Regionale aftaler: Særligt for kandidater

På det regionale område er en række akademiske kandidater inden for Sundhedskartellets område overenskomstdækket .

Opgaverne på social- og sundhedsområdet udvikler sig løbende, og der er derfor behov for nye kompetencer. Kandidater, med en sundhedsfaglig baggrund, har via deres udannelse en naturlig forståelse for praksis og de daglige opgaver på social- og sundhedsområdet. Kandidatuddannelserne bidrager således til denne udvikling og er med til at sikres, at professionerne har de nødvendige kompetencer.

Derfor er RLTN og SHK enige om at overenskomstdække en række akademiske kandidater på Sundhedskartellets område.

Overenskomsten præciserer, at medarbejdere, der har en videregående uddannelse på kandidatniveau, som bygger oven på en professionsbacheloruddannelse, er omfattede af overenskomsten mellem RLTN og Sundhedskartellet. 

Læs det aftalte i Protokollat om kandidater i Overenskomst for ikke ledende personale

Hvilke kandidatuddanelser er omfattet?

De kandidatuddannelser, som bygger oven på Sundhedskartellets professionsbacheloruddannelser, er typisk målrettet den kliniske virkelighed. Som eksempler på overbygningsuddannelser kan nævnes:

 • cand.cur
 • cand.scient.san.
 • cand.scient i fysioterapi
 • cand.scient med. 
 • kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi
 • cand.scient i klinisk ernæring

Bemærk: Listen er ikke udtømmende

 

Øvrige betingelser

Kandidatuddannelser er dækket af Sundhedskartellets overenskomst, når følgende 3 betingelser er opfyldt:

 • Sygeplejerskeuddannelsen, evt. med suppleringsuddannelse, har været adgangsgivende til kandidatuddannelsen
 • Faget har betydning for beskæftigelsen
 • Stillingen skal forudsætte akademisk uddannelse.

At ”faget har betydning for beskæftigelsen” handler om, at stillingerne har sundhedsfagligt indhold og forudsættes varetaget af fagspecialister i modsætning til generalister, som f.eks. økonomer eller jurister.

Masteruddannelser og Ph.d.-uddannelser er ikke i sig selv dækket af hverken SHK - eller AC-overenskomsten. Det vil være dén uddannelse, som har givet adgang til hhv. master eller ph.d. uddannelsen, som afgør, hvilken overenskomst, der dækker beskæftigelsen.

 

Faget

Faget udvikler sig løbende - også under påvirkning af den øgede kompleksitet i sundhedsvæsenet, som også kræver et højere uddannelsesniveau. Det er vigtigt at være opmærksom på, at administrative stillinger, hvor kernen i arbejdsopgaverne er at bidrage til fagets udvikling, kvalitetssikring, organisering m.v., også er dækkede af overenskomsten.

Overenskomsten dækker mange typer af stillinger, som varetages af sygeplejersker med master-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, og som arbejder med fagets genstandsfelt, f.eks.:

• Forskere og ph.d.-ere

• Kvalitetsledere/-koordinatorer/-konsulenter

• Udviklings- og projektsygeplejersker

• Uddannelseskoordinatorer/-ansvarlige og (kliniske) undervisere

• Handicapfaglige konsulenter

• Sundhedsfaglige konsulenter 

• Forebyggelseskonsulenter

• Kliniske sygeplejespecialister

• Implementeringskonsulenter

• Ledere

 

Løn og pension

Der er en særlig lønskala - A-skalaen (A4 – A8) - for kandidater svarende til AC's lønskala. Alle trin er 1-årige, bortset fra trin A4, som er 2-årigt.

Herudover kan aftales lokallønstillæg efter Aftale om Lokal Løndannelse.  En vellykket lokallønsforhandling kræver særlig viden om kandidaters arbejdsområder. Derfor har hver kreds én hovedansvarlig konsulent med særlig indsigt i lønforhandling for sygeplejersker med akademisk overbygning. Kontakt følgende for nærmere vejedning:

Kreds Nordjylland: Lars Rosengren, tlf. 4695 4873, mail: lar@dsr.dk 

Kreds Syddanmark: Anna Løgstrup, tlf: 4695 4832, mail: anl@dsr.dk

Kreds Midtjylland: Birgitte Willumsen: tlf. 4695 4619, mail: bwi@dsr.dk

Kreds Sjælland: Pernille Nørring, tlf: 4695 4466, mail: pnr@dsr.dk

Kreds Hovedstaden: Lars Bernt Madsen, tlf. 4695 4935, mail: lbm@dsr.dk

Alle med en akademisk overbygning, uanset ansættelsessted, kan kontakte en faglig konsulent.

Pensionen udgør 18,46%

 

Fastsættelse af anciennitet

Kandidater indplaceres normalt på A-skalaen baggrund af ancienniteten som kandidat, dvs. det antal år vedkommende har været beskæftiget i stillinger betinget af en akademisk uddannelse.

Regionen og organisationen (TR eller DSR´s kreds) kan lokalt aftale, at ancienniteten fastsættes efter andre regler, dvs.erfaring som sygeplejerske kan indgå efter konkret forhandling.

Når du forbereder dig til en ansættelsessamtale, anbefaler vi, at du søger vejleding hos tillidsrepræsentanten eller i DSR’s kreds, så du kan få konkret vejledning i forhold til den opslåede stilling.

 

Arbejdstid

I forhold til DSR's kandidater har Sundhedskartellet ved OK15 aftalt to forskellige nye regelsæt for arbejdstid pr. 1. april 2016:

 • De kandidater, som arbejder i egentlige vagtplaner, følger arbejdstidsreglerne i DSR's arbejdstidsaftale med RLTN.
  Find arbejdstidsaftalen hér
 • De kandidater, der arbejder i administrative stillinger, er omfattet af de særlige arbejdstidsregler, der er anført i protokollatet for kandidater . Læs mere nedenfor. 

Kandidater i administrative stillinger

Kandidater i administrative stillinger følger en tillempet model mht. arbejdstidsregler, der gælder for øvrige akademikere:

 • Arbejdstiden forudsættes at være 37 timer ugentligt.
 • Der ydes merarbejdsvederlag ved beordret overarbejde i væsentlig omfang, der overstiger en periode på 4 uger (se aftalen mellem Sundhedskartellet og RLTN om tjenestemænd).
 • Der ydes rådighedstillæg for medarbejdere, der efter ledelsens beslutning er omfattet af en rådighedsforpligtelse – dog kun hvis det aftales lokalt.
 • Man har fridage efter de regler der gælder for regionens tjenestemænd, hvilket er fastsat i lokale kutymer - de kan eksempelvis fremgå af personalepolitikken/personalehåndbogen.


Særligt om atypiske stillinger

Reglerne om kandidater begrænser ikke den mulige anvendelse af atypiske stillinger på Sundhedskartellets område.

Det er fortsat stillingsindholdet, der, efter regionens vurdering, afgør, om en medarbejder skal være ansat i en atypisk stilling. Se mere om atypiske stillinger – bilag 7 i Overenskomst for ikke ledende personale