Valg til kredsbestyrelser 2021: Kongressen og bestyrelsens ansvar

Som kredsbestyrelsesmedlem er du også medlem af Dansk Sygeplejeråds kongres. Se, hvilken beslutningskompetence der ligger i hhv. kongressen og kredsbestyrelsen.

Kongressen

Som kredsbestyrelsesmedlem er du også medlem af Dansk Sygeplejeråds kongres. Kongressen har den øverste myndighed i alle Dansk Sygeplejeråds anliggender, for så vidt de ikke bringes til urafstemning (DSR’s love § 21, stk. 1).

Kredsbestyrelsen

  • arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål, vision og værdier & politiske indsatser.
  • har politisk ansvar og kompetence i alle lokale spørgsmål og skal sikre sammenhæng mellem medlemmernes interesser og de lokalpolitiske prioriteringer, strategier og indsatser.
  • har til opgave er at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, der bringes i spil i forhold til politiske indsatser og beslutninger lokalt og landsdækkende på tværs i Dansk Sygeplejeråd.
  • skal indgå i gensidig forpligtende involvering og ind­dragelse af medlemmer, tillidsrepræsentanter og øvrige organisationsvalgte.
  • er ansvarlig for, at der udarbejdes rammebudgetter indenfor rammerne af de af hovedbestyrelsen udmeldte rådighedsbeløb samt et årligt detailbudget, som indgår som delelement i hovedbestyrelsens beslut­ning om det kommende års budget.
  • udarbejder et internt regnskab for kredsens virksomhed i overensstemmelse med de af sekretariatet og den statsautoriserede revisor fastsatte retningslinjer. Kredsens regnskab indgår i Dansk Sygeplejeråds sam­lede koncernregnskab, jf. § 39.

Se også