Anden orlov end barsel - Staten

Hér kan du læse om bestemmelserne ved anden orlov, tjenestefri uden løn, borgerligt ombud, afgivelse af vidneforklaring m.v.

Anden orlov

Hovedreglen er, at man skal aftale det med arbejdsgiver, hvis man ønsker orlov eller anden tjenestefrihed uden løn.

I fællesoverenskomsten, som alle statsansatte medlemmer af Dansk Sygeplejeråd er ansat under, er bestemmelsen udformet således, at der kan gives tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det ikke strider mod ansættelsesmyndighedens interesse. Bestemmelserne kan dog være fraveget. Se din Organisationsaftale.

Der er dog undtagelser til denne hovedregel.

 

Udlandsophold/Grønlands Selvstyre

Den ansatte har retskrav på tjenestefrihed uden løn, hvis denne:

 • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslande
 • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med
 • ansættes i Grønlands Selvstyre.

Desuden har den ansatte ret til tjenestefrihed uden løn, hvis hans/hendes ægtefælle eller samlever:

 • udsendes til tjeneste i udlandet for statslige myndigheder
 • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslande
 • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med
 • ansættes i Grønlands Selvstyre.

Dette gælder også, hvis den ansatte selv eller ægtefællen/samleveren bliver ansat.

Retten til tjenestefrihed uden løn er ikke tidsbegrænset.

Hvis den ansatte selv ansættes eller udsendes, medregnes tjenestefrihedsperioden i lønancienniteten.

 

Uddannelsesformål mv.

Den ansatte kan efter ansøgning få tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål. Uddannelsesformålet skal være af interesse for ansættelsesmyndigheden.

 

Ret til tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Efter Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager har den ansatte i tvingende familiemæssige situationer ret til tjenestefrihed. De nærmere betingelser og vilkår fremgår af cirkulæret.

 > Læs cirkulæret her

Eksempler på tvingende familiemæssige situationer kunne være:

 • Pasning af alvorligt syge børn under 18 år § 2
 • Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem § 3
 • Barns hospitalsindlæggelse § 4
 • Force majeure § 5                                                                                                                                                               

En ansat kan også få ret til fravær til pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes ikke løn under sådant fravær, og perioden (perioderne) medregnes ikke i løn- og pensionsancienniteten.

En arbejdsgiver må ikke afskedige en ansat, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær, udnytter retten til fravær eller har været fraværende. Afskediges en ansat i strid hermed, har den pågældende krav på en godtgørelse fra arbejdsgiveren, jf. § 4 i lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

 

Borgerligt ombud mv.

Tjenestefrihed til varetagelse af borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt af det offentlige, og som man har pligt til at varetage.

Reglerne om vilkårene, herunder ret til tjenestefrihed, findes i Ombudsbekendtgørelsen.

> Læs Ombudsbekendtgørelsen hér

Der er ingen tidsmæssige begrænsninger for tjenestefrihedsperioden, og perioden medregnes i såvel lønanciennitet som pensionsalder.

Hvis hvervet er ulønnet, ydes tjenestefrihed med løn i et antal arbejdstimer, maksimalt svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. kalenderår.

Hvis hvervet er lønnet, ydes tjenestefrihed uden løn, og der skal foretages lønfradrag. Den nødvendige frihed skal dog så vidt muligt søges tilvejebragt ved omlægning af tjenesten.

Hverv anses for lønnede, hvis der ydes et vederlag for hvervet, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Sådan erstatningsmulighed er normalt også til stede i tilfælde, hvor der kan ydes diæter efter de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som en undtagelse fra denne regel skal dog nævnes, at der for hvervet som valgtilforordnet ydes diæter, men ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Dette hverv anses derfor for at være ulønnet i relation til tjenestefrihedsreglerne.

Hverv som domsmand og nævning betragtes som ulønnede.

Det skal nævnes, at hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse og som medlem af et menighedsråd ikke betragtes som borgerligt ombud.

 

Afgivelse af vidneforklaring

Man har pligt til at afgive vidneforklaring. Derfor har man også ret til at få tjenestefri, så man kan møde op i retten.

Man skal i videst mulige omfang opnå tjenestefri ved at få tjenesten omlagt eller ved at bytte.

At afgive vidneforklaring er ikke borgerligt ombud – og vidneafgivelse er derfor ikke omfattet af Ombudsbekendtgørelsen, men i praksis kan der gives tjenestefri efter reglerne om borgerligt ombud, da man har pligt til at afgive vidneforklaring. Det betyder, at der kan gives tjenestefri med løn, hvis den nødvendige frihed ikke har kunne opnås ved omlægning af tjenesten elle ved at bytte.

Såfremt ens arbejdsgiver beder en om at afgive vidneforklaring i forbindelse med en sag mod DSR/anden organisation fx som ledelsesrepræsentant, er det DSR’s opfattelse, at man har ret til tjenestefri med løn på dagen og at man ikke først skal opnå tjenestefri ved at omlægge tjeneste elle ved at bytte.

Såfremt DSR beder en om at afgive vidneforklaring/partsforklaring i forbindelse med en sag mod en arbejdsgiver, refunderer DSR dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, forplejning og transportomkostninger efter regning.  

Såfremt man indkaldes til at vidne mod en patient, er det vigtigt, at du kontakter din TR eller Kredskontoret, da der være spørgsmål angående din tavshedspligt, som du skal være opmærksom på.

 

Tilbagevenden efter orlov eller anden tjenestefrihed

Når man er væk fra arbejdspladsen på grund af orlov eller anden tjenestefrihed, er det vigtigt at aftale med sin arbejdsgiver, hvilken stilling man har ret til at vende tilbage til, når orloven eller tjenestefriheden er slut.

Hvis man har orlov efter reglerne i Ombudsbekendtgørelsen, har arbejdsgiver pligt til at holde en stilling ledig til den pågældende.

Har man tjenestefrihed efter andre regler, har man ret til at komme tilbage til en tilsvarende stilling, det vil sige til en tilsvarende stilling på den afdeling/det område, man var på, før man fik tjenestefri, men ikke til nøjagtig den samme stilling.

Derfor er det vigtigt, at man aftaler vilkårene for ens tilbagevenden allerede i forbindelse med, at man ansøger om tjenestefrihed.