Medindflydelse, trivsel og sundhed - Stat

Du har mulighed for at få indflydelse på trivsel og sundhed på din arbejdsplads. Du kan være med til at påvirke, hvordan arbejdet tilrettelægges samt de rammer, som det sker i.

Indflydelse

For at sikre en gensidig dialog og information og sikre, at de ansatte har indflydelse på en række forhold på arbejdspladsen, skal der være et forum for dette. I Samarbejdsaftalen, som er indgået mellem parterne – Staten på den ene side og de organisationer, som repræsenterer de ansatte på den anden side – er det beskrevet, hvordan medarbejderne sikres indflydelse, og hvilke krav, der er til arbejdsgiver for at sikre en god arbejdsplads .

 

Samarbejdsudvalg

På alle arbejdspladser på statens område med mere end 25 ansatte skal der oprettes et samarbejdsudvalg (SU).
Hvis der er flere arbejdssteder med egen ledelse og mere end 25 ansatte under lederen, skal der oprettes SU for hver af disse arbejdspladser. Er der flere arbejdssteder med egne SU, skal der også oprettes et hovedsamarbejdsudvalg (HSU).

Er der færre end 25 ansatte, skal der samarbejdes efter samme principper, som der stilles til SU.
Der kan i stedet oprettes et medindflydelsesorgan (MIO), der har et større funktionsområde end SU. Blandt andet kan sikkerhedsarbejdet indgå. I MIO kan de områder, der behandles, være afvigende fra opgaverne i SU. En MIO-aftale skal forhandles med personaleorganisationerne og kan således ikke bare oprettes, hvis arbejdsgiver synes bedre om dette.

 

Hvilken rolle har SU/HSU?

For at sikre et godt arbejdsmiljø skal ledelse af medarbejderne ske gennem en positiv dialog, og medarbejderne skal medvirke til, at der er en fortsat udvikling af arbejdspladsen. For at sikre dette skal er række forhold behandles i SU.


Blandt de områder, som skal behandles i SU, er dén personalepolitik, som er gældende på arbejdspladsen. Forhold, der har betydning for at sikre de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø, skal også behandles i SU.


Ledelsen har pligt til at informere på en forståelig måde omkring aktiviteter, budgetter, økonomi og driften af arbejdspladsen og inddrage medarbejdernes synspunkter i ledelsesopgaven. Ledelsen skal informere om den aktuelle situation, herunder beskæftigelsessituationen i virksomheden. 


Information skal gives så tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning.

 

Særlige arbejdsområder for Samarbejdsudvalget

 • Mål, strategi og resultatkontrakt
 • Personalepolitik
 • Budget og finanslovsbidrag
 • Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing
 • Kompetenceudvikling
 • Systematisk opfølgning på APV
 • Det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret stress
 • Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
 • Opfølgning på sygefravær mv.
 • Chikane og vold
 • Job på særlige vilkår

Alle de nævnte områder har stor betydning for, hvor godt arbejdsmiljøet er på arbejdspladsen eller er medvirkende til at skabe tryghed i hverdagen for de enkelte ansatte. De enkelte krav til områder, der skal drøftes i SU, er beskrevet yderligere i Samarbejdsaftalen.

 

Samarbejdsudvalgets sammensætning

Når parterne har aftalt antallet af pladser i SU, udpeger ledelsen sine repræsentanter til udvalget. Organisationerne aftaler fordeling af medarbejderrepræsentanterne mellem sig. Hvor der er tillidsrepræsentanter, sker udpegning til SU blandt disse. Er der flere pladser end TR, findes yderligere repræsentanter blandt medarbejderne. Udpegning sker for 2-årige perioder.

Hvis der er flere medarbejdergrupper/organisationer, end der er pladser i SU, kan der oprettes et kontaktudvalg, der på formøder drøfter medarbejdernes holdninger. Formand for udvalget udpeges af ledelsen, og næstformand findes blandt medarbejderrepræsentanterne. Det er formanden og næstformanden, der i fællesskab er ansvarlige for dagsorden til møderne og sikrer, at der afholdes de nødvendige møder.

Samarbejdsudvalget kan aftale, at der nedsættes underudvalg til behandling af bestemte opgaver. Udvalgene kan være permanente eller midlertidige. Hvis en af parterne ønsker det, skal der nedsættes et teknologiudvalg, et kompetenceudviklingsudvalg og/eller et ligestillingsudvalg.

 

Bliv kompetent til at repræsentere dine kolleger i SU

For at sikre, at alle, der sidder i SU, har de nødvendige forudsætninger for at opfylde målene for SU og har den nødvendige baggrund for at sikre SU’s muligheder for at udvikle den gode arbejdsplads, skal der inden for de første seks måneder efter udpegning/valg til SU, tilbydes et grundkursus om SU.

Tag på SU-kursus og forstå samarbejdssystemet og samarbejdsaftalen. Bliv inspireret til, hvordan samarbejdsudvalgene skaber gode og effektive arbejdspladser. Kurserne er målrettet de statslige arbejdspladsers samarbejdsudvalg og fokuserer på de muligheder, medlemmerne har for at udvikle arbejdspladsen i fællesskab. Se mere om kurserne hér.

 

Vil du vide mere om medindflydelse og Samarbejdsudvalg?

Du kan finde uddybende omtale af reglerne om SU i "Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten". På hjemmesiden www.samarbejdssekretariatet.dk er der adgang til pjecer, værktøjer, cases og meget andet, der har betydning for arbejdsmiljøet.  Det er også hér, du finder oplysninger om kurser for SU-repræsentanter.