Ferie - ansat i staten

Kend dine rettigheder og muligheder i forhold til ferie på statens område. Reglerne for ferie følger både af Ferieloven, Ferieaftalen for staten og Ferievejledningen.

Læs om dine rettigheder og muligheder i forhold til ferie, hvis du er ansat i staten.

Fakta om ferie

 • Ferieåret går fra 1.9. det ene år til 31.8. det næste år. I denne periode optjenes betalt ferie løbende med 2,08 dag pr. måned.
 • Ferieafholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder), hvor optjent ferie kan holdes
 • Hovedferieperioden går fra 1.5. til 30.9. i det samme år.
 • En ferieuge består af 7 sammenhængende dage.
 • Du har ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse.
 • Du optjener ret til 0,42 særlig feriedag for hver måneds ansættelse.

Ferieregler for ansatte i staten

Se, hvilke ferieregler der gælder for dig, hvis du er ansat i staten.

Afvikling af ferie

Afviklingen af ferien skal tilrettelægges således, at du reelt, uanset deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse, har mulighed for i alt at afholde 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage.

Arbejdsgiveren bestemmer feriens placering efter drøftelse med dig og dine kolleger, dog således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkeltes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien afholdes i dit barns skolesommerferie. Husk at gøre brug af de eventuelle personalepolitiske principper, der findes på din arbejdsplads, når ferien skal planlægges og afvikles.

Ferierettigheder

 • Du har ret til at afholde betalt ferie i takt med, at feriedagene bliver sparet op. Heraf navnet samtidighedsferie.
 • Du optjener ferien fra 1. september til 31. august (altså over 12 måneder). Dette kaldes optjeningsåret.
 • Du kan afholde dine 5 ugers ferie over 16 måneder (1. september til 31. december året efter). Altså optjeningsåret plus de følgende fire måneder. Mindst fire uger skal dog placeres inden for optjeningsårets 12 måneder.
 • Du har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september. Perioden kaldes hovedferieperioden. Arbejdsgiver kan dog kun placere din hovedferie i september efter aftale med dig.
 • Du har ret til at afvikle restferie i hele uger.
 • Du har ret til at kende hovedferiens placering min. 3 måneder før afholdelse af ferien.
 • Du har ret til at kende restferiens placering min. én måned før afholdelse af ferien.

Du kan holde ferie på forskud, hvis du ikke har nået at optjene tilstrækkeligt med feriedage. Hvis du begynder et nyt ferieår med nul feriedage i banken, kan du for eksempel ikke nå at tjene til en uges efterårsferie i oktober. Derfor har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du »låner« feriedage til at afholde betalt ferie.

Ansatte kan vælge feriegodtgørelse på 12 % i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Hvis du ønsker dette, skal du give din arbejdsgiver besked inden ferieåret begynder.

Allerede påbegyndt ferie kan kun omlægges mod kompensation, og kun hvis der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn.

Ferie og sygdom

Hvis du bliver syg inden din ferie begynder, har du ret til ikke at afvikle din ferie. Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Du skal sygemelde dig over for din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), hvis du har været ansat i hele ferieåret (1. september til 31. august). Har du ikke været ansat i hele ferieåret, nedsættes dagene forholdsvist.

Det er vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om sygdom allerede den første dag, da de 5 karensdage først løber fra meddelelse, er givet til arbejdsgiver. Det er også en betingelse, at du for egen regning indhenter lægelig dokumentation for sygdommens eksistens og varighed.

Bliver du rask igen under ferien, kan du vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage på arbejde.

Særlige feriedage

Som statsansat optjener forsat du 5 særlige feriedage i et kalenderår, som du kan afholde fra 1. maj til 30. april året efter.

Placering af særlige feriedage fastlægges ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte. Ansættelsesmyndigheden skal tage størst muligt hensyn til den ansattes ønske i det omfang, det er foreneligt med tjenesten. Den ansatte skal varsle afviklingen af de særlige feriedage så tidligt som muligt.

Ansættelsesmyndigheden kan varsle særlige feriedage afholdt, hvis dagene ikke er holdt, og afviklingstidspunktet ikke er fastlagt senest 1.1.

I stedet for afvikling af de særlige feriedage kan den ansatte og ansættelsesmyndigheden aftale, at de resterende særlige feriedage godtgøres kontant ved ferieårets udløb, eller at de overføres til afvikling i et senere ferieår. Hvis der ikke er indgået en aftale om at overføre de resterende særlige feriedage til næste ferieår, skal de udbetales til den ansatte ved ferieårets udløb.

De særlige feriedage kan ikke pålægges afviklet i en opsigelsesperiode.

Feriehindring på grund af barsel eller sygdom

Hvis du på grund af en feriehindring er afskåret fra at holde ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til 4 ugers betalt ferie til den efterfølgende ferieperiode.

Særlig beskyttelse af 1.-4. ferieuge

Du skal afholde de første 4 ugers ferie i hver ferieafholdelsesperiode, og ferieugerne kan som hovedregel ikke udbetales. Har du på grund af en feriehindring fx barsel eller sygdom ikke haft mulighed for at afholde hele eller dele af din ferie inden 31. december, vil op til 4 af dine 5 ugers ferie automatisk blive overført til den næste ferieafholdelsesperiode.

Det er ikke muligt at få udbetalt de første 4 ferieuger på grund af en feriehindring. Hvis din feriehindring skyldes sygdom eller barsel har du dog ret til at få udbetalt den overførte ferie, hvis du efter udløbet af 2 ferieafholdelsesperioder stadig er forhindret i at afholde ferien.

Den 5. ferieuge

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har holdt din 5. ferieuge, skal din arbejdsgiver automatisk udbetale den efter ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december. I stedet for udbetaling kan I også aftale at overføre den.

Overførsel af ferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie ud over 4 uger senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Aftalen skal være skriftlig.

 

Ferielukket

Hvis du er ansat et sted, der holder lukket, er udgangspunktet, at du har pligt til at afholde ferie svarende til arbejdsstedets lukkeperiode under betingelse af, at ferien er varslet korrekt.

Vælger din arbejdsgiver at virksomhedslukke skal de ikke betale løn til dig, hvis du ikke har optjent betalt ferie med løn til lukkedagene.

Det er dog en pligt for ledelsen at sikre, at du har optjent betalt ferie til alle dage, som arbejdsstedet holder lukket.

Du kan undersøge, om der er mulighed for at aftale med ledelsen at afholde ferie på et andet tidspunkt, ved at du under ferielukningen i dit eget område arbejder inden for et andet område eller varetager andre opgaver under lukningen, så du kan holde ferie på et mere bekvemt tidspunkt.

Ferie ved opsigelse

Hvis du bliver opsagt, vil din arbejdsgiver typisk gerne have at du afholder din ferie i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan dog kun kræve, at du afholder din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har mere end 3 måneders opsigelse. Dertil kommer, at ferien skal være til rådighed på ferietidspunktet. Du skal altså have optjent nok betalt ferie, inden ferien påbegyndes.

Antallet af feriedage, som kan varsles, afholdt i opsigelsesperioden, afhænger af hvor meget ferie du kan nå at optjene før du fratræder din stilling samt hvor meget ferie du har afholdt inden opsigelsen.

Hvis dit opsigelsesvarsel er 3 måneder eller derunder

 • Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du holder hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du har højst 3 måneders opsigelse. Heller ikke selvom ferien er varslet inden opsigelsen.
 • Du kan godt aftale med din arbejdsgiver, at ferien holdes selvom du er opsagt.
 • Din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde øvrig ferie i opsigelsesperioden, hvis det varsles mindst 1 måned før. Du kan dog ikke pålægges at holde mere ferie, end du har optjent, når ferien begynder.
 • Ferie kan først holdes i måneden efter, den er optjent. Det betyder, at ferie som du optjener i den sidste ansættelsesmåned, ikke kan varsles afholdt.

Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder

 • Hvis dit opsigelsesvarsel er mere end 3 måneder, kan din arbejdsgiver bestemme, at du skal holde både hovedferie og restferie, så længe både varslerne og ferien kan rummes i opsigelsesperioden. Hvis du varsles til afholdelse af hovedferie, skal du have optjent mindst 15 feriedage, inden ferien begynder. Din arbejdsgiver kan altså ikke varsle hovedferie, hvis du f.eks. kun har optjent 12,48 feriedage på det tidspunkt, hvor ferien starter. I den situation kan din arbejdsgiver varsle dig til at afholde 10 dages øvrig ferie. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde forskudsferie eller ferie der ikke er optjent.
 • Ferie kan først holdes i måneden efter, den er optjent. Det betyder, at ferie som du optjener i den sidste ansættelsesmåned, ikke kan varsles afholdt.

Hvis du er fritstillet

Hvis du er fritstillet, kan din leder anse din ferie for afholdt uden at have varslet dig, så længe både varsel og ferie kan rummes i fritstillingsperioden. Også her gælder, at du skal have optjent et tilstrækkeligt antal feriedage. Hvis du får andet arbejde i fritstillingsperioden, gælder som udgangspunkt også, at du skal have en arbejdsfri periode svarende til feriens længde.

Hvis din leder fraskriver sig retten til at kunne modregne i din løn fra en ny arbejdsgiver, anses ferie dog for holdt, hvis varslet og ferien kan rummes i fritstillingsperioden.

Din leder kan ikke pålægge dig at afholde overført ferie i en fritstillingsperiode. Heller ikke særlige feriedage kan anses for holdt, når du har været fritstillet, medmindre det aftales mellem dig og din arbejdsgiver eller din arbejdsgiver har anvendt de særlige varslingsregler, der gælder efter 1. januar i ferieåret.