Ferie - Regioner

Nedenfor kan du læse om dine rettigheder og muligheder i forhold til ferie efter Ferieaftalen på det regionale område.

Samtidighedsferie fra 1. september 2020

Nu er tiden kommet, hvor de nye ferieregler om samtidighed skal stå sin prøve.

Feriereglerne er fælles for alle regionalt ansatte og er fastlagt i "Aftale om ferie" og "Aftale om 6. ferieuge" mm, der træder i stedet for ferieloven.

Som ansat i en region har du ret til 6 ugers ferie om året. De 5 uger optjener du som samtidighedsferie. Det betyder, at du har mulighed for at afvikle din ferie umiddelbart efter, at du har optjent den.

Der indføres to nye perioder og begreber for optjening og afholdelse af ferie:

Ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august året efter og Ferieafholdelsesperioden, som er en periode på 16 måneder, hvor du kan placere din ferie. Ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter.

Der er ret til at holde mindst tre ugers sommerferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Du skal aftale med din leder, hvornår ferien skal holdes. Det fremgår af ferieaftalen, at arbejdsgiveren så vidt muligt skal imødekomme den ansattes ønsker, men i sidste ende er det lederen der fastlægger, hvornår fem af de seks ugers ferie holdes.

Ferie på forskud

Som noget nyt indeholder de nye ferieregler mulighed for, at du kan aftale med din leder at holde ferie, inden den er optjent – det hedder forskudsferie. Det kan f.eks. være, hvis du ønsker at holde en længere ferie ved ferieårets begyndelse, selvom du først optjener ferien senere. For at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt der er indgået aftale om ferie på forskud, bør du altid lave en skriftlig aftale med din leder, om ferie afholdt på forskud. Ferie, som holdes på forskud, vil blive fradraget i den ret til betalt ferie, som optjenes i det pågældende ferieår. Der kan ikke aftales mere forskudsferie, end der kan optjenes inden for samme ferieår.

Hvis din leder henviser til, at aftaler om betalt ferie på forskud kun kan indgås, hvis du ikke kan afholde andre former for fridage såsom 6. ferieuge, omsorgsdage eller seniordage opfordres du til at kontakte din TR/FTR eller lokale DSR kreds for råd og vejledning.

6. ferieuge er uforandret

Som ansat i en region har du fem ekstra feriefridage fra overenskomsten = 6. ferieuge. Optjening og afholdelse af 6. ferieuge fortsætter uændret. Det betyder, at den 6. ferieuge optjenes i et kalenderår, og kan afholdes fra 1. maj – 31. april året efter.

Den 6. ferieuge skal afholdes efter den ansattes ønske, medmindre tjenesten hindrer det.

Den særlige feriegodtgørelse

Når du får ferie med løn, har du tillige krav på særlig feriegodtgørelse. Med de nye ferieregler sker der ændringer i, hvordan den særlige feriegodtgørelse udbetales. Du vil fortsat få det samme udbetalt, men frem for at få den særlige feriegodtgørelse udbetalt i én portion vil du fra 1. september 2020 få den udbetalt i 3 portioner den 1. maj, 31. maj og 31. august.

Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn

Du kan fortsat vælge at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for at holde ferie med løn og få særlige feriegodtgørelse. Du skal blot oplyse din leder om dit ønske før et ferieår begynder, dvs. senest 31. august.

Beregning af løn under ferie

Princippet for beregning af løn under ferie ændres, så lønnen under ferie med de nye ferieregler er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet. Dette princip gælder også for 6. ferieuge.

Overførsel af ferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie ud over 4 uger senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Aftalen skal være skriftlig.

Særligt for dig som har en feriehindring på grund af barsel eller sygdom

Før de nye ferieregler var hovedreglen, at ferie, der ikke kunne holdes grundet barsel eller sygdom, skulle udbetales eller at du kunne vælge at overføre ferien til det følgende ferieår.

Med de nye ferieregler bliver overførsel af ferie nu hovedreglen, idet 4 ugers ferie skal overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Det er kun hvis du har været feriehindret i to ferieperioder i træk, at du har krav på at få ferien udbetalt.

Ferielukning

Hvis du er ansat et sted, der holder ferielukket, er udgangspunktet, at du har pligt til at afholde ferie svarende til arbejdsstedets lukkeperiode. Det er en betingelse at din arbejdsgiver varsler ferien korrekt dvs. 3 måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for øvrig ferie.

Ved ferielukning skal din arbejdsgiver i videst muligt omfang sikre, at du har betalt ferie til gode til ferielukningen. Hvis din arbejdsgiver ikke sikrer dette, skal arbejdsgiver betale din løn under ferielukningen. Har du været ansat i hele det forudgående ferieår og endnu ikke nået at optjene betalt ferie til de dage, hvor arbejdspladsen holder lukket, har du krav på forskudsferie ved ferielukningen.

Ferie og sygdom

Bliver du syg inden din ferie starter har du ret til ikke at afvikle din ferie. Du skal sygemelde dig overfor din leder senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver du syg under din ferie har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), hvis du har optjent ret til 25 dages ferie. Har du ikke optjent 25 feriedage, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Har du ikke været ansat i regionen i hele ferieåret (1.9 - 31.8), indtræder muligheden for erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Det er vigtigt, at du giver din leder besked om sygdom allerede den første dag, da karensdagene først løber fra meddelelse, er givet til din leder. Da karensperioden på 5 dage regnes pr. ferieår bør al sygdom, uanset at varigheden forventes at være under 5 dage, meddeles til leder og dokumenteres. Det er en betingelse, at du for egen regning indhenter en lægeerklæring som dokumentation for din sygdom.

Bliver du rask igen under ferien, kan du vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage på arbejde. Det er vigtigt du giver din leder besked.

Forstå de nye ferieregler -og prøv Ferieplanlæggeren

Brug Ferieplanlæggeren til at få overblik over, hvordan du optjener og afholder ferie i de kommende år.

Med Ferieplanlæggeren får du et samlet overblik over alle dine 6 ugers ferie. Du kan bruge den til at indtaste for hver måned, hvor meget ferie du planlægger at holde eller har holdt, så du kan se, om du har optjent nok på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, eller om du f.eks. har behov for at aftale med din leder at få ferie på forskud.

 

Vil du vide mere:

 

Regler som fastholdes i de nye ferieaftaler

  • At kende hovedferiens placering min. 3 måneder før afholdelse af ferien. 
  • At kende restferiens placering min. 1 måned før afholdelse af ferien
  • At ferie afholdes i dage, men optjenes og afregnes i timer
  • At påbegyndt ferie ikke kan afbrydes
  • Der ydes erstatningsferie ved sygdom opstået før feriens begyndelse
  • Der kan ydes erstatningsferie ved sygdom opstået efter feriens begyndelse efter endt karensperiode
  • Optjeningsår og afholdelsesperioden for 6. ferieuge