Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Specielle OK24-krav: Stat

Se de væsentligste specielle krav og holdninger fra CO10 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og læs DSR's kommentarer til kravene fra arbejdsgiverne.

Lærere på SOSU-Skoler

CO10’s krav til de enkelte organisationsaftaler

Sygeplejefaglige lærere på SOSU-skoler får mindre i løn end folkeskolelærere på trods af, at SOSU-lærere underviser på et niveau, der er over folkeskolen. Derfor ønsker vi at hæve grundlønnen.

Vi mener også, at der bør ydes et tillæg for obligatorisk efteruddannelse.

Herudover stiller vi krav om, at det i overenskomsten tydeliggøres, at læreropgaven også rummer mentorfunktioner, SPS-undervisningen mv.

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens krav til de enkelte organisationsaftaler

Arbejdsgiversiden har generelt et ønske om, at der ikke er begrænsninger på det antal undervisningstimer, den enkelte lærer kan pålægges. Derfor ønsker arbejdsgiversiden at ophæve organisationsaftalens bestemmelserne i §9 og § 10 om, at overskridelse af maksimalt undervisningstimetal udløser løntillæg.

DSR's kommentar

Det er afgørende for den enkelte lærers mulighed for at levere kvalificeret undervisningen, at der er balance mellem tiden til undervisning og tiden til forberedelse. Lærere på SOSU-skoler pålægges i forvejen et stort antal undervisningstimer. Arbejdsgivers krav er derfor i modstrid med vores ønske om et fleksibelt og holdbart arbejdsliv.

Professionshøjskoler

CO10’s krav til de enkelte organisationsaftaler

Lektorer på professionshøjskoler får forskellig grundløn alt efter tidspunktet for deres lektorbedømmelse. Det er ikke rimeligt, da lektorerne løser præcis samme opgave. Derfor kræver vi, at lektorlønnen på ”gammel lektorordning” hæves, så den matcher beløbsstørrelsen i den nye ordning.

For at honorere de færdigheder, som følger med en ph.d., ønsker vi desuden et centralt aftalt ph.d.-tillæg.

For at løse udfordringerne med ujævn arbejdsfordeling i spidsbelastningsperioder, ønsker DSR også at indføre regler om maksimalt timetal. Dette skal blandt andet løse problemet med ekstra pålagte undervisningstimer fx efter fravær pga. sygdom.

Endelig vil vi have øget fokus på forebyggelse og løsninger ift. arbejdstidstilrettelæggelse, herunder mulighed for at inddrage overenskomstens parter, hvis det ikke kan løses lokalt.

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens krav til de enkelte organisationsaftaler

Fra arbejdsgiverside er der et generelt ønske om at indføre ikke nærmere definerede ændringer af arbejdstidsbestemmelserne således, at bestemmelserne i højere grad understøtter en ”mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse.”

DSR's kommentar

Arbejdstidsbestemmelserne for undervisere på professionshøjskoler er allerede minimale og indeholder desuden mulighed for plustid. Vi ser ikke behov for en yderligere indskrænkning af bestemmelserne.

Forskere på universiteter

CO10’s krav til de enkelte organisationsaftaler

For at fastholde erfarne forskere, ønsker DSR at hæve slutløntrinnet.

Den nuværende organisationsaftale omfatter kun kliniske professorer. Almindelige professorer er således ikke overenskomstdækket. Vi har stillet krav om, at aftalen fremover også skal rumme denne kategori.

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens krav til de enkelte organisationsaftaler

Arbejdsgiver har fremsat krav om ”Forenkling af rammer for lønforhandling for professorer.”

DSR's kommentar

DSR støtter en forenkling af lønforhandlingsrammerne, så længe det medfører forbedrede muligheder for at hæve lønniveauet for den enkelte.

Overenskomst for sygeplejersker i staten

CO10’s krav til de enkelte organisationsaftaler

DSR ønsker at ændre lønmodellen for sygeplejersker ansat i staten således, at de nuværende stillingsbetegnelser konverteres til trinbetegnelser, og indplaceringen sker ud fra en vurdering af stillingsindhold, kompetencer og erfaring.

Herudover ønsker DSR at indføre et 10-års tillæg for at tilgodese erfarne medarbejdere.

DSR ser desuden et behov for at tydeliggøre muligheden for at indplacere sygeplejersker i stillinger som special- og chefkonsulent.

Vi har også stillet krav om, at radiografer fremover skal være omfattet af den statslige overenskomst.

Fastansatte sygeplejersker i Forsvaret:
For at honorere den øgede fleksibilitet i forhold til arbejdstid ifm. udsendelser, foreslår DSR, at der udpeges en gruppe sygeplejersker, der er klar til udsendelse, og som modtager et funktionstillæg for dette.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens krav til de enkelte organisationsaftaler

Arbejdsgiver ønsker at forenkle aftalen samt anspore til mere fleksibilitet.

DSR's kommentar

Fleksibilitet kan være godt, men kun hvis det ikke forringer sygeplejerskernes vilkår. DSR ser derfor positivt på en forenkling af aftalen, hvis den medfører forbedringer.

Rådighedssygeplejersker i Forsvaret

CO10’s krav til de enkelte organisationsaftaler

DSR ønsker at hæve grundlønnen for basissygeplejersker.

 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens krav til de enkelte organisationsaftaler

Arbejdsgiver har stillet krav om ”redaktionelle ændringer” af aftalen.

DSR's kommentar

Arbejdsgiver har ikke specificeret hvilke ændringer, det drejer sig om. Men det kan ofte give mening at redigere ældre aftaler, hvis der er uklarheder. DSR imødekommer gerne sådanne ændringsforslag, såfremt de ikke forringer sygeplejerskernes vilkår.

Specielle krav OK24 stat

58179525

Foto:

Michael Drost-Hansen

Sådan forhandler vi

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler de generelle aftaler på statens område med arbejdsgiverne.

Dansk Sygeplejeråd indgår i CFU via Centralorganisationen af 2010 (CO10), der er er en forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer, herunder Dansk Sygeplejeråd.

Når de generelle aftaler er forhandlet på plads i CFU, forhandles de enkelte organisationsaftaler, herunder:

  • Aftale for ledere og lærere på SOSU-skoler
  • Aftale om sygeplejersker i staten
  • Aftale om undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler
  • Aftale for kandidatuddannede sygeplejersker og radiografer med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Disse forhandlinger foregår direkte mellem CO10 og arbejdsgiverne i staten (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen).