Er du leder - Stat

Hér kan du læse om supplerende regler for ledere.

Hvad gælder særligt for dig, der er leder?
 

Ledere ved professionshøjskoler

Som leder på en professionshøjskole er du omfattet af en særskilt organisationsaftale for ledere, som primært regulerer løn og pension. I forhold til arbejdstid, er ledere på en professionshøjskole omfattet af aftalen ”Arbejdstid for tjenestemænd i staten”

Ledere har som udgangspunkt en ugentlig arbejdstidsnorm på gennemsnitligt 37 timer.

Ledere er dog ikke omfattet af bestemmelserne om overarbejde, enten fordi lederen selv har afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstidens placering eller fordi lederen er omfattet af cheflønsaftalen (lønramme 35 og derover). Det betyder, at du ikke aflønnes for timer der ligger udover det, der er anført i ansættelsesbrevet.

Der kan i særlige tilfælde aftales betaling eller afspadsering for merarbejde. Dette skal altid ske efter aftale med den overordnede leder.

Ledere ansat i egentlige chefstillinger, dvs. med personaleansvar, er ikke omfattet af reglerne om plustid.

 

Ny chefaftale for ledere på professionshøjskoler

Ved overenskomstforhandlingerne på statens område blev der indgået nye chefaftaler, som har betydning for de, der er ansat som ledere på professionshøjskoleområdet.                                                                                                                     

De nye chefaftaler forenkler ansættelsesgrundlaget, ved at der dannes en samlet løn i stedet for at lønnen – som nu – er sammensat af flere løndele. Den nye aftale betyder også, at man fremover selv vil kunne forhandle sin løn og selv vil kunne forhandle sig til forbedrede opsigelses- og fratrædelsesvilkår.

De nye chefaftaler gælder for ansættelse fra 1. januar 2019. Er man ansat før, bevarer man som udgangspunkt sine løn- og ansættelsesvilkår. Man har dog mulighed for efter individuel forhandling at overgå til den nye chefaftale.

Hvad indeholder den nye chefaftale?

Den nye aftale tager afsæt i følgende vilkår:

  • En samlet løn ud fra dine kompetencer og det job, du skal have ansvar for, i stedet for lønopdeling mellem løndele som basisløn, tillæg og eventuelt resultatlønskontrakt. 
  • Der kan aftales forlænget opsigelsesvarsel på op til 12 måneder for øverste chefniveau og for de næste chefniveauer kan opsigelsesvarslet forlænges med op til 6 måneder.
  • Fratrædelsesgodtgørelse kan for øverste chefniveau forhandles op til 9 måneder ved uansøgt afsked, som ikke skyldes væsentlig misligholdelse mens der for øvrige chefer kan forhandles op til 3 måneder ud over funktionærlovens bestemmelser.
  • Pensionen er fortsat på 18 %, men kan søges forhandlet højere.

Hvad sker der lige nu?

Parterne drøfter lige nu de endelige formuleringer af chefaftalen. Når dette er på plads, skal aftalen skrives under af parterne og først herefter kan den træde endeligt i kraft. Det vil sige, at chefaftalen ikke når at være på plads inden 1.januar 2019, og man kan således heller ikke indgå individuelle aftaler, forend aftalen foreligger.

Kontakt os

Vi opfordrer til, at man kontakter os ved et eventuelt stillingsskift på området – både før og efter chefaftalen træder i kraft. Er du allerede ansat, kan du overveje, om du vil blive på den aftale, du allerede kender, eller om du vil over på den nye aftale.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker sparring. Du kan ringe eller sende en mail til specialkonsulent Claus Gølnitz på 4695 4075, cg@dsr.dk

Husk, det er din beslutning, om du vil skifte til den nye aftale, hvis du allerede er ansat. Din ledelse kan ikke beslutte, at du skal overgå til den nye aftale.

 

Ledere ved SOSU skoler

Som leder på en SOSU skole er du ifølge organisationsaftalen ansat uden højeste arbejdstid. Det betyder, at du ikke aflønnes for timer der ligger udover det, der er anført i ansættelsesbrevet.

 

Ledere ved øvrige statslige arbejdspladser (Kriminalforsorgen, forsvaret, Røde Kors’ asylcentre og andre statslige institutioner)

Som leder på en statslig arbejdsplads (bortset fra undervisningsområdet) er du ansat uden højeste arbejdstid. Det betyder, at du ikke aflønnes for timer der ligger ud over det, der er anført i ansættelsesbrevet.
 

Vi anbefaler, at du kontakter DSR -Centralt for råd og vejledning når du søger en lederstilling eller er ved at blive ansat i en lederstilling på statens område.