Handlingsprogram: Sygeplejerske - for livet

Handlingsprogrammet sætter retningen for DSRs arbejde. Med fire fokusområder ønsker hovedbestyrelsen at tydeliggøre den politiske retning og sammenhæng i organisationens virke.

Bedre løn til sygeplejersker, sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet, styrket faglighed og profession samt et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab. Sådan lyder de fire fokusområder. Med afsæt i visionen og værdigrundlaget sætter hovedbestyrelsen med handlingsprogrammet en retning for Dansk Sygeplejeråds arbejde. 

Handlingsprogrammet indeholder:


 

Operation af ben. Sygeplejerske og patient på sygestue ved ortopædkirurgisk afdeling O2, Aalborg Sygehus Syd.

Forord

Det danske sundhedsvæsen er under hastig udvikling, og i disse år lægger vi fundamentet for sundhedsvæsenet og dets betydning for vores velfærdssamfund i mange år frem. Også sygeplejerskernes profession er under udvikling. Dansk Sygeplejeråd deltager aktivt i at forme både sundhedsvæsenet og udviklingen af vores profession.

Sundhedsvæsenet står overfor mange store udfordringer. Vi vil de kommende år se en fortsat stigning i antallet af ældre og en stigning i antal personer med flere kroniske sygdomme på samme tid. Det gælder også psykisk sygdom. Vi har samtidig en befolkning, der stiller stadigt højere krav til de offentlige sundhedsydelser om sammenhæng, hurtighed og kvalitet samt til at tage nye teknologiske muligheder i brug for at skabe bedre resultater, øget nærhed m.v.

Vi står også over for en personalekrise, hvor manglen på sygeplejersker udgør et af de allerstørste problemer i forhold til et stærkt og bæredygtigt sundhedsvæsen. Uanset om sygeplejersker arbejder i en kommune, region, staten eller i det private sundhedsvæsen – og uanset om sygeplejersker arbejder med at udføre, lede, formidle eller udvikle sygeplejen eller er studerende – har rammerne for vores arbejde stor indflydelse på effekten af vores indsatser. Sygeplejerskernes store betydning for samfundet og den enkelte borger er udgangspunktet for Dansk Sygeplejeråds nye vision: Sygeplejerske – for livet.

Visionen leder tankerne hen på sygeplejerskernes livgivende arbejde til alle borgere gennem alle livets faser. Sygeplejersker redder liv, forebygger og behandler sygdom, fremmer sundhed og lindrer lidelse.

Visionen leder også tankerne hen på sygeplejerskernes eget, individuelle arbejdsliv, med start allerede på sygeplejestudiet. Gennem vores fælles faglige udgangspunkt som sygeplejersker eller sygeplejestuderende støtter vi hinanden, bygger vores fællesskab større, stærkere og mere handlekraftigt. Kun sammen kan vi være med til at skabe et langt, trygt og sundt arbejdsliv.

Endelig peger visionen på vores fælles arbejde for at udvikle professionen og forbedre sygeplejerskernes arbejdsforhold og vilkår.

Visionen er tæt forbundet med det tilhørende værdigrundlag, der rummer fire værdier: Samlende. Handlekraftige. Dagsordensættende. Nærværende.

Hvor visionen er vores fælles ambition, sætter værdigrundlaget retningen for vores handlinger. De fire værdier karakteriserer med andre ord, hvordan vi – hver for sig og i fællesskab – arbejder for og varetager medlemmernes interesser bedst muligt. Læs den fulde vision og værdigrundlag på bagsiden.
 

Fokusområder i den kommende kongresperiode

Med afsæt i visionen og værdigrundlaget sætter hovedbestyrelsen med dette handlingsprogram en retning for Dansk Sygeplejeråds arbejde i kongresperioden 2022-26. Med handlingsprogrammet ønsker hovedbestyrelsen at tydeliggøre den politiske retning og sammenhæng i organisationens virke.

Hovedbestyrelsen har valgt følgende fire fokusområder for kongresperioden 2022-26:

 • Bedre løn til sygeplejersker
 • Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet
 • Styrket faglighed og profession
 • Et større, stærkere og mere handlekraftig fællesskab I det første fokusområde rettes blikket mod bedre løn til sygeplejersker.


I DSR skal vi arbejde for, at Lønstrukturkomiteens anbefalinger efterfølgende følges op med politisk handling, der sikrer rammerne for en bedre løn til sygeplejersker. I det andet fokusområde rettes blikket mod rammerne for sygeplejerskernes arbejde og forandringer i sundhedsvæsenet. I det tredje fokusområde er fokus på en styrkelse af fagligheden og professionen for sygeplejersker. Og det fjerde og sidste fokusområde handler om udviklingen af Dansk Sygeplejeråd, og hvordan vi i endnu højere grad bliver i stand til at gøre holdning til handling.

De fire fokusområder er indbyrdes forbundet, da bedre løn og arbejdsmiljø bidrager til bedre fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker og dermed grundlaget for et stærkt sundhedsvæsen. Samtidig er styrkelsen af fagligheden og sygeplejerskeprofessionen afgørende for et stærkt sundhedsvæsen i fremtiden, hvilket vi opnår gennem en større, stærkere og mere handlekraftig organisation. På tværs af fokusområderne gælder også, at vi søger og indgår i stærke fællesskaber med andre aktører i fagbevægelsen og inden for den sundhedspolitiske arena.

På hovedbestyrelsens vegne,

Grete Christensen

 


 

Sygeplejersker Lene Sørensen og Sofie Tind ved computer. Ortopædkirurgisk afdeling. Køge.

FOKUSOMRÅDE:

Bedre løn til sygeplejersker

Sygeplejerskernes historiske lønefterslæb betyder, at lønnen ikke modsvarer sygeplejerskernes værdi målt på uddannelsesniveau, opgaver og ansvar.

Når vi sammenligner gennemsnitslønnen på tværs af offentlige faggrupper, er sygeplejerskernes lønefterslæb på 5.000 kr. plus pension om måneden. For at opnå ligeløn er det derfor vores langsigtede mål, at sygeplejerskernes løn stiger med 5.000 kr. Det svarer til, at sygeplejerskerne får det samme i løn som folkeskolelærere.

Baggrunden for sygeplejerskerne og andre kvindedominerede faggruppers lønefterslæb er, at vi ved Tjenestemandsreformen i 1969 blev indplaceret lavere end sammenlignelige, traditionelt mandedominerede fag. Indplaceringen grundlagde et lønhierarki, der siden har fastlåst lønrelationerne mellem offentlige faggrupper.

Som resultat af OK21-forløbet er der nedsat en Lønstrukturkomité, der skal analysere lønforskellene for de offentlige faggrupper. Komitéen afrapporterer i slutningen af 2022.

I kongresperioden er løn til sygeplejersker, sygeplejestuderende i studiejobs samt ledende sygeplejersker et vigtigt indsatsområde for Dansk Sygeplejeråd. Både når det gælder lokale og individuelle lønforhandlinger og når det gælder centrale forhandlinger og den politiske kamp for ligeløn.

Uligelønnen er et politisk skabt problem. I Dansk Sygeplejeråd mener vi ikke, at problemet alene kan løses ved de ordinære overenskomstforhandlinger. Derfor skal politikerne i Folketinget tage ansvar for at sikre de økonomiske rammer for ligeløn og gøre det muligt at handle på Lønstrukturkomiteens konklusioner.

For Dansk Sygeplejeråd er ligeløn en af de mest centrale udfordringer for ligestilling mellem kønnene i Danmark. Det handler om en fremtid uden forskel. Løn er samtidig afgørende for fastholdelsen og rekrutteringen af sygeplejersker. Hvis lønnen for sygeplejersker forbliver uændret, kan der ikke gøres op med manglen på sygeplejersker – som allerede i dag er stor.

I Dansk Sygeplejeråd skal vi både lokalt og centralt – og i fællesskab med andre faggrupper – stille krav om et politisk opgør med uligeløn samt en forbedring af sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Vi skal samtidig understøtte medlemmernes og TR’s arbejde for bedre lokale og individuelle lønaftaler.

DSR’s overordnede indsats i kongresperioden: LØN

Dansk Sygeplejeråd vil i kongresperioden 2022-26 arbejde for at løfte sygeplejerskernes løn. Det langsigtede mål er, at sygeplejerskernes løn matcher sygeplejerskernes uddannelsesniveau, opgaver og ansvar.
Det gør vi ved:

 • At arbejde for et opgør med den historiske lønindplacering – i et tæt samarbejde med andre kvindedominerede faggrupper med mellemlang videregående uddannelse, FH m.fl.
 • At der i kølvandet på Lønstrukturkomitéen politisk afsættes midler til ligeløn, som parterne skal forhandle den konkrete udmøntning af.
 • At understøtte, at medlemmerne sammen med tillidsrepræsentanter udnytter den lokale løndannelse maksimalt.

 

Hjemmesygeplejerske Louise Bønsøe Dreyer behandler ældre borgers ben og fod. Gladsaxe

FOKUSOMRÅDE:

Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet

Sygeplejersker har en væsentlig rolle i alle dele af sundhedsvæsenet og i flere perioder i borgernes liv. Dette gælder både i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, i forhold til at sikre sammenhæng, kvalitet og inddragelse i sygdomsforløb, og når borgeren er pårørende.

Når sundhedsvæsenet er presset på høj kompleksitet, mange opgaver og få ressourcer, har det betydning for, at vi som sygeplejersker kan udøve vores faglighed med den rette kvalitet, effekt og tryghed for den enkelte patient. Derfor arbejder vi i Dansk Sygeplejeråd for, at politikere og arbejdsgivere har fokus på sygeplejerskernes vigtige rolle i udviklingen af sundhedsvæsenet, og at det kræver tid, de nødvendige rammer og fagligt forsvarlige normeringer for at lykkes. Her spiller samarbejdet med (fælles)tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og lederne en vigtig rolle.

En grundlæggende betingelse for et velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen er også, at der bliver gjort op med mange års underfinansiering af sundhedsvæsenet.

Mangel på sygeplejersker er en af de største udfordringer i sundhedsvæsenet og for velfærden i Danmark. Mangel på sygeplejersker presser arbejdsmiljøet og har konsekvenser for patientsikkerheden og kvaliteten.

Derfor er det afgørende med et stærkt fokus på at fastholde og rekruttere sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Netop fastholdelse og rekruttering har WHO udpeget som en af de største udfordringer, verden står overfor.

Mange sundhedsopgaver flytter i disse år til det nære sundhedsvæsen. Vi arbejder for, at det skal ske med et fokus på høj kvalitet og patientsikkerhed, kompetenceudvikling, udvikling af ny viden mv. Det kræver både nye samarbejdsformer og forpligtelser via nationale faglige standarder og kvalitetskrav på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse.

Kvalitet og sammenhæng for patienterne og udvikling af sundhedsvæsenet kræver nærværende ledelse med den nødvendige faglige viden. Især når der er tale om høj kompleksitet og mange krav, der også kan være modsætningsfyldte og med etiske dilemmaer. Derfor er der behov for sygeplejefaglig ledelse overalt i sundhedsvæsenet – i toppen af Sundhedsstyrelsen (ansættelse af en CNO – chief nurse officer), i ledelsen af det tværsektorielle samarbejde i sundhedsklyngerne og i den patientnære indsats på i de enkelte enheder og afdelinger.

I kongresperioden skal vi også fortsætte arbejdet for at sikre sygeplejersker et forbeholdt virksomhedsområde. Forældede regler skal afløses af tillid til, at sygeplejersker selvstændigt kan udføre de opgaver, de er uddannet til. Dette vil øge kvaliteten og frigive tid til andre opgaver.

DSR’s overordnede indsats i kongresperioden

Dansk Sygeplejeråd vil i kongresperioden 2022- 26 arbejde for, at sygeplejerskernes faglighed og kompetencer bedst mulig kan komme patienterne til gode.
Det gør vi ved:

 • At arbejde for tilstrækkelige ressourcer til sygepleje af høj kvalitet og fagligt forsvarlige normeringer.
 • At arbejde for, at sygeplejerskernes rolle og kompetencer bidrager positivt i udviklingen af sundhedsvæsenet.
 • At styrke sygeplejefaglig ledelse på alle niveauer.

 

Sygeplejersker og læger i færd med en operation. Reportage fra abdominalkirurgisk operationsafdeling AOP, Aalborg Sygehus Syd. Både operationssygeplejersker og anæstesisygeplejersker.

FOKUSOMRÅDE:

Styrket faglighed og profession

Dansk Sygeplejeråd arbejder for at styrke sygeplejerskernes faglighed og profession. Vi er fagligt ambitiøse på professionens vegne og derfor en markant aktør i debatten om udviklingen af det samlede sundhedsvæsen.

Gennem en professionsstrategi vil Dansk Sygeplejeråd sætte en tydelig retning for professionen og faget i kongresperioden og årene herefter.

Professionsstrategien skal have fokus på sygeplejerskers roller, kompetencer og arbejdsliv. Professionsstrategien skal være et vigtigt bidrag til høj kvalitet i sygeplejen, prioritering af sundhedsindsatserne og sikring af et godt arbejdsmiljø for sygeplejerskerne.

En styrket faglighed for sygeplejersker bygger også på en stærk sygeplejerskeuddannelse. Her er det vigtigt, at der både er styrkede muligheder for videre- og specialuddannelse, og at sygeplejerskers generelle kompetencer opretholdes. Dansk Sygeplejeråd arbejder også for, at arbejdsgiverne sikrer gode og tydelige karriereveje for sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere.

I Dansk Sygeplejeråd bakker vi op om målsætningen om at forenkle regler og at fjerne unødvendigt bureaukrati. Hovedparten af den sundhedsfaglige dokumentation er dog indført for at sikre det sundhedsfaglige niveau og patientsikkerheden. For Dansk Sygeplejeråd handler udfordringerne om dokumentation for langt hovedparten om manglende tid i dagligdagen.

I kongresperioden 2022-26 skal vores nye forskningsstrategi udfoldes, herunder et særligt fokus på at styrke forskningen i kommunal sygepleje.

DSR’s overordnede indsats i kongresperioden

Dansk Sygeplejeråd vil i kongresperioden 2022-26 arbejde for at styrke sygeplejerskernes faglighed og profession.
Det gør vi ved:

 • At udvikle en professionsstrategi og sammen med den nye forskningsstrategi omsætte dem til praksis.
 • At styrke sygeplejerskeuddannelsen og forbedre sygeplejerskernes muligheder for efter-, videre- og specialuddannelse.
 • At arbejde for, at arbejdsgiverne sikrer gode og tydelige karriereveje for sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere.

 

Samtale mellem sygeplejersker. Gladsaxe

FOKUSOMRÅDE:

Et større, stærkere og mere handlekraftig fællesskab

Det er afgørende for vores gennemslagskraft og evnen til at nå vores politiske mål, at så mange sygeplejestuderende, sygeplejersker og ledere som muligt er organiseret i Dansk Sygeplejeråd og deltager i arbejdet med at påvirke arbejdsgivere og politikere.

Vi skal gøre vores fællesskab større og stærkere og mere handlekraftigt, så vi i tæt samspil med medlemmerne kan opnå større indflydelse og bedre resultater.

I Dansk Sygeplejeråd arbejder vi målrettet og på alle niveauer i organisationen med at få flere med i fællesskabet, styrke vores relationer til medlemmerne og involvere dem i det daglige arbejde og i de politiske indsatser.

Coronapandemien og OK21-forløbet har vist, at mange medlemmer ønsker at tage del i arbejdet for ligeløn, et sammenhængende sundhedsvæsen og en stærkere profession. Medlemmerne har store forventninger til Dansk Sygeplejeråd og til de tillidsvalgte i bestyrelserne og på arbejdspladserne. Samtidig er mange villige til aktivt at tage del i handlingerne for at opnå resultater – både i, på kanten af og uden for Dansk Sygeplejeråd. Det er en styrke, at så mange sygeplejersker som muligt aktivt arbejder for at indfri organisationens mål, uanset hvor det sker.

Derfor arbejder vi for at blive en endnu mere åben, nærværende og vedkommende organisation for de medlemmer, der ønsker at engagere sig i Dansk Sygeplejeråds arbejde og indsatser. Det gælder også i de faglige selskaber og netværk, som er en vigtig platform for medlemmernes engagement i professionens udvikling.

Samtidig skal vi styrke vores evne til at udvise politisk lederskab på alle niveauer i organisationen og skabe gode rammer og fælles retning for medlemmernes engagement. Her er en fortsat styrkelse af tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne helt nødvendig, da de har den tætteste kontakt med medlemmerne i hverdagen.

DSR’s overordnede indsats i kongresperioden

Dansk Sygeplejeråd vil i kongresperioden 2022-26 arbejde for at gøre DSR til et endnu større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab.
Det gør vi ved:

 • At få flere sygeplejestuderende og sygeplejersker med i fællesskabet, styrke relationerne til medlemmerne og involvere dem i det daglige arbejde og i de politiske indsatser.
 • At skabe flere indgange og platforme til, at medlemmer kan engagere sig i det faglige, politiske og organisatoriske arbejde.
 • At styrke det repræsentative demokrati og medlemmernes netværk, aktivisme og hverdagsengagement.

 

Frokost i personalestuen på kirurgisk afdeling O2, Aalborg Sygehus Syd.

Dansk Sygeplejeråds vision:

SYGEPLEJERSKE - FOR LIVET
 

Vi står stærkere sammen for livet som sygeplejerske
Vores fælles faglige udgangspunkt samler os. Vi samles om individuelle og kollektive udfordringer, der rammer os i livet som sygeplejerske, og vi støtter hinanden. Sammen er vi stærkere, når det gælder profession, arbejdsliv og løn.

Vi redder liv, forebygger sygdom og fremmer sundhed
Vores faglighed udvikler og bidrager til bedre sundhed for alle. Vi anvender vores viden for at forbedre kvalitet og prioriteringer overalt i sundhedsvæsenet.

Vi styrker vores faglighed og profession hele livet
Vores faglighed skal udvikles og styrkes gennem hele livet. Sammen sætter vi de højeste ambitioner for den enkelte sygeplejerske og sundhedsvæsenet.


Dansk Sygeplejeråds værdigrundlag

Dansk Sygeplejeråds værdigrundlag består af fire værdier:

Samlende
Vi forener alle sygeplejersker og ser styrker i mangfoldighed. Vi arbejder målrettet og aktivt for, at alle landets sygeplejersker, ledere og sygeplejestuderende er med i fællesskabet.

Handlekraftige
Vi går forrest i udviklingen af sundhedsvæsenet og øger respekten for det at være sygeplejerske. Vi gør det i et stærkt fællesskab, hvor vi har modet til at finde innovative og bæredygtige løsninger for samfund og sundhedsvæsen.

Dagsordensættende
Vores fokus er at forbedre vilkårene for alle sygeplejersker i Danmark. Også for dem, der ikke er medlemmer endnu. Vi går forrest og er tydelige, markante og fokuserede på vores sager lokalt og centralt.

Nærværende
Vi udvikler relationen til alle vores medlemmer og er opsøgende og nysgerrige. Vi opsøger medlemmernes viden og stemme, kender deres behov og er tilgængelige der, hvor de er. Sådan kæmper vi bedst deres sag.

Kongressen vedtog DSR’s vision og værdigrundlag d. 9. december 2020.

Download Handlingsprogram 2022-2026