Regionale aftaler: Særligt for ledere

Hér kan du læse om supplerende regler for ledere.

Hvad gælder særligt for dig, der er leder ?

 

Arbejdstidsregler for ledere

Når du som leder er omfattet af lederoverenskomsten, er du ansat uden højeste tjenestetid. Det betyder, at du selv skal tilrettelægge din arbejdstid og må i fornødent omfang deltage i vagter uden særskilt betaling herfor. Du har et ugentligt aftalt timetal (typisk 37 timer) men er ikke omfattet af arbejdstidsbestemmelserne for basispersonale.

Er du eller forventer du at blive pålagt midlertidigt arbejde ud over den forudsatte normale arbejdstid, kan du indgå en merarbejdsaftale.

Merarbejde

Som leder er du omfattet af "Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid". Det gælder også, selvom du ikke er tjenestemand. Hvis der på baggrund af dit forventede merarbejde skal kunne aftales en merarbejdsaftale, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Der skal være tale om tjenstligt merarbejde af midlertidig karakter, og som er pålagt dig eller i øvrigt har været en forudsætning for forsvarlig varetagelse af stillingen
  • Merarbejdet skal være af væsentligt omfang og sædvanligvis over en periode på mindst fire uger
  • For at godtgørelse kan ydes, skal du indberette grundlag for og omfang af merarbejdet
  • Merarbejde honoreres så vidt muligt med tjenestefrihed af samme varighed som merarbejdet tillagt 50 %. Der er særlige tidsmæssige bestemmelser herunder varslingsbestemmelser. Hvis ikke tjenestefrihed er muligt er honoreringen som udgangspunkt svarende til overarbejde. Merarbejdsbetaling er ikke pensionsgivende.

Det er vigtigt, at du overfor arbejdsgiver gør opmærksom på, hvis du mener dit merarbejde har et omfang, der skal honoreres særligt, og at du kan dokumentere/beskrive grunde til og omfang af det forventede merarbejde.

Du kan selv aftale vilkårene for merarbejde, eller din organisation kan hjælpe dig.

Frivilligt ekstra arbejde på det regionale område

For ledere omfattet af lederoverenskomsten kan der indgås lokal aftale om en særlig honorering af frivilligt ekstra arbejde, når:

  • Arbejdet er planlagt og tids- og opgavemæssigt afgrænset – f.eks. med henblik på nedbringelse af ventelister, og
  • Der er truffet aftale om frivilligt ekstra arbejde for lederens underordnede personale