Seniorordninger - Staten

Som seniormedarbejder har du adgang til forskellige tilbud, fx seniorsamtale, seniorbonus, aftrapning i tid eller job/charge og betalt frihed eller fastholdelsesbonus.

Tilbud om seniorordning

Formålet med en seniorsamtale er, at der i god tid bliver sat fokus på fastholdelse og dine ønsker og forventninger til dit arbejdsliv på kort og længere sigt.

I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal alle ansatte, der er fyldt 60 år, have tilbud om at drøfte seniorperspektiver. Samtalen skal have fokus på fastholdelse og på dine ønsker og forventninger til dit arbejdsliv, både på kortere og længere sigt.

 

Seniorordning

Du har mulighed for at søge en seniorordning med:

 • Aftrapning i tid med virkning fra du fylder 60 år.
 • Aftrapning i job/charge med virkning fra du fylder 55 år.
 • Betalt frihed og/eller fastholdelsesbonus med virkning fra du fylder 62 år.
 • Årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn som kan konverteres til et ekstraordinært pensionsbidrag eller 2 årlige seniorfridage.

Aftrapning i tid

 • Aftalen kan tidligst få virkning fra du fylder 60 år. 
 • Du skal have været ansat inden for staten i sammenlagt 10 år, og din arbejdstid skal være på mindst 15 timer om ugen.
 • Din arbejdsplads kan vælge at opretholde din pensionsordning, så den bevarer sin værdi, som var du fortsat beskæftiget på samme timetal. 

Aftrapning i job/charge 

 • Aftalen kan tidligst få virkning, fra du fylder 58 år. 
 • Du skal have været ansat på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar,  arbejdsledelse eller i tilsvarende krævende stilling inden for staten i de seneste 10 år. 
 • Din arbejdsplads kan vælge at opretholde din pensionsordning, så den bevarer sin værdi, som var du fortsat fuldtidsbeskæftiget og på samme lønniveau. 
 • Den kan også vælge at yde et personligt ikke-pensionsgivende tillæg, der skal være fuldt aftrappet over 3 år. Dog kan aftrapningen ske over en periode på op til 5 år, hvis det er aftalt, at du fratræder efter maksimalt 7 år.

Betalt frihed og/eller fastholdelsesbonus 

 • Aftalen kan tidligst få virkning, fra du fylder 62 år. 
 • Du kan få bevilget op til én dags frihed med løn pr. måned. Efter drøftelse med dig fastsætter din arbejdsplads tidspunktet og betingelserne for at afvikle den aftalte frihed. 
 • Du kan få bevilget en særlig fastholdelsesbonus, hvis du indgår en aftale om at udskyde din fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt.

Seniorbonus/seniorfridage

 • Fra og med det kalenderår, hvor du fylder 62 år, har du ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn.
 • Du kan vælge at konvertere din seniorbnus til et ekstraordinært pensionsbidrag af samme værdi, eller 2 årlige seniorfridage.

 

Fratrædelsesordning

Fratrædelsesordninger kan anvendes: 

 • I fastholdelsesøjemed. Det vil sige, hvis du fortsætter som ansat indtil en bestemt alder, får du ret til nærmere aftalte elementer.
 • I forbindelse med personaletilpasninger.

En fratrædelsesordning kan være forbedret pension, fratrædelsesbeløb og/eller tjenestefrihed med løn

For tjenestemænd:  

 • En årlig ydelse som supplement til pensionen, indtil du når folkepensionsalderen.
 • Ekstra pensionsalder - op til fire år.
 • Fratrædelsesbeløb.

For overenskomstansatte:

 • Fratrædelsesbeløb.
 • Tjenestefrihed med løn.
 • Ekstraordinært pensionsbidrag.

 

Mere information

Hvis du har behov for mere information, er du velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller DSR's forhandlingsafdeling på telefon 3315 1555.