Ferie - Staten

Læs om dine rettigheder og muligheder i forhold til ferie på statens område. Reglerne for ferie følger både af Ferieloven, Ferieaftalen for staten og Ferievejledningen.

Fakta om ferie

 • Ferieåret går fra 1.5. det ene år til 30.4. det næste år.
 • Optjeningsåret er det forudgående kalenderår fra 1.1 til 1.12. 
 • Hovedferieperioden går fra 1.5. til 30.9. i det samme år.
 • En ferieuge består af 7 sammenhængende dage.
 • Du har ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse.
 • Du optjener ret til 0,42 særlig feriedag for hver måneds ansættelse.

 

Afvikling af ferie

Afviklingen af ferien skal tilrettelægges således, at du reelt, uanset deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse, har mulighed for i alt at afholde 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage.

Arbejdsgiveren bestemmer feriens placering efter drøftelse med dig og dine kolleger, dog således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkeltes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien afholdes i dit barns skolesommerferie. Husk at gøre brug af de eventuelle personalepolitiske principper, der findes på din arbejdsplads, når ferien skal planlægges og afvikles.

 

Ferierettigheder

 • Du har ret til at afholde 5 ugers ferie i løbet af ferieåret men kun ret til særlige feriedage i det omfang, du har optjent ret hertil.
 • Du skal afvikle 2 uger samlet ud af den samlede, planlagte ferie.
 • Du har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1.5. til 30.9.
 • Du har ret til at afvikle restferie i hele uger.
 • Du har ret til at kende hovedferiens placering min. 3 måneder før afholdelse af ferien.
 • Du har ret til at kende restferiens placering min. én måned før afholdelse af ferien.
 • Hvis du er berettiget til at holde ferie med løn, har du ret til udbetaling af særlig feriegodtgørelse på 1,5 % af din ferieberettigede løn, som udbetales pr. 1.5. Denne godtgørelse er beregnet på baggrund af din løn i det foregående optjeningsår.
 • Ansatte kan vælge feriegodtgørelse på 12 % i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Hvis du ønsker dette, skal du give din arbejdsgiver besked inden optjeningsåret begynder.
 • Allerede påbegyndt ferie kan kun omlægges mod kompensation, og kun hvis der er tale om væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn. 
 • Placering af særlige feriedage fastlægges ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte.
 • Den ansatte og ansættelsesmyndigheden kan forud for ferieåret samt i løbet af ferieåret aftale, at særlige feriedage godtgøres kontant i stedet for afvikling med frihed.

 

Ferie og sygdom

Bliver du syg inden din ferie begynder, har du ret til ikke at afvikle din ferie. Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Du skal sygemelde dig over for din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), hvis du har optjent ret til 25 dages ferie. Har du ikke optjent 25 feriedage, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Det er vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om sygdom allerede den første dag, da de 5 karensdage først løber fra meddelelse er givet til arbejdsgiver. Karensperioden på 5 dage regnes pr. ferieår, og derfor bør al sygdom, uanset at varigheden forventes at være under 5 dage, meddeles til arbejdsgiver og dokumenteres. Det er også en betingelse, at du for egen regning indhenter lægelig dokumentation for sygdommens eksistens og varighed.
 
Bliver du rask igen under ferien, kan du vælge at afholde resten af ferien eller at vende tilbage på arbejde.
 
Reglerne om sygdom under ferie trådte i kraft pr. 1. maj 2012 og fremgår af ferieloven. Læs mere om ferieloven på retsinformation.dk

 

Overførsel af ferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre optjent ferie med løn ud over 4 uger til et kommende ferieår. 

 

Ferielukket

Hvis du er ansat et sted, der holder ferielukket, er udgangspunktet, at du har pligt til at afholde ferie svarende til arbejdsstedets lukkeperiode under betingelse af, at ferien er varslet korrekt.

Du kan undersøge, om der er mulighed for at aftale med ledelsen at afholde ferie på et andet tidspunkt, ved at du under ferielukningen i dit eget område arbejder inden for et andet område eller varetager andre opgaver under lukningen, så du kan holde ferie på et mere bekvemt tidspunkt.

 

Særlige feriedage

Ansatte, der har været beskæftiget i hele optjeningsåret, har 5 særlige fridage (ferie ud over 5 uger). Særlige feriedage afholdes efter aftale. Ansættelsesmyndigheden skal tage størst mulig hensyn til den ansattes ønske i det omfang, det er foreneligt med tjenesten. Den ansatte skal varsle afviklingen af de særlige feriedage så tidligt som muligt.

Ansættelsesmyndigheden kan varsle særlige feriedage afholdt, hvis dagene ikke er holdt, og afviklingstidspunktet ikke er fastlagt senest 1.1.

I stedet for afvikling af de særlige feriedage kan den ansatte og ansættelsesmyndigheden aftale, at de resterende særlige feriedage godtgøres kontant ved ferieårets udløb, eller at de overføres til afvikling i et senere ferieår. Hvis der ikke er indgået en aftale om at overføre de resterende særlige feriedage til næste ferieår, skal de udbetales til den ansatte ved ferieårets udløb.

De særlige feriedage kan ikke pålægges afviklet i en opsigelsesperiode.

 

Mere om ferie - heriblandt om den nye ferielov

Hent og læs Ferieaftalen her:  Ferieaftale i Staten med virkning fra 1. april 2005

Hent og læs Ferievejledningen her:  Ferievejledning i Staten - Januar 2006

I 2020 træder den nye ferielov i kraft, som du kan læse mere om her.