Valg til kredsbestyrelser 2021: Vilkår for kredsbestyrelsen

Se dine vilkår, hvis du vælges som kredsformand, kredsnæstformand eller kredsbestyrelsesmedlem.

Vilkår for kredsbestyrelsesmedlemmer

DSR dækker udgiften ved deltagelse i DSR’s arrangementer, herunder bestyrelsesmøder, efter følgende retningslinjer:

 • Der ydes tabt arbejdsfortjeneste, som omfatter det faktiske løntræk, mistede ulempetillæg og feriepenge. Der kan alene ydes tabt arbejdsfortjeneste op til fuldtidsløn.
 • Tabt arbejdsfortjeneste ydes svarende til den dokumenterede lønnedgang.
 • Ved møder af én dags varighed uden overnatning godtgøres de faktiske udgifter til kost m.v.
 • For rejse med tog, fly eller broafgift refunderes disse udgifter efter regning.
 • For kørsel i egen bil dækkes med et fastsat beløb pr. kørt km.
 • DSR dækker i rimeligt omfang udgifter i forbindelse med børnepasning. 

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste til organisationsvalgte, der ikke får udbetalt en fast påregnelig månedsløn, foregår som følger:

 • Grundlaget for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste er gennemsnitsindtægten i de sidste 3 måneder.
 • Det er kun lønindtægten op til en fuldtidsnorm og i forhold til sygeplejerskearbejde, der indgår i beregningen.

Vilkår for kredsformænd og kredsnæstformænd

Kredsformænd og kredsnæstformænd frikøbes til organisationsarbejdet. Vilkår for frikøbte politikere fastlægges af Dansk Sygeplejeråds kongres.

Honorar

Honorarer eksklusiv pension og særlig feriegodtgørelse udgør pr. 1.1.2021:

 • Kredsformænd kr. 67.724 pr. måned 
 • Kredsnæstformænd kr. 50.793 pr måned
 • Særlig feriegodtgørelse udgør 1,95 %
 • Pensionen følger de ledende sygeplejerskers i regionerne.

Regulering af honorarer sker pr. 1.1. med nettoindekset. Anden regulering skal behandles på og vedtages af kongressen.

Eksterne honorarer tilfalder DSR.

Ferieforhold

Nye frikøbte politikere kan holde ferie med løn fra den første sommerferieperiode efter valget. Der foretages fradrag i lønnen af evt. feriekort optjent til afholdelse.

Graviditet, barsel og adoption

Frikøbte politikere er berettiget til orlov med løn i overensstemmelse med reglerne for sygeplejersker på det regionale område.

Pensionsforhold

Frikøbte politikere kan videreføre deres tjenestemandspensionsordning på basis af den løn, de ville have oppebåret som tjenestemand, og et eventuelt overskydende pensionsbidrag indbetales til PKA, hvortil ikke-tjenestemænd indbetaler det fulde pensionsbidrag.

Principper for fratrædelsesordninger for frikøbte politikere i DSR

Frikøbte politikere optjener fratrædelsesløn under deres funktionsperiode. Formålet er at give mulighed for opkvalificering ved tilbagevenden til faget, når man ikke længere er valgt.

 • Efter 2 års funktionsperiode er man derfor berettiget til 2 måneders fratrædelsesløn og så fremdeles.
 • Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn.
 • Hvis der modtages løn i perioden hvor fratrædelseslønnen udbetales, sker der modregning.

Se også