Ferie - regionalt ansat

Løn under ferie, retten til den 6. ferieuge, optjening og afholdelse af ferie, sygdom i forbindelse med ferie er bl.a. forhold, som du kan læse mere om her på siden og i ferieaftalerne. Optjening og afvikling af ferie, samt hvad der sker, hvis du ændrer timetal, kan du også læse om.

Ferieregler for regionalt ansatte

Rettigheder og muligheder i forhold til ferie efter Ferieaftalen på det regionale område kan du få information om her på siden. Læs mere, eller kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale DSR kreds, hvis du er i tvivl om dine ferierettigheder. 

 

Få overblik med Ferieplanlæggeren

Ferieplanlæggeren giver dig et enkelt og vejledende overblik over hvor meget ferie, du har ret til samt hvordan, du fx kan afholde den.

Åbn Ferieplanlæggeren

Under afsnittet "Få overblik over Ferieplanlæggeren" kan du få vejledning om hvordan, du bruger Ferieplanlæggeren.


6 ugers ferie

Som ansat i en region har du ret til 6 ugers ferie om året.

De 5 uger optjener du løbende som samtidighedsferie. Ferien optjenes hver måned og kan afholdes allerede måneden efter, at den er optjent. Det betyder, at ferie optjent fx i september kan afholdes fra oktober måned.

Der er to perioder for optjening og afholdelse af ferie, som kaldes ferieåret og ferieafholdelsesperioden.

 • Ferieåret er perioden, hvor du optjener din ferie. Ferieåret løber fra 1. september til 31. august året efter.
 • Ferieafholdelsesperioden er perioden, hvor du kan afholde din ferie. Ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter – dvs. den er i alt 16 måneder.

6. ferieuge

Den 6. ferieuge optjener og afvikler du forskudt, således at optjeningen sker i et kalenderår og afvikles i perioden 1. maj til 30. april i det efterfølgende kalenderår.

Hvis du ikke ønsker at afholde 6. ferieuge, kan du vælge at få den overført til næste ferieår eller udbetalt i stedet for.

Ferieregler for regionalt ansatte

Se, hvilke ferieregler der gælder for dig, hvis du er regionalt ansat.

Afholdelse af ferie

Du har ret til at holde mindst tre ugers sommerferie i hovedferieperioden 1. maj til 30. september. Du skal aftale med din leder, hvornår ferien skal afholdes. Det fremgår af ferieaftalen, at din leder så vidt muligt skal imødekomme dine ferieønsker, men i sidste ende er det din leder, der fastlægger, hvornår de 5 af dine 6 ugers ferie skal holdes.

Under din ferie har du krav på at få din fast påregnelige løn, som er dine faste tillæg og udbetalte særydelser for aften, nat, lørdag, søn-og helligdage regnet for en 6 måneders periode. Tillæg for over – og merarbejde er til gengæld ikke en del af den fast påregnelige løn, dog har du, hvis du er deltidsansat, ret til feriegodtgørelse af udbetalt løn for præsteret merarbejde.

Ferie på forskud

Ønsker du at holde ferie på et tidspunkt, hvor du endnu ikke har optjent nok ferietimer, kan du indgå en aftale med din leder om, at du kan få lov til at holde ferie på forskud.

Når du har holdt ferien på forskud, vil der i den efterfølgende optjente ret til betalt ferie ske fradrag, indtil der er sket udligning. Ferie på forskud forudsætter en aftale mellem dig og din leder. Din leder kan derfor ikke pålægge dig at holde ferie på forskud.

Hvis du vælger at sige op, før udligningen af ferien er sket, er regionen berettiget til at modregne kroneværdien af de feriedage du har holdt på forskud, i din sidste månedsløn.

Varsling af din ferie

Hovedreglen er, at du senest skal have besked 3 måneder, før du skal holde de 3 ugers hovedferie og 1 måned, før du skal holde de 2 ugers øvrig ferie.

6. ferieuge kan din arbejdsgiver ikke varsle og skal holdes efter dit eget ønske, medmindre tjenesten hindrer dette.

Optjening af ferie

Optjening af ferie sker løbende i ferieåret fra 1. september til 31. august. Ferie optjenes i timer, men holdes i hele feriedage. Ved en beskæftigelsesgrad på 37 timer ugentligt, optjenes der 15,42 timers ferie om måneden, som svarer til 2,08 feriedag.

Som fuldtidsbeskæftiget med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer ugentligt, vil du efter beskæftigelse i hele ferieåret have optjent ret til betalt ferie i 185 ferietimer.

Hvis du er deltidsansat, vil du optjene ferietimer i forhold til din beskæftigelsesgrad på deltid. Beskæftigelsesgraden beregnes som en forholdsmæssig del af de antal ferietimer, man optjener som fuldtidsbeskæftiget. Hvis du fx er ansat 28 timer ugentligt, vil du optjene 28/37 af 185 timer til brug for 5 ugers ferie.

Løn under ferie ved ændring af beskæftigelsesgrad

Løn under ferie er den fast påregnelige løn på ferieafholdelsestidspunktet beregnet i forhold til den beskæftigelsesgrad du havde på det tidspunkt, hvor du optjente ferien (optjeningstidspunktet).     

Det betyder, at hvis du er gået op eller ned i tid, kan din løn under ferie afvige fra din fast påregnelige lønsædvanlige løn på ferietidspunktet. Når du holder ferie, får du din fast påregnelige løn på ferietidspunktet beregnet i forhold til dit timetal på det tidspunkt du optjente din ferie. Du afvikler fortsat dine ferietimer i forhold til din aktuelle beskæftigelsesgrad. 

Denne måde at beregne løn under ferie på gælder for al ferie, herunder også for 6. ferieuge. 

I følgende eksempler kan du se, hvordan din løn beregnes under ferie. Den fast påregnelige løn er i begge eksempler fastsat til 220 kr. i timen:

Eksempel 1

På det tidspunkt, hvor du optjener ferien, arbejder du 37 timer om ugen og har en timeløn på 220 kr. og en løn pr. uge på 8.140,00 kr. Da du afholder 1 uges ferie, er du gået ned på 30 timer pr. uge og har en løn på 6.600,00 kr. Da løn under ferie beregnes på baggrund af beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet, skal der udbetales 8.140,00 kr. (6.600 x 37/30)

Det omvendte gælder, hvis du går op i beskæftigelsesgrad fra ferien optjenes, til den afholdes – se her:

Eksempel 2

På det tidspunkt, hvor ferien optjenes, arbejder du 30 timer om ugen og har en timeløn på 220 kr. og en løn pr. uge på 6.600,00 kr.

Da du afholder 1 uges ferie, er du gået op på 37 timer og har en løn på 8.140,00 kr. Da løn under ferie beregnes på baggrund af beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet, skal der udbetales 6.600,00 kr. (8.140 x 30/37)

Få overblik med Ferieplanlæggeren

Få overblik med Ferieplanlæggeren

Ferieplanlæggeren giver dig et enkelt og vejledende overblik over, hvor meget ferie, du har ret til samt, hvordan du fx kan afholde den.

Åbn Ferieplanlæggeren


Ferieplanlæggeren dækker både dine fem første ferieuger, og 6. ferieuge, hvor du optjener den i ét kalenderår til afholdelse fra 1. maj året efter.

Har du optjent ferie nok?

I Ferieplanlæggeren får du et samlet overblik over alle dine 6 ferieuger. Du kan bruge den til at indtaste for hver måned, hvor meget ferie du planlægger at holde eller har holdt. Så får du en idé om, om du har optjent nok, eller om du fx har behov for at tale med din chef om at få ferie på forskud. Du kan også se, hvor meget 6. ferieuge du råder over og markere, hvis du ønsker at benytte din 6. ferieuge.

Ændringer i antal timer pr. uge?

Du kan i Ferieplanlæggeren angive din ændringer i beskæftigelsesgraden m.v. 

Ændringer i beskæftigelsesgraden kan påvirke lønnen under ferien, da lønnen beregnes efter den beskæftigelsesgrad, der var på optjeningstidspunktet. Du kan med Ferieplanlæggeren se, med hvilken beskæftigelsesgrad de planlagte feriedage er optjent.

Åbn Ferieplanlæggeren

Den særlige feriegodtgørelse

Hvis du får løn under ferie, vil du få særlig feriegodtgørelse Den særlige feriegodtgørelse består af et ferietillæg på 1 % og et forhøjet ferietillæg der udgør 1,85 % indtil 10 års beskæftigelse som sygeplejerske og derefter 0,95%

Den særlige feriegodtgørelse udbetales på 2 måder:

 • Den særlige feriegodtgørelse på 1% udbetales i to portioner den 31. maj og 31. august. Den beregnes af den ferieberettigede løn for hhv. perioden 1. september til 31. maj og perioden 1. juni til 31. august.

Den forhøjede særlig feriegodtgørelse (dvs. 1,85 % indtil 10 års beskæftigelse som sygeplejerske og derefter 0,95%) udbetales 1. maj. Godtgørelsen beregnes på baggrund af den ferieberettigede løn i det forudgående ferieår. Hvis du fratræder dit job og du har afholdt ferie inden du har fået udbetalt den særlige feriegodtgørelse på 1%, skal du have udbetalt den særlige feriegodtgørelse for ferien som du har afholdt i forbindelse med fratræden.

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn

Du kan vælge at få udbetalt feriegodtgørelse og den forhøjede særlige feriegodtgørelse i stedet for at holde ferie med løn og få særlige feriegodtgørelse. Du skal blot oplyse din leder om dit ønske før et ferieår begynder, dvs. senest 31. august.

Timelønnet - feriegodtgørelse

 • Hvis du er timelønnet, optjener du ret til feriegodtgørelse, som udbetales løbende sammen med lønnen. Ifølge Ferieaftalen er feriegodtgørelsen 12,5 % af din løn. Du får herudover en forhøjet feriegodtgørelse efter Aftale om 6. ferieuge på 0,45%.
   
 • Vær opmærksom på, at du efter DSR’s overenskomst har krav på at være ansat som månedslønnet med de bedre rettigheder, det indebærer, hvis du er ansat til mere end én måneds beskæftigelse. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale DSR’s kreds, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Ny i job

 Du optjener ret til ferie fra ansættelsens begyndelse, så du kan afholde betalt ferie måneden efter, at den er optjent. 

Overførsel af ferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie ud over 4 uger senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Aftalen skal være skriftlig.

Feriehindring på grund af barsel eller sygdom

Hvis du på grund af en feriehindring er afskåret fra at holde ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til 4 ugers betalt ferie til den efterfølgende ferieperiode.

Særlig beskyttelse af 1.-4. ferieuge

Du skal afholde de første 4 ugers ferie i hver ferieafholdelsesperiode, og ferieugerne kan som hovedregel ikke udbetales. Har du på grund af en feriehindring fx barsel eller sygdom ikke haft mulighed for at afholde hele eller dele af din ferie inden 31. december, vil op til 4 af dine 5 ugers ferie automatisk blive overført til den næste ferieafholdelsesperiode.

Det er ikke muligt at få udbetalt de første 4 ferieuger på grund af en feriehindring. Hvis din feriehindring skyldes sygdom eller barsel har du dog ret til at få udbetalt den overførte ferie, hvis du efter udløbet af 2 ferieafholdelsesperioder stadig er forhindret i at afholde ferien.

Den 5. ferieuge

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har holdt din 5. ferieuge, skal din leder automatisk udbetale den efter ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december. I stedet for udbetaling kan I også aftale at overføre den.

Den 6. ferieuge

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har holdt din 6. ferieuge, skal din leder automatisk udbetale den efter ferieperiodens udløb 30. april. I stedet for udbetaling kan I også aftale at overføre den.

Ferielukning

Hvis du er ansat et sted, der holder ferielukket, er udgangspunktet, at du har pligt til at afholde ferie svarende til arbejdsstedets lukkeperiode. Det er en betingelse at din arbejdsgiver varsler ferien korrekt dvs. 3 måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for øvrig ferie.

Ved ferielukning skal din arbejdsgiver i videst muligt omfang sikre, at du har betalt ferie til gode til ferielukningen. Hvis din arbejdsgiver ikke sikrer dette, skal arbejdsgiver betale din løn under ferielukningen. Har du været ansat i hele det forudgående ferieår og endnu ikke nået at optjene betalt ferie til de dage, hvor arbejdspladsen holder lukket, har du krav på forskudsferie ved ferielukningen.

Ferie og sygdom

Hvis du er syg inden din ferie begynder

Bliver du syg inden din ferie starter har du ret til ikke at holde den. Du skal sygemelde dig overfor din leder senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag efter de retningslinjer der gælder på din arbejdsplads. Hvis du bliver rask, før den planlagte ferie er ovre, kan du vælge at holde resten af ferien, hvis du selv ønsker det, og holde erstatningsferiedagene, som du får for sygedagene senere. Du kan også vælge at holde hele ferien senere. Det er vigtigt du giver din leder besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask.

Hvis du bliver syg under din ferie

Bliver du syg under din ferie har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), hvis du har optjent ret til 25 dages ferie. Har du ikke optjent 25 feriedage, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Har du ikke været ansat i regionen i hele ferieåret (1.9 - 31.8), indtræder muligheden for erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Det er vigtigt, at du giver din leder besked om sygdom allerede den første dag, da karensdagene først løber fra den dag du har meldt dig syg til din leder. Da karensperioden på 5 dage regnes pr. ferieår bør al sygdom, uanset at varigheden forventes at være under 5 dage, meddeles til leder og dokumenteres. Det er en betingelse, at du for egen regning indhenter en lægeerklæring som dokumentation for din sygdom også selvom din leder ikke beder om det.

Bliver du rask igen under ferien, kan du vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage på arbejde. Det er vigtigt du giver din leder besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask.

Ferie ved opsigelse

Hvis du bliver opsagt, kan din leder varsle, at du holder ferie i opsigelsesperioden. Din leder kan dog kun kræve, at du afholder din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har mere end 3 måneders opsigelse.

Antallet af feriedage, som kan varsles, afholdt i opsigelsesperioden, afhænger af hvor meget ferie du kan nå at optjene før du fratræder din stilling samt hvor meget ferie du har afholdt inden opsigelsen.

Hvis dit opsigelsesvarsel er 3 måneder eller derunder

 • Din leder kan ikke kræve, at du holder hovedferie i opsigelsesperioden Heller ikke selvom ferien er aftalt eller varslet inden opsigelsen.
 • Du kan godt aftale med din leder, at ferien holdes selvom du er opsagt.
 • Din leder kan pålægge dig at holde øvrig ferie i opsigelsesperioden, hvis det varsles mindst 1 måned før. Du kan dog ikke pålægges at holde mere ferie, end du har optjent, når ferien begynder. 
 • Ferie kan først holdes i måneden efter, den er optjent. Det betyder, at ferie som du optjener i den sidste ansættelsesmåned, ikke kan varsles afholdt.

Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder

 • Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder, kan din leder varsle, at du skal holde både hovedferie og restferie, så længe både varslerne og ferien kan rummes i opsigelsesperioden. Hvis du varsles til afholdelse af hovedferie, skal du have optjent mindst 15 feriedage, inden ferien begynder. Din leder kan altså ikke varsle hovedferie, hvis du f.eks. kun har optjent 12,48 feriedage på det tidspunkt, hvor ferien starter. I den situation kan arbejdsgiver varsle dig til at afholde 10 dages øvrig ferie. Din leder kan ikke pålægge dig at holde forskudsferie eller ferie der ikke er optjent.
 • Ferie kan først holdes i måneden efter, den er optjent. Det betyder, at ferie som du optjener i den sidste ansættelsesmåned, ikke kan varsles afholdt.
 • Hvis du har overført ferie, kan din leder ikke varsle det afholdt i opsigelsesperioden.
 • Din leder kan ikke varsle afholdelse af 6. ferieuge. Den kan du kræve at få udbetalt

Hvis du er fritstillet

Hvis du er fritstillet, kan din leder anse din ferie for afholdt uden at have varslet dig, så længe både varsel og ferie kan rummes i fritstillingsperioden. Også her gælder, at du skal have optjent et tilstrækkeligt antal feriedage. Hvis du får andet arbejde i fritstillingsperioden, gælder som udgangspunkt også, at du skal have en arbejdsfri periode svarende til feriens længde.

Hvis din leder fraskriver sig retten til at kunne modregne i din løn fra en ny arbejdsgiver, anses ferie dog for holdt, hvis varslet og ferien kan rummes i fritstillingsperioden.

Din leder kan ikke pålægge dig at afholde overført ferie og 6. ferieuge i en fritstillingsperiode.