Værd at vide om ferie - Regioner

Nedenfor kan du læse, hvad der er værd at vide om ferie i forhold til barsel, fratræden og sygdom.

Pligt til at holde ferie

Du har kun pligt til at afholde det ferie, du har optjent, men har ret til at holde 6 ugers ferie.

 

Ferie med løn

Hvis du har den samme arbejdsgiver et fuldt kalenderår, holder du ferie med løn i det følgende ferieår.  

Hvis du går op/ned i tid hos den samme arbejdsgiver, holder du fortsat ferie med den aktuelle løn.  

Hvis du er berettiget til ferie med løn, holder du ferie med den løn, du har på ferieafviklingstidspunktet.

 

Ferie og fratræden

Hvis du forlader din arbejdsgiver, får du dine feriepenge på et feriekort, som du skal bruge hos din nye arbejdsgiver, når du afholder ferie, indtil du har optjent ret til ferie med løn hos den nye arbejdsgiver.

Hvis dit feriekort er udstedt efter 1. maj, skal du være opmærksom på, at den særlige feriegodtgørelse vil være fratrukket, da den er udbetalt.

Hvis du forlader en arbejdsgiver, hvor du har været på fuld tid, og starter hos en anden på nedsat tid, har du overskud på dit feriekort, når du holder ferie.

Hvis du forlader en arbejdsgiver, hvor du har været på deltid, og starter hos en anden på fuld tid, har du underskud på dit feriekort.

 

Ferie og barsel

Hvis du er på barselsorlov, optjener du ferie med løn i perioder, i både den lønnede og den dagpenge berettigede del af barselsorloven. I den ulønnede del af orloven indbetaler din arbejdsgiver stadig din pension, hvilket er en løndel og derfor optjener du også ret til ferie med løn i den periode. Du skal være opmærksom på, at hvis du fratræder inden du når at afholde den optjente ferie fra den ulønnede del af orloven, så får du ikke fulde feriedage men 12,5% af egetbidraget til pensionen udbetalt på feriekortet.

Hvis du f.eks. bliver syg eller holder barselsorlov/adoptionsorlov og dermed bliver afskåret fra at holde ferie, har du ret til at få udbetalt en godtgørelse svarende til lønnen/feriekortet for manglende afholdt ferie. Denne udbetales efter anmodning til arbejdsgiveren enten ved hovedferieperiodens udløb eller ved ferieårets afslutning

 

Ferie og børn i den skolepligtige alder

Hvis du har børn i den skolepligtige alder og ønsker at afholde ferie i skolesommerferieperioden, skal din arbejdsgiver tage størst muligt hensyn til dine ønsker (Ferieaftalens § 4, stk. 3).

 

Ferie og sygdom/pasning af nærtstående alvorligt syge

Hvis du bliver syg under afvikling af din ferie, kan din ferie suspenderes helt eller delvist, hvis din arbejdsgiver skønner, at særlige omstændigheder taler herfor.

Hvis du af anden lovlig grund (orlov til pasning af nærtstående alvorligt syge eller døende, ophold i udlandet, overgang til selvstændigt erhverv, overgang til arbejde i hjemmet, indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, lovligt varslede konflikter, tjeneste i forsvaret m.m.) er forhindret i at holde ferie, har du også ret til at få udbetalt en godtgørelse svarende til lønnen/feriekortet.

 

Den 6. ferieuge (tidligere feriefridagstimer)

Ferie ud over 5 uger afholdes efter den ansattes ønske, medmindre arbejdets udførelse hindrer det. Denne ferie skal varsles så tidligt som muligt.

Ansatte, der har været beskæftiget i hele optjeningsåret, har 5 feriefridage, altså i alt 6 ugers ferie.

Ansatte har ret til, efter et ferieårs afslutning, at få udbetalt optjente men uafviklede ferietimer ud over 5 uger.

Disse timer kan endvidere ikke pålægges afviklet i en opsigelsesperiode.