Er du leder - Stat

Hér kan du læse om supplerende regler for ledere.

Hvad gælder særligt for dig, der er leder?
 

Ledere ved professionshøjskoler

Som leder på en professionshøjskole er du omfattet af en særskilt organisationsaftale for ledere, som primært regulerer løn og pension. I forhold til arbejdstid, er ledere på en professionshøjskole omfattet af aftalen ”Arbejdstid for tjenestemænd i staten”

Ledere har som udgangspunkt en ugentlig arbejdstidsnorm på gennemsnitligt 37 timer.

Ledere er dog ikke omfattet af bestemmelserne om overarbejde, enten fordi lederen selv har afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstidens placering. Det betyder, at ledere efter denne aftale ikke aflønnes for timer der ligger udover det, der er anført i ansættelsesbrevet.

Der kan i særlige tilfælde aftales betaling eller afspadsering for merarbejde. Dette skal altid ske efter aftale med den overordnede leder.

Ledere ansat i egentlige chefstillinger, dvs. med personaleansvar, er ikke omfattet af reglerne om plustid.

 

Ny chefaftale for ledere på professionshøjskoler

De nye chefaftaler gælder for ansættelse fra 1. januar 2019. Er man ansat før, bevarer man som udgangspunkt sine løn- og ansættelsesvilkår. Man har dog mulighed for efter individuel forhandling at overgå til den nye chefaftale.

De nye chefaftaler forenkler ansættelsesgrundlaget, ved at der dannes en samlet løn i stedet for at lønnen – som nu – er sammensat af flere løndele. Den nye aftale betyder også, at man fremover selv forhandler sin løn og herunder kan aftale forbedrede opsigelses- og fratrædelsesvilkår.

 

Hvad indeholder den nye chefaftale?

Den nye aftale tager afsæt i følgende vilkår:

  • En samlet løn ud fra dine kompetencer og det job, du skal have ansvar for, i stedet for lønopdeling mellem løndele som basisløn, tillæg og eventuelt resultatlønskontrakt. 
  • Der kan aftales forlænget opsigelsesvarsel på op til 12 måneder for øverste chefniveau og for de næste chefniveauer kan opsigelsesvarslet forlænges med op til 6 måneder.
  • Fratrædelsesgodtgørelse kan for øverste chefniveau forhandles op til 9 måneder ved uansøgt afsked, som ikke skyldes væsentlig misligholdelse mens der for øvrige chefer kan forhandles op til 3 måneder ud over funktionærlovens bestemmelser.
  • Pensionen er på 18 %, men kan søges forhandlet højere.

 

Kontakt os

Skal du ansættes i en lederstilling på en professionshøjskole, vil vi opfordre dig til at kontakte os for at høre om aftalens muligheder. Er du allerede ansat, og overvejer du, om du vil forblive på den aftale, du allerede kender, eller om du vil over på den nye aftale er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan ringe eller sende en mail til specialkonsulent Claus Gølnitz på 4695 4075, cg@dsr.dk

Husk, det er din beslutning, om du vil skifte til den nye aftale, hvis du allerede er ansat. Din ledelse kan ikke beslutte, at du skal overgå til den nye aftale.

 

Ledere ved erhvervsskoler

For leder, der ansættes ved erhvervsskoler, er der indgået tilsvarende aftale. Det bemærkes, at det for sygeplejersker kun gælder for erhvervsskoler, mens ledere ved SOSU fortsat ansættes efter den hidtil gældende aftale på området.

Skal du ansættes som leder på en erhvervsskole kan du kontakte os for yderligere oplysninger ved at eller sende en mail til specialkonsulent Claus Gølnitz på 4695 4075, cg@dsr.dk.

 

Cirkulære - Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Cirkulære - Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område

 

Ledere ved SOSU skoler

Som leder på en SOSU skole er du ifølge organisationsaftalen ansat uden højeste arbejdstid. Det betyder, at du ikke aflønnes for timer der ligger udover det, der er anført i ansættelsesbrevet.

 

Ledere ved øvrige statslige arbejdspladser (Kriminalforsorgen, forsvaret, Røde Kors’ asylcentre og andre statslige institutioner)

Som leder på en statslig arbejdsplads (bortset fra undervisningsområdet) er du ansat uden højeste arbejdstid. Det betyder, at du ikke aflønnes for timer der ligger ud over det, der er anført i ansættelsesbrevet.
 

Vi anbefaler, at du kontakter DSR -Centralt for råd og vejledning når du søger en lederstilling eller er ved at blive ansat i en lederstilling på statens område.