Seniorordningen - Staten

Som seniormedarbejder har du adgang til forskellige tilbud, fx seniorsamtale, seniorbonus, aftrapning i tid eller job/charge og betalt frihed eller fastholdelsesbonus.

Tilbud om seniorordning

Formålet med en seniorsamtale er, at der i god tid bliver sat fokus på fastholdelse og dine ønsker og forventninger til dit arbejdsliv på kort og længere sigt.

Det er samarbejdsudvalget på din arbejdsplads, der drøfter den alder, hvor du vil få tilbudt en seniorsamtale. Det er også samarbejdsudvalget, der fastlægger retningslinjer for tilbuddet om seniorsamtalen.

 

Seniorordning

Du har mulighed for at søge en seniorordning med:

 • Aftrapning i tid, med virkning fra du fylder 60 år.
 • Aftrapning i job/charge, med virkning fra du fylder 55 år.
 • Betalt frihed og/eller fastholdelsesbonus, med virkning fra du fylder 62 år.

Aftrapning i tid

 • Aftalen kan tidligst få virkning, fra du fylder 60 år. 
 • Du skal have været ansat inden for staten i sammenlagt 10 år, og din arbejdstid skal være på mindst 15 timer om ugen.
 • Din arbejdsplads kan vælge at opretholde din pensionsordning, så den bevarer sin værdi, som var du fortsat beskæftiget på samme timetal. 

Aftrapning i job/charge 

 • Aftalen kan tidligst få virkning, fra du fylder 55 år. 
 • Du skal have været ansat på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse, eller i tilsvarende krævende stilling inden for staten i de seneste 10 år. 
 • Din arbejdsplads kan vælge at opretholde din pensionsordning, så den bevarer sin værdi, som var du fortsat fuldtidsbeskæftiget og på samme lønniveau. 
 • Den kan også vælge at yde et personligt ikke-pensionsgivende tillæg, der skal være fuldt aftrappet over 3 år. Dog kan aftrapningen ske over en periode på op til 5 år, hvis det er aftalt, at du fratræder efter maksimalt 7 år.

Betalt frihed og/eller fastholdelsesbonus 

 • Aftalen kan tidligst få virkning, fra du fylder 62 år. 
 • Du kan få bevilget op til én dags frihed med løn pr. måned. Efter drøftelse med dig fastsætter din arbejdsplads tidspunktet og betingelserne for at afvikle den aftalte frihed. 
 • Du kan få bevilget en særlig fastholdelsesbonus, hvis du indgår en aftale om at udskyde din fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt.

Mere information

Hvis du har behov for mere information, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller det offentlige team i DSR's forhandlingsafdeling på telefon 33 15 15 55.

Du kan også læse selve aftalen om senior- og fratrædelsesordninger, kapitel 2. Den finder du i linket i højre kolonne på denne side.
 

Fratrædelsesordning

Fratrædelsesordninger kan anvendes: 

 • i fastholdelsesøjemed. Det vil sige, hvis du fortsætter som ansat indtil en bestemt alder, får du ret til nærmere aftalte elementer.
 • i forbindelse med personaletilpasninger.

En fratrædelsesordning kan være forbedret pension, fratrædelsesbeløb og/eller tjenestefrihed med løn

For tjenestemænd:  

 • en årlig ydelse som supplement til pensionen, indtil du når folkepensionsalderen
 • ekstra pensionsalder - op til fire år
 • fratrædelsesbeløb

For overenskomstansatte:

 • fratrædelsesbeløb
 • tjenestefrihed med løn, eller
 • ekstraordinært pensionsbidrag

Mere information

Hvis du har behov for mere information, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller det offentlige team i DSR's forhandlingsafdeling på telefon 33 15 15 55.

Du kan også læse pjecen om seniormuligheder på Statens område, som du finder du via linket i højre kolonne på denne side.