Særligt for tjenestemænd i staten

Læs om de særlige regler, der gælder for tjenestemandsansatte.

Fællesoverenskomst og aftaler

Som tjenestemandsansat er du omfattet af tjenestemandslovgivningen, af særlige aftaler for tjenestemandsansatte og af den samme fællesoverenskomst som dine overenskomstansatte kolleger. Det indebærer f.eks., at du får løn, ferie m.v. efter samme bestemmelser, som dine overenskomstansatte kolleger.

I tjenestemandslovgivningen er der bestemmelser, der fastsætter særlige regler for dig.

I de særlige aftaler for tjenestemandsansatte er der taget højde for dine særlige pensionsforhold.

Nedenfor kan du læse om disse 3 emner: 

Den tjenestemandsretlige beskyttelse i ansættelsen

Du er omfattet af tjenestemandsloven, der giver beskyttelse i din ansættelse. 
 

​Nedlæggelse af stillinger og omplacering

 Ved nedlæggelse af stillinger skal der, som udgangspunkt, ske omplacering til en anden passende stilling. Kan dette ikke lade sig gøre, har tjenestemanden krav på rådighedsløn (sædvanlig løn) i 3 år og dernæst ret til aktuel egenpension.
 

Diskretionær afskedigelse

En tjenestemand kan afskediges af sin arbejdsgiver med 3 måneders varsel, hvis arbejdsgiveren skønner, at der ikke længere er den nødvendige tillid til, at tjenestemanden kan udfylde sin stilling. Efter varslets udløb har tjenestemanden uanset sin alder ret til pension, hvis tjenestemanden har mindst 10 års ansættelsesanciennitet (pensionsalder) i tjenestemandspensionssystemet. Er denne betingelse ikke opfyldt, har tjenestemanden ret til opsat pension, hvis pågældende har opnået en pensionsalder på mindst 3 år.

Der er typisk tre grunde til at afskedige en tjenestemand diskretionært:

  • Sygdom.
  • Manglende kvalitet i opgaveløsningen.
  • Samarbejdsproblemer.

 

Disciplinær afskedigelse

En tjenestemand kan afskediges, hvis vedkommende har begået en tjenesteforseelse. Det kan f.eks. være, hvis tjenestemanden har været beruset i tjenesten, bevidst har unddraget sig arbejdsopgaverne eller har handlet i modstrid med kendte instrukser. Det kræver en forudgående særlig procedure at afskedige en tjenestemand, bl.a. med afholdelse af tjenstligt forhør.

Afskediges tjenestemanden, bliver tjenestemandspensionen opsat. Det betyder som hovedregel, at pensionen først udbetales ved det fyldte 60. år.
 

Egen opsigelse

Hvis du selv ønsker at fratræde din tjenestemandsstilling, har du et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

 

Tjenestemandspension under din ansættelse

Du følger det samme lønforløb som dine overenskomstansatte kolleger. Men som tjenestemandsansat vil du have et ”skyggeforløb” pensionsmæssigt, svarende til det skalatrinforløb, som din stilling var henført til før overgangen til nyt lønsystem. 
 

Pensionsmæssigt "skyggeforløb"

Du følger det samme lønforløb som dine overenskomstansatte kolleger. Men som tjenestemandsansat vil du have et ”skyggeforløb” pensionsmæssigt, svarende til det skalatrinforløb, som din stilling var henført til før overgangen til nyt lønsystem.

I forbindelse med overgangen til nyt lønsystem blev det aftalt at forlænge de eksisterende anciennitetsbetingede skalatrinsforløb for tjenestemandspensionen med 2 skalatrin, dog maksimalt skalatrin 48.

Hvis du søger information om dine forhold, kan du læse de konkrete ”skyggeforløb” i den aftale, som omfatter dit ansættelsesforhold.
 

Yderligere information

Hvis du er ansat i et fængsel/arresthus, Forsvaret, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen eller andre statslige institutioner, kan du få mere information i bilag 2 i Organisationsaftale for sygeplejersker i staten og Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten.

Hvis du er ansat som lærer ved en professionshøjskole/university college/sygeplejerskeuddannelse, kan du få mere information i bilag 2 i Aftale om nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (CO10's forhandlingsområde).

Hvis du er ansat på en SOSU-skole, kan du få mere information i bilag B i Aftale for tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler).

Når du har fundet den tjenestemandspensionsgivende løn på skalalønnen for din løn, kan du tjekke pensionen af den løn, som måtte overstige den tjenestemandspensionsgivende løn. Af denne difference skal din arbejdsgiver som udgangspunkt indbetale pensionsbidrag til PKA+. Pensionsbidraget er aftalt i din organisationsaftale.

 

Tjenestemandspension - udbetaling

Som tjenestemand har du ret til pension efter bestemte regler og satser. Du er tillige omfattet af en gruppelivsordning. Læs her
 

Pension

Pensionen beregnes ud fra det pågældende løntrin på fratrædelsestidspunktet og pensionsalderen.

Du kan kontakte løn- og personalekontoret på din arbejdsplads for oplysninger om dit løntrin og din pensionsalder.

Du kan også benytte Personalestyrelsens service på http://www.tjenestemandspension.dk/, hvor du kan logge dig ind med dit personnummer og pinkode. Pinkoden fremgår af din pensionsoversigt.

Såfremt du har fået indbetalt pensionsbidrag til PKA+, anbefales du at kontakte PKA.
 

Gruppeliv

Både for tjenestemænd der er ansat i staten, og for tjenestemænd som er ansat i det regionale/kommunale regi, er der indgået aftaler om gruppelivsforsikringer. Aftalerne er forskellige både hvad angår præmiebetaling, forsikringsydelse og dækning. Både for statens og de (amts)kommunale tjenestemænd, bliver gruppelivsordningerne administreret af Forenede Gruppeliv og forsikringsselskabet ALKA-Liv i henhold til særlige gruppelivsaftaler. Anmeldelse af kritisk sygdom sker til din arbejdsplads, som via ansøgningsskema underretter henholdsvis Forenede Gruppeliv og ALKA-Liv.

 

Kontakt

Som statsansat tjenestemand kan du kontakte DSR Centralt, Juridisk Videncenter, på 3315 1555.