Barselsorlov - Staten

Når man skal på barselsorlov, er der flere regelsæt, der gælder. Hér kan du læse mere om reglerne

Fleksibel barselsorlov

Når man skal på barselsorlov, er der flere regelsæt, der gælder. Barselsloven beskriver retten til fravær, mens Barselsaftalen mellem Finansministeriet og CFU beskriver retten til løn. Reglerne giver en række muligheder for, at du kan tilpasse orloven, så den passer dig og din familie bedst.

Ved OK15 er der sket en udvidelse af forældreorloven, og 7 ugers orlov er blevet øremærket til faderen. 

 

Hovedregler

Moderen har ret til fri fra arbejdet med løn til graviditetsundersøgelser hos egen læge, jordemoder m.v., såfremt undersøgelserne kun kan foregå i arbejdstiden. Fraværet skal søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsgiveren.
Moderen har ret til graviditetsorlov med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen. Efter fødslen har moderen ret til 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov med løn umiddelbart efter fødslen/barnets hjemkomst eller efter aftale med arbejdsgiveren, inden for 14-ugers perioden.

I perioden efter den 14. uge har moderen ret til 6 ugers forældreorlov med løn, og faderen har ret til 7 ugers forældreorlov med løn. Ugerne kan ikke overføres til den anden forælder. Derudover har de tilsammen ret til yderligere 6 uger, som de kan vælge at dele mellem sig. Forældrene kan holde lønnet orlov samtidig - i forlængelse af hinanden eller på skift. I samme periode (efter den 14. uge) har hver forælder ret til 32 ugers orlov, men de har en samlet ret til dagpenge i 32 uger. Dagpengene og orlovsretten kan forlænges til enten 40 uger eller 46 uger, men uden at det samlede dagpengebeløb forøges. Dvs. dagpengene nedsættes forholdsmæssigt i den resterende dagpengeperiode, således at der i hele perioden kun kan ydes et beløb svarende til fulde dagpenge i 32 uger.  

Medmødre er sidestillede med fædre.

Læs mere om varslingsregler, løn under barsel mv.

Varslingsregler

Moderen skal meddele arbejdsgiveren om graviditeten senest 3 måneder før forventet fødsel.

Senest 8 uger efter fødslen skal moderen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet, hvis hun ønsker dette inden for de første 14 uger efter fødslen.

Den ansatte skal underrette sin arbejdsgiver om fordelingen af forældreorloven (perioden efter den 14. uge) senest 8 uger efter fødslen. Forældrene skal på dette tidspunkt være enige om, hvornår de placerer de 6 uger til moderen, de 7 uger til faderen og de 6 uger, der kan deles imellem dem (alle uger med løn) i hele forældreorlovsperioden (på 32 uger).

Faderen skal varsle sit fravær på 2 uger i forbindelse med fødslen 4 uger før orlovens forventede start.

Løn m.v.

Lønnen under orlov svarer til lønnen under sygdom, dvs. omfatter fast påregnelige tillæg og pension.

I de ulønnede perioder indbetaler arbejdsgiveren pensionsbidrag. Dette gælder dog ikke, hvis forældreorloven udstrækkes til 40 eller 46 uger, hvor der ikke indbetales pensionsbidrag i de yderligere 8 eller 14 uger.

Sygdom under barsel

Hvis dit barn bliver indlagt på sygehus i forbindelse med fødsel eller senere, har du som offentligt ansat ret til at forlænge orlovsperioden med løn, svarende til indlæggelsesperioden. Indlæggelsen skal dokumenteres.

For ansatte i staten, regioner og kommuner er det en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 46. uge efter fødslen.

 Hvis den ansatte ikke genoptager arbejdet, kan retten til fravær forlænges med indlæggelsesperioden, dog højst 3 måneder.

Retten til forlængelse gælder dog ikke faderens ret til fravær i de 2 uger inden de første 14 uger.

Sygdom hos forældrene

Bliver du som mor syg under graviditeten, får du sædvanlig løn under sygdom. Når der er fire uger til termin, overgår du til din orlov før fødsel, uanset om du stadig er syg.

Hvis du bliver syg under din orlov, vil din orlov forløbe som planlagt. Du har derfor ikke ret til at suspendere eller udskyde en allerede planlagt orlov pga. sygdom. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du udskyde hele eller en del af din forældreorlov. I sådan et tilfælde kan du overgå til løn eller sygedagpenge.

Hvis du som mor til barnet bliver alvorligt syg, og du ikke kan tage dig af barnet, kan faderen i ganske særlige tilfælde indtræde i din barsel. I dette tilfælde vil du i stedet modtage løn eller sygedagpenge.

Tilsvarende gælder ved adoption.

Yderligere information

Har du spørgsmål om barselsorlov, skal du henvende dig i din bopælskommune, som administrerer udbetalingen af barselsdagpenge. Har du supplerende spørgsmål, skal du henvende dig til DSR, hvis du er i arbejde. Er du ledig, skal du henvende dig i A-kassen.