Tidsbegrænset ansættelse - Stat

Hér kan du læse hvad der gælder for dig, der er ansat i en tidsbegrænset stilling

Tidsbegrænset ansættelse

Hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, så gælder der særlige beskyttelsesregler for dig.  På statens område har man ikke en særlig aftale, så der følger man loven om tidsbegrænset aftale

Ved en tidsbegrænset ansættelses forstås, et ansættelsesforhold, hvor tidspunktet for udløbet af ansættelsesforholdet er fastsat ud fra en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed.

Det er et grundlæggende princip i aftalen om tidsbegrænset ansættelse, at tidsbegrænsede ansatte ikke må forskelsbehandles i forhold til fastansatte. Det princip gælder dog ikke, hvis forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold.

Herudover må man kun forny en tidsbegrænset ansættelse flere gange, hvor fornyelsen er begrundet i objektive forhold.  Det gælder ifølge loven fx ved fornyelser  

  • der skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud,
  • der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  • der er nødvendig til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Det betyder, at skal medarbejder A fx på barsel så er det i orden at forny ansat B’s tidsbegrænsede stilling i A’s barselsperiode.

Der er ikke i loven taget stilling, hvor mange gange der må ske fornyelser af en tidsbegrænset ansættelse – det afgøres af domstolene i sidste ende.

Hvis der sker en fornyelse af en tidsbegrænset ansættelse uden at en af de objektive grunde, der er nævnt ovenfor, er til stede,  vil der være tale om en omgåelse af overenskomsternes regler om opsigelsesvarsler. Det betyder, at den tidsbegrænset ansatte har krav på et almindeligt opsigelsesvarsel efter overenskomsten.


Læs mere:

> Lov om tidsbegrænset ansættelse