Barselsregler for ansatte i staten

Som statsansat er du omfattet af Barselsloven, der giver dig mulighed for at tilpasse din barsel til dine og din families behov. Bliv klogere på reglerne her på siden.

På denne side finder du

 

Den nye orlovsmodel, hvis dit barn er født d. 2. august eller senere

De tidligere barselsregler, hvis dit barn er født før d. 2. august

Yderligere information

 

Den nye orlovsmodel

Folketinget har vedtaget den nye barselslov om øremærket barsel. Alle, der bliver forældre efter d. 1. august 2022, er omfattet af de nye regler.

Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcis som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere 9 af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. Disse uger bortfalder, hvis du ikke afholder dem. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder.

Selvstændige, studerende og ledige bliver ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærket orlov.

Ud over reglerne om øremærkning indeholder barselsloven regler om soloforældre, orlov til studerende m.v., der bliver lønmodtagere m.v.

Fra 1. januar 2024 bliver det også muligt for LGBT+-familier at overdrage orlovsuger til sociale forældre, og for soloforældre bliver det muligt at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem.

Nedenfor gennemgår vi reglerne for forældre, der er lønmodtagere og bor sammen.

Du kan derudover læse mere om barselsloven på borger.dk.

Se en model over fordelingen af barselsdagpengeugerne her:

Løn under orlov

Retten til løn under barsel følger af overenskomsten - også kaldet aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen). For at du kan få løn, skal du være dagpengeberettiget. Når du får løn fra din arbejdsgiver, får arbejdsgiveren dagpengene i stedet for dig.

De fleste af ændringerne i Barselsloven kan håndteres inden for den eksisterende barselsaftale, men på enkelte punkter var der behov for at justere barselsaftalen. Derfor har CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udarbejdet et administrationsgrundlag til barselsaftalen.

Find administrationsgrundlaget til barselsaftalen her.

Ifølge de nye regler fordeler lønretten sig således:

 • Mor har ret til fravær med løn i op til 6 uger før forventet fødsel.
 • Mor har efter fødslen ret til fravær med løn i 10 uger (pligt de første to uger).
 • Far eller medmor har ret til to ugers fædreorlov med løn inden for de første 10 uger (øremærkede dagpenge til faderen/medmoderen).
 • Far eller medmor kan desuden vælge at bruge af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 10. uge. I skal i givet fald varsle det til jeres arbejdsgiver fire uger inden.
 • Efter 10. uge har mor ret til fravær med løn i 10 uger og far og medmor har samme ret i 7 uger.
 • Der er yderligere 6 uger med løn til deling. Hvis begge forældre ikke er statsansatte, får den statsansatte de 6 uger.
 • Senest seks uger efter fødslen skal moderen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet og om fordelingen af ugerne.
 • Far eller medmor skal ligeledes meddele i hvilket omfang og hvornår, han/hun ønsker at gøre brug af sine rettigheder senest seks uger efter fødslen.

Lønnen under orlov er den samme som løn under sygdom.

Som noget nyt er det aftalt, at hvis mor ikke får overført 25. og 26. orlovsuge med dagpenge fra far eller medmor (da begge parter jo tildeles 24 uger hver), udbetales en nedsat løn til mor. Den nedsatte løn udgør differencen mellem sædvanlig løn og dagpenge.

Udskydelsesreglerne følger barselsloven.

Administrationsgrundlaget gælder for forældre/adoptanter til et barn, der fødes eller modtages efter 1. august 2022, og det gælder til og med 31. marts 2024, hvor det bortfalder uden yderligere varsel. 

 •  Husk, at det er vigtigt både at varsle din arbejdsgiver indenfor fristerne og samtidig kontakte Udbetaling Danmark for vejledning ift. fordeling af dagpenge så ugerne passer ift. lønnen.
 • Husk, at vi som udgangspunkt anbefaler, at I holder orlov i forlængelse af hinanden eller sammenhængende på skift.
 • Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie, svarer det til, at du genoptager arbejdet og den resterende orlov skal håndteres efter reglerne om udskydelse.
 • Hvis du i forbindelse med din orlov i dagpengeperioden overvejer at skifte arbejde, inden du har afholdt din ferie, skal du kontakte din kreds, da det kan få konsekvenser for løndækningen under ferien hos en ny arbejdsgiver.
 • Hvis du er i tvivl om andet, så kontakt endelig din TR eller din DSR-kreds.

 

De tidligere barselsregler

 

Nedenstående regler gælder for forældre til børn, der er født inden 2. august 2022.

Når man skal på barselsorlov, er der flere regelsæt, der gælder. 

Reglerne giver en række muligheder for, at du kan tilpasse orloven, så den passer dig og din familie bedst.

Som mor har du ret til fri fra arbejdet med løn til graviditetsundersøgelser hos din læge, jordemoder mv., hvis undersøgelserne kun kan foregå i arbejdstiden.  Du skal så vidt muligt få undersøgelserne placeret, så den er til mindst mulig gene for din arbejdsplads.

Moderen har ret til graviditetsorlov med løn i otte uger før den forventede fødsel. Efter fødslen har moderen ret til 14 ugers barselsorlov med løn. Faderen har ret til to ugers fædreorlov med løn umiddelbart efter fødslen/barnets hjemkomst eller efter aftale med arbejdsgiveren, inden for 14-ugers perioden.

I perioden efter den 14. uge har moderen ret til seks ugers forældreorlov med løn, og faderen har ret til syv ugers forældreorlov med løn. Ugerne kan ikke overføres til den anden forælder. Derudover har de tilsammen ret til yderligere seks uger, som de kan vælge at dele mellem sig.

Forældrene kan holde lønnet orlov samtidig - i forlængelse af hinanden eller på skift. I samme periode (efter den 14. uge) har hver forælder ret til 32 ugers orlov, men de har en samlet ret til dagpenge i 32 uger.

Dagpengene og orlovsretten kan forlænges til enten 40 uger eller 46 uger, men uden at det samlede dagpengebeløb forøges. Det vil sige, at dagpengene nedsættes forholdsmæssigt i den resterende dagpengeperiode, så der i hele perioden kun kan ydes et beløb svarende til fulde dagpenge i 32 uger.  

Medmødre er sidestillede med fædre.

Løn under barsel

Lønnen under orlov svarer til lønnen under sygdom, dvs. den omfatter fast påregnelige tillæg og pension.

I de ulønnede barselsperioder indbetaler arbejdsgiveren stadig pensionsbidrag. Dette gælder dog ikke, hvis I forlænger forældreorloven til 40 eller 46 uger, hvor arbejdsgiveren ikke indbetaler pensionsbidrag i de yderligere otte eller 14 uger.

Sygdom under barsel

Hvis dit barn bliver indlagt på sygehus i forbindelse med fødslen eller senere, har du som offentligt ansat ret til at forlænge din orlovsperiode med løn, svarende til indlæggelsesperioden. Indlæggelsen skal dokumenteres.

Hvis du er ansat i staten, en region eller en kommune er det en betingelse, at indlæggelsen sker inden udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Hvis du ikke genoptager arbejdet, kan din ret til fravær forlænges med indlæggelsesperioden, dog højst tre måneder.

Retten til forlængelse gælder ikke faderens ret til fravær i de to uger inden de første 14 uger.

Sygdom hos forældrene

Bliver du som mor syg under graviditeten, får du sædvanlig løn under sygdom. Når der er fire uger til termin, overgår du til din orlov før fødsel, uanset om du stadig er syg.

Du har ikke ret til at suspendere eller udskyde en allerede planlagt barselsorlov pga. sygdom. Hvis du bliver syg under din barselsorlov, vil den derfor forløbe som planlagt.

Efter aftale med din arbejdsgiver kan du til gengæld udskyde hele eller en del af din forældreorlov, såfremt der opstår sygdom. I sådan et tilfælde kan du overgå til løn eller sygedagpenge.

Hvis du som mor til barnet bliver alvorligt syg, og du ikke kan tage dig af barnet, kan faderen i ganske særlige tilfælde indtræde i din barsel. I dette tilfælde vil du i stedet modtage løn eller sygedagpenge.

Samme regler gælder ved adoption.

Yderligere information

Har du spørgsmål om barselsorlov, skal du henvende dig til Ubetaling Danmark, som administrerer udbetalingen af barselsdagpenge.

Hvis du har supplerende spørgsmål, skal du henvende dig til DSR, hvis du er i arbejde. Er du ledig, skal du henvende dig i A-kassen.

Vi kan derudover henvise til barselsloven samt relevant vejledningsmateriale på fx Retsinformation og på borger.dk.