstrække barselsdagpengene tilsvarende. Med administrationsgrundlaget vil der dog stadig være adgang til at udstrække pensionen i barselsaftalen. Du kan derfor fortsat indbetale/optjene pension forholdsmæssigt i hele den forlængede periode.
Du kan fortsat indbetale/optjene pension svarende til maksimalt 20 ugers orlov.
 

Udskydelse af orlov

Der er to måder, du kan udskyde din orlov på:

 • Udskydelse, som alle har ret til og
 • Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver

For at udskyde orloven til efter barnet er fyldt et år, skal du genoptage dit arbejde på fuld tid i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge.

Som mor skal du genoptage arbejdet mellem den 3. uge og et år efter barnets fødsel, og som far eller medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af det første år efter barnets fødsel.

Når du senere skal afholde orloven, skal du opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge.

Vær opmærksom på, at du som lønmodtager har ni ugers orlov, som ikke kan overdrages. Disse uger skal du afholde inden et år efter barnets fødsel, medmindre du er forhindret på grund af særlige forhold. Særlige forhold kan fx være barnets indlæggelse m.v. Læs mere om dette på borger.dk
 

Hvor meget orlov kan jeg udskyde?

Retsbaseret
Med den nye barselslov får begge forældre adgang til at udskyde orlov retsbaseret. Til gengæld begrænses retten til, at hver af forældrene fremover kun har ret til at udskyde op til fem uger. 

Aftalebaseret
Begge forældre kan aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af fraværsretten til afholdelse, inden barnet fylder ni år.

Med den nye barselslov kan en aftale om udskydelse dog kun omfatte de dagpenge, der er overførbare. Det vil sige, at moderen kan aftale at udskyde op til 18 ugers orlov med dagpenge (5 + 13 uger overført fra faderen/medmoderen). Faderen/medmoderen kan aftale at udskyde op til 26 uger med dagpenge (13 + 13 uger overført fra moderen).
 

Genoptagelse på nedsat tid

Forældre kan efter aftale med arbejdsgiver genoptage arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse. Med den nye barselslov vil faderen/medmoderen også kunne genoptage arbejdet på nedsat tid under den barselsorlov, som moderen måtte have overdraget til ham/hende.
 

Ferie i forbindelse med barsel

Efter aftale med din leder, kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december. Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb den 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring, såsom barselsorlov, er, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Kun hvis feriehindringen varer til ferieafholdelsesperiodens udløb, kan ferien overføres.

Hvis du er på barselsorlov og derfor er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien som nævnt til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først, hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke er afholdt efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Du kan også aftale med din leder, at den skal overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Den 6. ferieuge kan udbetales ved udløbet af ferieperioden den 30. april, medmindre du aftaler med din leder, at den skal overføres til den næste ferieperiode.

Er du ansat hos den samme arbejdsgiver før, under og efter din barsel, optjener du ferie med løn, selvom du i en periode har holdt orlov med barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har holdt barsel på en måde, så du har modtaget løn eller pensionsindbetalinger fra din arbejdsgiver under hele orloven.

 

Gode råd

 • Husk, at det er vigtigt både at varsle din arbejdsgiver indenfor fristerne og samtidig kontakte Udbetaling Danmark for vejledning ift. fordeling af dagpenge så ugerne passer ift. lønnen.
 • Vi anbefaler som udgangspunkt, at I holder orlov i forlængelse af hinanden eller sammenhængende på skift.
 • Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie, svarer det til, at du genoptager arbejdet, og at den resterende orlov derfor skal håndteres efter reglerne om udskydelse.
 • Hvis du i forbindelse med din orlov overvejer at skifte arbejde i dagpengeperioden, inden du har afholdt din ferie, skal du kontakte din DSR-kreds, da det kan få konsekvenser for løndækningen under ferien hos en ny arbejdsgiver.
 • Hvis du er i tvivl om andet vedrørende din barsel, så kontakt din TR eller din DSR-kreds.

 

De tidligere barselsregler

Disse regler gælder forældre til børn, der er født inden 2. august 2022.

Find reglerne for din barselsorlov  i 

Barselsloven fastsætter retten til fravær fra arbejdet samt omfanget af dagpenge under barselsorloven. Disse rettigheder er en forudsætning for Barselsaftalen og er indarbejdet i denne. I henhold til Barselsloven har et forældrepar samlet set ret til barselsdagpenge i 52 uger.   

De 52 uger udgøres af:

 • fire uger før fødslen (moderen). OBS!! Der bliver kun medregnet fire uger, selvom moderen går fra otte uger før
 • 14 uger efter fødslen (moderen)
 • to ugers fædreorlov
 • 32 ugers barselsdagpenge til deling mellem forældrene

I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver dine barselsdagpenge i refusion.  

Du har mulighed for at holde barselsorlov i en længere periode, end den, du kan modtage dagpenge i. Fx har hver forælder ret til fravær fra arbejdet i 32 uger, efter barnet er blevet 14 uger.

Barselsorloven kan kombineres på flere forskellige måder. Forældrene kan holde deres respektive del af orloven på samme tid eller på skift. Der er også mulighed for, at du kan genoptage arbejdet delvist.

Den ene af forældrene har ret til at udskyde 1-13 uger af barslen til afholdelse, inden barnet fylder ni år. Du kan aftale med din arbejdsgiver at udskyde op til 32 ugers orlov.

Dagpengeperioden kan forlænges med otte eller 14 uger, mod at dagpengene bliver nedsat forholdsmæssigt, så den samlede ydelse i kroner og ører svarer til i alt 52 ugers dagpenge. Hvis I vælger at forlænge orloven, er det en forudsætning, at I ikke udskyder en del af orloven til senere afholdelse.  

Hvis din bopælskommune får meddelelse om forlængelse i en periode, hvor du modtager løn, vil din løn blive reduceret med det beløb, dagpengene er nedsat. Du kan derfor overveje, om du vil vente med at give din bopælskommune besked om forlængelsen, til lønperioden er udløbet. Dette vil dog medføre en forholdsmæssigt større reduktion af dine resterende dagpenge. Vær opmærksom på, at begge forældre bruger af den samlede pulje dagpenge, når I holder orlov med løn/dagpenge. I perioder hvor begge forældre fx holder barselsorlov på samme tid, vil det derfor tælle dobbelt i dagpengeregnskabet.

Hvis du er registreret partner, kan du opnå samme ret til fravær og sædvanlig løn, som biologiske fædre har. For at få det, skal du gennemføre en stedbarnsadoption af din registrerede partners barn.

 

På barsel under ansættelse

Er du i et ansættelsesforhold under din barsel, giver Barselsaftalen dig i hovedtræk nedenstående rettigheder og forpligtelser.
 

Før fødslen 

Moderen skal give sin arbejdsgiver meddelelse om graviditeten senest tre måneder før, hun forventer at føde. Hun har ret til fravær med sin sædvanlige løn i otte uger før den forventede fødsel. Hendes arbejdsgiver kan få lønrefusion i de sidste fire uger frem mod hendes termin, hvor dagpengeretten starter. Det er terminsdagen, der er beregnet på baggrund af scanning, der er den gældende. Ved planlagt kejsersnit er det den dato, der er terminen.

Hvis faderen vil holde sine to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal han varsle sin arbejdsgiver senest fire uger før den forventede fødsel.
 

De første 14 uger efter fødslen

Efter fødslen har moderen ret til fravær med sædvanlig løn i 14 uger (pligt de første to uger).

Senest otte uger efter fødslen skal moderen meddele sin arbejdsgiver, hvornår hun genoptager arbejdet, hvordan barselsugerne skal fordeles, og hvorvidt hun ønsker at benytte retten til at udskyde sit fravær.

Faderen har ret til to ugers fædreorlov inden for de første 14 uger (øremærkede dagpenge til faderen). Faderen kan desuden vælge at bruge af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 14. uge. Han skal i givet fald varsle sin arbejdsgiver om det senest fire uger i forvejen.

Faderen skal ligeledes meddele sin arbejdsgiver, hvornår han genoptager arbejdet, hvordan barselsugerne skal fordeles, og hvorvidt han ønsker at benytte retten til at udskyde sit fravær senest otte uger efter fødslen.
 

Fra 14 uger efter fødslen og frem (6+7+6 uger) 

Efter den 14. uge fra fødslen har forældrene hver ret til at holde fri i 32 uger. De har i den forbindelse ret til 32 ugers dagpenge til deling.

Inden for de 32 uger med dagpenge er der øremærket seks ugers fravær med løn til mor, syv uger til far, og der er desuden seks ugers fravær med løn, som forældrene kan dele mellem sig. Den øremærkede barsel med sædvanlig løn bortfalder, hvis ingen af forældrene afholder den. Moderen kan fx ikke overtage retten til fravær med sædvanlig løn i de seks uger, som er øremærket faderen, hvis han ikke afholder det. 

Hvis faderen eller moderen ikke er ansat efter Barselsaftalen, tilfalder de seks ugers fravær med løn, der var til deling, den af jer, der er omfattet af aftalen. 
 

Pension

Under din barselsorlov indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidrag som hidtil i den lønnede del af barselsorloven, og i op til 20 uger af den ulønnede del af barselsorloven.
 

Ferie under barsel

Efter aftale med din leder, kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december.
Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring er, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden, og kun hvis feriehindringen består frem til ferieafholdelsesperiodens udløb overføres ferien.

Hvis du er på barselsorlov og derfor er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, bliver ferien som nævnt overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først, hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis du ikke har afholdt den efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Du kan dog også aftale med din leder, at den skal overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Du kan få udbetalt den 6. ferieuge ved udløbet af ferieperioden 30. april, medmindre du aftaler med din leder, at den skal overføres til den næste ferieperiode.

Er du ansat hos den samme arbejdsgiver før, under og efter din barsel, optjener du ferie med løn, selvom du i en periode har holdt orlov på barselsdagpenge. Det kræver dog, at du har holdt barsel på en måde, så du har modtaget løn eller pensionsindbetalinger fra din arbejdsgiver under hele orloven.
 

Adoption

Barselsaftalen indeholder ligeledes regler for din barselsorlov, hvis du holder den i forbindelse med adoption. Hvis du er i et ansættelsesforhold, giver barselsaftalen i hovedtræk nedenstående rettigheder. 
 

Før modtagelsen

Ved afhentning af barn i udlandet har begge adoptanter ret til fravær med løn i indtil otte uger før modtagelsen af barnet. Hvis I modtager barnet i Danmark, har begge adoptanter ret til en uges fravær med løn, før I modtager barnet. I visse situationer kan perioden forlænges i op til en uge. 
 

Efter modtagelsen 

Den ene af adoptanterne har ret til fravær med løn de første 14 uger efter modtagelsen. Herudover har den samme forælder ret til 32 ugers fravær efter den 14. uge, hvoraf de seks af ugerne er med sædvanlig løn.

Den anden af adoptanterne har ret til to ugers fravær med løn inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Derudover har denne adoptant ret til fravær i 32 uger efter den 14. uge, hvoraf de seks af ugerne er med sædvanlig løn. Hvis han/hun ønsker det, kan denne adoptant dog vælge at holde mere end to ugers  inden for de første 14 uger. I det tilfælde bruger adoptanten af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 14. uge. 

Derudover har adoptanterne har ret til seks ugers fravær med løn. Disse seks uger kan holdes af den ene adoptant eller deles imellem dem.

Ved adoption gælder samme muligheder for forlængelse, udskydelse og genoptagelse af arbejdet og ferie, som beskrevet ovenfor.   

Er du ledig, skal du henvende dig i A-kassen. ​ 
 

Sygdom under barsel

Hvis dit barn bliver indlagt på sygehus i forbindelse med fødslen eller senere, har du som offentligt ansat ret til at forlænge din orlovsperiode med løn, svarende til indlæggelsesperioden. Indlæggelsen skal dokumenteres.

Hvis du er ansat i staten, en region eller en kommune, er det en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Hvis du ikke genoptager arbejdet, kan din ret til fravær forlænges med indlæggelsesperioden, dog højst tre måneder.

Retten til forlængelse gælder ikke faderens ret til fravær i de to uger inden de første 14 uger.
 

Sygdom hos forældrene

Bliver du som mor syg under graviditeten, får du sædvanlig løn under sygdom. Når der er fire uger til termin, overgår du til din orlov før fødsel, uanset om du stadig er syg.

Du har ikke ret til at suspendere eller udskyde en allerede planlagt barselsorlov pga. sygdom. Hvis du bliver syg under din barselsorlov, vil den derfor forløbe som planlagt.  Du kan til gengæld udskyde hele eller en del af din forældreorlov efter aftale med din arbejdsgiver. I sådan et tilfælde kan du overgå til løn eller sygedagpenge.

Hvis du som mor til barnet bliver alvorligt syg, og du ikke kan tage dig af barnet, kan faderen i ganske særlige tilfælde indtræde i din barsel. I det tilfælde vil du i stedet modtage løn eller sygedagpenge.

Samme regler gælder ved adoption.
 

Babyfødder

Relevante links

Læs mere om administrationsgrundlaget hos Forhandlingsfællesskabet (administrationsgrundlaget supplerer barselsaftalen)

Læs mere om barselsaftalen hos Forhandlingsfællesskabet

Find barselsloven og andet relevant vejledningsmateriale på
Retsinformation og på borger.dk.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om barsel, er du som altid velkommen til at kontakte din DSR-kreds. Find din kreds her