Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Generelle OK24-krav: Stat

Her kan du læse de væsentligste krav fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som DSR er en del af. Du kan også læse kravene fra Finansministeriet og DSR's kommentarer til dem.

Generelle lønstigninger

CFU’s krav

Som altid går vi efter mere i løn ved overenskomstfornyelsen. Vi vil sikre en reel lønfremgang for alle.
Vores højest prioriterede krav er derfor, at lønnen i den offentlige sektor ikke sakker bagud ift. lønnen på det private arbejdsmarked, og at din købekraft forbedres, så du kan købe mere for din løn i fremtiden, end du kan i dag.

Derudover ønsker vi, at der afsættes penge til forbedringer af DSR’s aftaler på de enkelte statslige arbejdsområder.

Finansministeriets krav

Arbejdsgiversiden har ikke stillet specifikke krav til lønudviklingen.

DSR's kommentar

Arbejdsgiversiden udtrykker bekymring for at overophede økonomien, da de forventer nedsat økonomisk vækst i overenskomstperioden. Derfor vil de forventeligt udvise tilbageholdenhed ift. vores krav om lønudvikling, der indebærer en reel lønfremgang.

Kompetenceudvikling

CFU’s krav

Vi mener, at kompetenceudvikling er afgørende for den enkeltes mulighed for fremtidig karriereudvikling og for tilfredsstillende opgaveløsning.

Vi har derfor rejst krav om, at Den Statslige Kompetencefond videreføres, og at fonden bruges til at understøtte de statslige sygeplejerskers individuelle behov for kompetenceudvikling.

Finansministeriets krav

Finansministeriet ønsker en styrket fælles indsats for strategisk kompetenceudvikling.

DSR's kommentar

Der er enighed om, at kompetenceudvikling er en vigtig forudsætning for opgaveløsningen på de statslige arbejdspladser, og at Den Statslige Kompetencefond er et væsentligt element i dette.

Til forskel fra arbejdsgiver, ønsker CFU også, at Kompetencefonden medvirker til at understøtte den enkelte sygeplejerskes karrieremuligheder på længere sigt og på tværs af sektorer og arbejdspladser.

Tillidsrepræsentanter og SU-systemet

CFU’s krav

Det er en grundlæggende forudsætning i den danske model, at vi har tillidsrepræsentanter (TR) på alle arbejdspladser og et velfungerende lokalt medindflydelsessystem.

Vi ønsker at udvide muligheden for at vælge TR, og samtidig vil vi forbedre vilkårene for TR.

Den danske model er afhængig af et velfungerende samarbejdssystem. Vi har derfor også rejst krav om, at ledelsens informationspligt til medarbejderrepræsentanterne skærpes.

Finansministeriets krav

Den statslige arbejdsgiver har rejst et generelt krav om styrkelse af det lokale samarbejde.

DSR's kommentar

Ligesom CFU har arbejdsgiversiden en stor interesse i et velfungerende samarbejdssystem. Alligevel oplever statsligt ansatte sygeplejersker, at samarbejdsaftalens bestemmelser om høring og information ikke altid efterleves. Derfor stiller vi krav til, at SU-systemet forbedres.

Arbejdstid

CFU’s krav

Vi ønsker mulighed for fleksibel arbejdstid med gode lokale rammeaftaler, hvor det sikres, at arbejdet ikke bliver grænseløst. Derfor fokuserer vi i vores krav på reglerne for overarbejde samt varsling af omlagt tjeneste.

Herudover stiller vi krav til øget ret til fravær og fleksibilitet til pasning af syge børn.

Vi mener også, at retten til betalt barsel skal udvides, så flere af ugerne er med fuld løn.

Finansministeriets krav

Den statslige arbejdsgiver ønsker først og fremmest, at arbejdstidsbestemmelserne er fleksible. Finansministeriet har derfor fremsat krav om ”mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse.”

DSR's kommentar

De statslige arbejdstidsaftaler indeholder i de nuværende former meget få bindinger og giver dermed arbejdsgiver en stor grad af fleksibilitet til at tilrettelægge arbejdet efter behov.

Vi ønsker, at der skabes yderligere værn mod et urimeligt og nedslidende arbejdspres på de statslige arbejdspladser.

Lokal løn

CFU’s krav

Statsligt ansatte sygeplejerskers grundløn er relativ lav. Når en sygeplejerske endelig får mere i løn, sker det oftest efter en forhandling lokalt på arbejdspladsen og som tillæg til grundlønnen. Vi stiller derfor krav om, at aftalen om lokalløn skal forbedres. Kravet skal sikre en mere transparent og forpligtende proces for de lokale lønforhandlinger.

Finansministeriets krav

Finansministeriets udmelding er, at man ønsker at videreudvikle den lokale løndannelse. Vi vil derfor forventeligt blive mødt med et krav om, at grundlønsstigningerne skal være så minimale som muligt, og at en større del af lønmidlerne i stedet skal udlægges til løn, der kan forhandles lokalt på den enkelte arbejdsplads.

DSR's kommentar

Arbejdsgiver ønsker færre bindinger og flere lønmidler ude lokalt. Vi ønsker ikke øgede lokallønsmidler. Vi ønsker, at den nuværende lokale løndannelsesproces kommer til at fungere bedre, end den gør i dag.

Seniorvilkår

CFU’s krav

Vi ønsker seniorrettigheder, der gør det attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet. Derfor stiller vi blandt andet krav om forbedringer af seniorbonus, seniordage og seniorordninger generelt.

Finansministeriets krav

Arbejdsgiveren har også fokus på seniorvilkår og stiller et ikke nærmere defineret krav om et godt og langt arbejdsliv for seniorer.

DSR's kommentar

Det er sædvanligvis modstand fra arbejdsgiversiden, når det gælder spørgsmålet om at indføre omkostningskrævende rettigheder for seniorer.

Vi mener, at det er nødvendigt at kompensere seniorerne, hvis det skal gøres mere attraktivt at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

DSR's emblem tæt på.

Foto:

Lizette Kabré

Generelle krav - OK24 stat

Se hvilke generelle krav, vi har stillet til arbejdsgiverne på statens område, samt de krav, de har stillet til os.

58179525

Foto:

Michael Drost-Hansen

Hvad er CFU?

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler de generelle aftaler på statens område med arbejdsgiverne. Dansk Sygeplejeråd indgår i CFU via CO10.

Parterne i CFU er:

  • CO10 (herunder Dansk Sygeplejeråd)
  • Akademikerne
  • OAO - Offentligt Ansattes Organisationer