Kongres 2018

Kongres 2018 blev afholdt den 14.-17. maj på Hotel Nyborg Strand. På kongressen satte Dansk Sygeplejeråd fokus på sygeplejerskers arbejde og fag under overskriften ”Sammen kan vi forandre”.

Kongresmaterialer

Dagsorden til kongres 2018

Her kan du orientere dig i dagsordenen til DSR's kongres 2018.

1. Velkomst

2. Valg af dirigenter

I henhold til Dansk Sygeplejeråds love § 23, stk. 9 foreslås som dirigenter:

 • John Vagn Nielsen fra Finansforbundet
 • Helle Hjorth Bentz fra FTF

 

3. Valg af medlemmer til Sygeplejeetisk Råd

Valg til Sygeplejeetisk Råd

(Opdateret 14. maj)

Vedtægtsændring

Der er foretaget følgende rettelse i Sygeplejeetisk Råds vedtægter § 2, stk. 7:

Vedtægter for Sygeplejeetisk Råd

§ 2, stk. 7

Nyt § 2, stk. 7

Valg til Rådet gælder for 4 år, genvalg kan finde sted én gang

Valg til Rådet gælder for højst 4 år. Genvalg kan finde sted, dog således at intet rådsmedlem kan sidde mere end 8 år.

Denne vedtægtsændring sikrer, at der tillades formelt valg til formand, ud over de to valg til Rådet, der kan finde sted.

Valg

Ved denne kongres skal der vælges 7 medlemmer og formand til Sygeplejeetisk Råd.

Hovedbestyrelsen har indstillet til kongressen, at følgende medlemmer vælges til Sygeplejeetisk Råd:

Medlemmer:

1.                   Jette Christiansen. Klinisk sygeplejespecialist, psykiatrien. Opstillet af Kreds Nordjylland.

2.                   Kirstine Rosendal. Lektor. Opstillet af Kreds Hovedstaden.

3.                   Lisbeth Arbøl. Palliationssygeplejerske. Opstillet af Kreds Hovedstaden.

4.                   Charlotte Hald. Udviklingssygeplejerske på hospice. Opstillet af Kreds Midtjylland.

5.                   Birgitte Ehlers. Sygeplejerske. Opstillet af Kreds Sjælland.

6.                   Lisbeth Aaskov Falch. Ph.d.-studerende. Opstillet af Kreds Sjælland

7.                   Anne Marie Enderlein. Ekstern konsulent i klinisk etik. Opstillet af Kreds Syddanmark

Formand

Som ny formand indstilles Anne Bendix Andersen fra Kreds Midtjylland for en 2-årig periode. Anne har været medlem af Sygeplejeetisk Råd i 2 år.

4. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigenter

3. Valg af medlemmer til Sygeplejeetisk Råd

4. Godkendelse af dagsorden

5. Godkendelse af forretningsorden

6. Beretning om Dansk Sygeplejeråds virksomhed

7. Forelæggelse af regnskab

8. Behandling af indkomne forslag

9. Forelæggelse af rammebudget, herunder fastsættelse af kontingent

10. Valg af statsautoriseret revisor

11. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter herfor

12. Eventuelt

5. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden

1. Mødetid

 • 14. maj:  kl. 13.00 – 20.00
 • 15. maj:  kl. 09.00 – 20.00
 • 16. maj:  kl. 09.00 – 17.45
 • 17. maj:  kl. 09.00 – 12.00

2. Er der flere forslag til samme sag, tilrettelægger dirigenten afstemnings-proceduren

3. Dirigenten kan stille forslag om diskussionernes afslutning med de indtegnede talere. Tilsvarende forslag kan også stilles af kongressens deltagere.

4. Man begærer ordet digitalt. Dirigenten får opgivet navn og kreds.

5. Indtegningen af talere kan først ske, når det pågældende punkt på dagsordenen er åbnet.

6. Man tager ordet fra scenen eller fra de stående mikrofoner i salen.

7. De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet.  Dirigenten kan dog give mulighed for korte bemærkninger. Ligeledes kan rækkefølgen fraviges, når der er tale om spørgsmål vedrørende tilrettelæggelse, forretningsordenen eller kongressens afvikling.

8. Der kan indføres justeringer i taletiden. I forbindelse med behandling af forslag henstilles til, at forslagsstillerne bruger max. 5 minutter på forelæggelse af forslagene. Efterfølgende indlæg fra de kongresdelegerede til kongresforslaget har max. 3 minutters varighed. Der vil være et synligt ur, som viser tiden (tiden tæller op).

9. Bortset fra Dansk Sygeplejeråds formandskab, forslagsstillere samt ordførere kan ingen få ordet mere end 3 gange under samme punkt, evt. underpunkt, i henhold til godkendt disposition.  Dirigenten kan dog give mulighed for korte bemærkninger.

10. Gæster er inviteret til at overvære mødet helt eller delvist.  Formændene for De Faglige Selskaber, Formanden for Seniorsammenslutningen, DaSys og Sygeplejeetisk Råd har taleret i forbindelse med kongressens behandling af beretningen om Dansk Sygeplejeråds virksomhed.

11. Forslag og ændringsforslag skal indsendes elektronisk til kongressekretariatet og være undertegnet med forslagsstillerens navn og kreds/SLS/Lederforening.

12. Afstemning

Om forslag til behandling på kongressen:

Afgørelser på kongressen træffes ved simpelt flertal, med mindre andet er foreskrevet i forretningsordenen eller følger af DSR’s love. Afstemninger kan foregå ved håndsoprækning eller elektronisk. Elektronisk afstemning sidestilles med skriftlig afstemning.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre andet er foreskrevet i forretnings-ordenen eller følger af DSR’s love. Såfremt udfaldet af en afstemning ved hånds-oprækning ikke er klar for dirigenten, kan dirigenten anmode de delegerede om at afgive deres stemme elektronisk.

Der skal være elektronisk afstemning, når mindst 10 kongresmedlemmer skriftligt forlanger det, og med angivelse af hvad der ønskes afstemning om.

Afstemning kan ske ved navneopråb, når mindst 10 kongresmedlemmer skriftligt forlanger det.  Denne afstemningsform går forud for øvrige afstemningsformer, med mindre der er tale om personvalg.

Alle stemmer for, imod og undlader optælles og føres til referat.

Opnås der ikke simpelt flertal for et forslag, bortfalder det.

Afgørelser uden afstemning:

Skønner dirigenten, at der er flertal for et foreliggende forslag, forespørges om der ønskes afstemning.  Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget, efter en pause, for vedtaget uden afstemning.

Personvalg:

Personvalg foretages ved skriftlig afstemning, dvs. elektronisk.  Er der kun opstillet det antal kandidater, der skal vælges, er denne/disse valgt uden afstemning.

Procedure ved valg til Sygeplejeetisk Råd:

Der foretages selvstændigt valg til formanden for Sygeplejeetisk Råd på baggrund af indstilling til kongressen. Der foretages valg (listevalg) til de øvrige medlemmer af Sygeplejeetisk Råd.

13. Kongressen optages. Der udarbejdes et beslutningsreferat, som godkendes af dirigenten.

14. Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd har adgang til tilhørerpladserne.  Kongressen holdes i øvrigt åben for pressen, idet kongressen dog kan træffe afgørelse om, at enkelte punkter behandles på lukket møde.

6. Beretning om Dansk Sygeplejeråds virksomhed

Beretningen 2016-2018

Beretningen er struktureret efter Dansk Sygeplejeråds holdningspapirer og illustrerer organisationens aktiviteter i perioden 2016 til 2018.

   > Hent beretning 2016-2018

 > Grete Christensens tale til kongressen 2018.pdf

7. Forelæggelse af regnskab

Dansk Sygeplejeråds Årsrapporter for 2016 og 2017

Hovedbestyrelsen har godkendt Dansk Sygeplejeråds og Solidaritetsfondens Årsrapporter for 2016 og 2017.

Kongressen skal ifølge vedtægterne forelægges regnskaberne.

Årsrapporterne for Dansk Sygeplejeråd for 2016 og 2017, som indeholder Dansk Sygeplejeråds økonomiske forhold samt ledelsesberetninger for hvert år, samt årsrapporterne for Solidaritetsfonden for 2016 og 2017, er vedlagt som bilag.

Resultater

Det samlede resultat for 2016 blev et underskud på 1,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 4,0 mio. kr.

I 2017 gav regnskabet et underskud på 5,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 7,6 mio. kr.

Når resultaternes størrelser ses i forhold til det samlede udgiftsniveau på ca. 350 mio. kr. udgør afvigelserne under 2 %, hvilket betragtes som tilfredsstilende.

Garantifondens formue

Beslutningen om at fremtidssikre Garantifonden blev truffet på Kongressen i 2010. Denne beslutning har medført, at Garantifondens formue ved udgangen af 2017 beløber sig til 396,6 mio. kr. mod 331,6 i 2015, hvilket betyder at Garantifondens formue er steget med 65 mio. kr. i kongresperioden.

Bilag

 

 

8. Behandling af indkomne forslag

Kongresforslag

Kongresforslagene er inddelt i tre temaer:

1.0 Handlekraftige fællesskaber

 • 1.01 Ny vision og værdigrundlag for fremtidens Dansk Sygeplejeråd ved Hovedbestyrelsen
 • 1.02 DSR's kongres ved Hovedbestyrelsen
 • 1.03 Ændring af fratrædelsesordningen for frikøbte politikere ved Betina Iroisch Kristensen, Camilla Rosager Weber, Kevin Vilhelmsen, Anja Skovgaard Nissen, Dorthe Boe Danbjørg, Dorte Ruge og Mette Kästner Jacobsen, Kreds Syddanmark
 • 1.04 Genvalg for frikøbte politikere ved Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstade
 • 1.05 Fremtidssikring af "Den danske model" ved Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland
 • 1.06 Kommunikationsstrategi for øget medlemsinvolvering og indflydelse på den politiske dagsorden ved Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden og Anja Pedersen, Kreds Sjælland og Betina Iroisch Kristensen, Kreds Syddanmark
 • 1.07 Ændring af støttebeløb fra Solidaritetsfonden til medlemmer ved Guglielmo Leif Nielsen, Kreds Hovedstaden
 • 1.08 Klagenævn i Dansk Sygeplejeråd ved Guglielmo Leif Nielsen, Kreds Hovedstaden
 • 1.09 Forhandlingsret for de studerende i deres studierelevante job ved SLS-bestyrelsen
 • 1.10 Ændring af hovedbestyrelsens sammensætning ved Helle Kjærager Kanstrup, Elin Aggerholm Jensen og Ken Curt Strøm Andersen
 • 1.11 Kredsformandsskabets politiske opgavevaretagelse ved Ina Kristensen, Kirsten Elmholdt Nikolajsen, Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Betina Iroisch Kristensen, Helle Kruse Hansen, Birthe Overgaard Hansen, Camilla Rosager Weber, Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund Andersen, Dorthe Boe Danbjørg, Carina Schmidt Moos og Kevin Vilhelmsen, Kreds Syddanmark
 • 1.12 Ændring i antallet af kredsnæstformænd ved Ken Strøm Andersen, Inger Margrethe Siemsen, Karin Cardoso, Susanne Eriksen, Guglielmo Leif Nielsen, Besmir Xhani, Theis Liebach Smedegaard, Helle Mathiasson, Anja Thorslund, Trine Stougaard Madsen, Harun Demirtas og Hanne Krogh fra Kreds Hovedstaden samt Betina Iroisch Kristensen, Dorthe Boe Danbjørg og Kevin Vilhelmsen fra Kreds Syddanmark og Elin Aggerholm Jensen og Helle Kjærager Kanstrup fra Kreds Nordjylland
 • 1.13 Generalforsamling i kredse og Lederforeningen ved Hovedbestyrelsen
 • 1.14 Valgperioder i Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelser og kredsformandskaber ved SLS-bestyrelsen
 • 1.15 Konsekvens af fireårige valgperioder ved Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden
 • 1.16 Valg til kredsbestyrelser flyttes ved Ina Kristensen, Lisbeth Hammer Andersen, Line Storm Gessø Hansen, John Christiansen, Christina Rosenberg, Kirsten Elmholdt Nikolajsen, Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Betina Iroisch Kristensen, Jytte Pharao-Bonde, Janne Horsted Grevsen, Birthe Overgaard Hansen, Camilla Rosager Weber, Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund Andersen, Anja Skovgaard Nissen, Dorthe Boe Danbjørg, Barbara Hjalting, Carina Schmidt Moos, Sille Olesen, Mads Dippel Rasmussen og Kevin Vilhelmsen fra Kreds Syddanmark
 • 1.17 Ændring af dato for indtrædelse som kredsnæstformand og kredsformand ved Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden
 • 1.18 Suppleanter til kredsbestyrelser ved Hovedbestyrelsen
 • 1.19 Demokratisk valg til kredsbestyrelserne ved Kredsbestyrelsen, Kreds Sjælland
 • 1.20 4-årig valgperiode for TR og FTR ved Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden
 • 1.21 Valgperiode for TR og FTR ved Ina Kristensen, Anne Nissen, Louise Prahl Bårris, Christina Rosenberg, Gitte Solgård Larsen, Jytte Pharao-Bonde, Birgith Flyvbjerg, Birthe Overgaard, Mette Kästner Jacobsen, Lisbeth Hammer Andersen, Barbara Schilling Hjalting, Sille Cecilie Olesen, Helle Kruse Hansen, Camilla Rosager Weber, Andres Lund Andersen, Anja Skovgaard Nissen, Kreds Syddanmark
 • 1.22 4-årige valgperioder til F(TR) ved Kreds Sjælland - TRUKKET
 • 1.23 Masteruddannnelse til erfarne FTR ved Karin Tidemand Cardoso, Kreds Hovedstaden
 • 1.24 Fordeling af økonomiske midler mellem DSR-c og kredsene ved Andreas Lund Andersen og Gitte Solgård Larsen, Kreds Syddanmark
 • 1.25 Elektronisk afstemning ved Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden
 • 1.26 Alle afstemninger under denne og fremtidige kongresser skal være elektroniske ved Ina Kristensen, Christina Rosenberg, Gitte Solgård Larsen, Janne Horsted Grevsen, Birthe Overgaard Hansen, Camilla Rosager Weber, Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund Andersen, Carina Schmidt Moos og Sille Olesen, Kreds Syddanmark

2.0 Fra holdning til handling: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

 • 2.01 Afprøvning af saglighed i afskedigelsessager, hvor medlem opsiges på baggrund af stress udløst af arbejdsvilkår ved Kredsbestyrelsen, Kreds Sjælland
 • 2.02 Dansk Sygeplejeråd styrker indsatsen indenfor arbejdsmiljø med konkrete handlinger, der kan forbedre medlemmers arbejdsvilkår ude på arbejdspladserne ved Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden

3.0 Samme værdier. Nye roller

 • 3.01 Normeringer og kompetencer ved Ina Kristensen, Lisbeth Hammer Andersen, Line Storm Gessø Hansen, John Christiansen, Christina Rosenberg, Kirsten Elmholdt Nikolajsen, Gitte Solgård Larsen, Betina Iroisch Kristensen, Jytte Pharao-Bonde, Janne Horsted Grevsen, Helle Kruse Hansen, Birthe Overgaard Hansen, Camilla Rosager Weber, Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund Andersen, Anja Skovgaard Nissen, Dorthe Boe Danbjørg, Barbara Hjalting, Carina Schmidt Moos, Sille Olesen, Mads Dippel Rasmussen og Kevin Vilhelmsen, Kreds Syddanmark
 • 3.02 Værdisætning af omsorgens betydning i sygeplejen ved Ina Kristensen, Lisbeth Hammer Andersen, Line Storm Gessø Hansen, John Christiansen, Christina Rosenberg, Kirsten Elmholdt Nikolajsen, Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Betina Iroisch Kristensen, Jytte Pharao-Bonde, Janne Horsted Grevsen, Helle Kruse Hansen, Birthe Overgaard Hansen, Camilla Rosager Weber, Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund Andersen, Anja Skovgaard Nissen, Dorthe Boe Danbjørg, Barbara Hjalting, Sille Olesen, Mads Dippel Rasmussen, Kevin Vilhelmsen
 • 3.03 Forskning i den kommunale sygepleje ved Kredsbestyrelsen, Kreds Hovedstaden
 • 3.04 Ukønnede titler i organisationen ved SLS-bestyrelsen og Louise Prahl Bårris, Anja Skovgaard Nissen, Line Gessø Hansen, Lisbeth Hammer Andersen, Christina Rosenberg, Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Andreas Lund Andersen og Dorthe Boe Danbjørg, Kreds Syddanmark
 • 3.05 Ligestilling - samme ærdier, nye titler ved Ulla Birk Johansen, Michelle Servé, Lars Kloster, Kreds Sjælland og Luca Jonathan Saverio Pristed, SLS.
 • 3.06 DSR tema-år om ligestilling ved SLS-bestyrelsen og Louise Prahl Bårris, Anja Skovgaard Nissen, Line Gessø Hansen, Ulla Birk Johansen, Andreas Lund Andersen Ina Kristensen, Lisbeth Hammer Andersen, John Christiansen, Christina Rosenberg, Kirsten Elmholdt Nikolajsen, Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Betina Iroisch Kristensen, Jytte Pharao-Bonde, Janne Horsted Grevsen, Helle Kruse Hansen, Birthe Overgaard Hansen, Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund Andersen, Dorthe Boe Danbjørg, Barbara Hjalting, Carina Schmidt Moos, Sille Olesen og Mads Dippel Rasmussen, Kreds Syddanmark
 • 3.07 Udarbejdelse af holdningspapirer omkring uddannelse ved SLS-Bestyrelsen

9. Forelæggelse af rammebudget, herunder fastsættelse af kontingent

Rammebudgettet for 2019 og 2020 er vedlagt som bilag. For at få det samlede overblik over organisationens budget er der indsat en kolonne, som viser kredsenes fællespulje som vedrører lokale aktiviteter. Fællespuljen afholder blandt andet udgifter til kredsformænd, kredsnæstformænd og kredschefer.

Rammebudgettet tager udgangspunkt i, at Dansk Sygeplejeråd skal have et solidt økonomisk grundlag, som sikrer den nødvendige økonomiske uafhængighed, der medvirker til, at Dansk Sygeplejeråd kan flytte grænser i organisation, fag og samfund.

I henhold til DSR’s love § 7 stk. 1 fastsættes kontingentet af kongressen. Det fremgår af § 23 stk. 9, at rammebudgettet skal forelægges kongressen og dermed danne grundlag for kongressens fastsættelse af kontingent.

DSR

DSR’s rammebudget for hele organisationen for 2019 og 2020 blev godkendt af hovedbestyrelsen den 15. november 2017. Rammebudgettet er udarbejdet med en forudsætning om en fremskrivning med nettoprisindekset af kontingentet på 1,7 % i begge år.

I rammebudgetterne for 2019 og 2020 er der budgetteret med en stigning på 225 medlemmer med 100 % aktivt medlemskab pr. år.

Med disse forudsætninger budgetteres der i 2019 med et underskud på 3,2 mio. kr. og i 2020 budgetteres der med et underskud på 5,4 mio. kr.

Garantifonden

Ifølge § 34 stk. 1 i lovene kan Garantifondens mid­ler kun anvendes til konfliktformål samt til dækning af udgifter, der relaterer sig til indgåelse, fornyelse og ajourføring af aftaler og over­enskomster m.v. på det offentlige og private område.

Garantifondens rammebudget for 2019 og 2020 er budgetteret med et overskud på henholdsvis 34,1 mio. kr. og 36,2 mio. kr.

I nedenstående tabel vises udviklingen i formuen baseret på seneste regnskab og forventninger frem til 2020 i forhold til det, som blev fremlagt for kongressen i 2010.

Regnskab garantifonden

Garantifondens genopbygning er gået rigtig godt. Der er flere faktorer, som har spillet ind. Dels har salget af ejendommene givet et provenu, og dels har de lave renter i perioden fra 2010 betydet færre renteudgifter.

Bilag

10. Valg af statsautoriseret revisor

I henhold til Dansk Sygeplejeråds love § 23, stk. 9 skal kongressen vælge en statsautoriseret revisor.

Hovedbestyrelsen indstiller til kongressen, at

Revisionsfirmaet Deloitte

vælges som statsautoriseret revisor.

 

 

11. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter herfor

I henhold til lovens § 39, stk. 5 skal regnskabskontrollanterne samt suppleanter herfor vælges af og blandt kongressens medlemmer.

Ifølge § 39, stk. 5 har de to regnskabskontrollanter til opgave at vurdere, om Dansk Sygeplejeråds midler er anvendt i overensstemmelse med kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger samt at kontrollere, at regnskabet er aflagt efter regnskabsbestemmelserne i Dansk Sygeplejeråds love.

Hovedbestyrelsen indstiller følgende kandidater til valg som regnskabskontrollanter henholdsvis suppleanter:

Liste over kandidater regnskabskontrollanter

12. Eventuelt