Medindflydelse, trivsel og sundhed - Regioner

Du har mulighed for at få medindflydelse og medbestemmelse på din arbejdsplads. Du kan være med til at påvirke, hvordan arbejdet tilrettelægges og de rammer, som det sker i.

Tillidsrepræsentant

Som medlem af DSR har du ret til at stille op til valget af sygeplejerskernes tillidsrepræsentant, og man vælges for mindst en to-årig periode. Alle sygeplejersker på arbejdspladsen/institutionen kan deltage i selve valget af tillidsrepræsentanten (TR).

For DSR er TR den arbejdspladsnære politiker. Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bygger på tillidsrepræsentantinstitutionen, og der påhviler TR en lang række opgaver i dette samarbejde.

TR får tillagt flere og større arbejdsopgaver og får dermed et større medansvar for beslutningen i regionen. Det er TR’s pligt - såvel over for Dansk Sygeplejeråd som over for dennes regionale arbejdsplads - at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler regionens ledelse og de lokale ledelsesrepræsentanter.

På enhver institution kan der vælges 1 TR pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere.

Alle regler og vilkår for TR er beskrevet i dels den lokale MED-aftale, MED-rammeaftalen samt i de vilkår, der er aftalt mellem DSR og din region.

 

MED-udvalg

I alle fem regioner er der forhandlet en lokal medindflydelses- og medbestemmelsesaftale, i daglig tale ”MED-aftalen”, som beskriver dels den lokale MED-struktur og dels organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, med angivelse af de lokale arbejdsmiljøgrupper.

I alle regioner er der etableret et hovedudvalg. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Det er tillige øverste udvalg for sikkerheds- og sundhedsområdet for hele regionen, med mindre andet aftales.

MED-strukturen er forhandlet lokalt, så den tilgodeser regionens opbygning og behov samt styrker medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse og opbygges sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivere medindflydelsen og medbestemmelsen.

Medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalgene vælges som udgangspunkt blandt de tillidsvalgte og arbejdspladsens arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR).

MED-strukturen er aftalt i en struktur, som skal matche ledelsesstrukturen.

 

Medindflydelse og medbestemmelse indebærer som minimum:

  • Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold

  • Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde, og
  • Mulighed for medindflydelse, forhandling og indgåelse af aftaler.

Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer, og medarbejdernes bemærkninger er med til at kvalificere ledelsens beslutninger. 

Læs mere:

> MED-rammeaftalen

> Din regions MED-aftale

 

Trivsel og sundhed

Der er indgået en specifik aftale om trivsel og sundhed. Den sætter fokus på udvalgenes arbejde med bla.

  • trivselsmålinger
  • indflydelse på egne opgaver
  • sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde
  • sygefravær
  • arbejdsbetinget stress

> Læs mere i Aftale om trivsel og sundhed

 

Kontakt din TR

Du er velkommen til at kontakte din kreds, hvis du ikke som nyansat er blevet kontaktet af din TR.