Valg til Lederforeningen 2021: Hvem kan stille op og hvem kan stemme?

Se, hvem der er valgbar og stemmeberettiget ved valg til Lederforeningens bestyrelse

Valg af formand og næstformand i Lederforeningen

Valg til posten som formand og næstformand for Lederforeningen i DSR sker ved urafstemning blandt samtlige af Lederforeningens aktive medlemmer.

  • Valgbare er aktive medlemmer af Lederforeningen i DSR.
  • Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted.
  • Valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelse af valgresultatet.
  • Er der kun opstillet én kandidat til formandsposten, er denne valgt uden afstemning. Afholdes der valg, er den kandidat der opnår flest stemmer valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Samme regler gælder ved valg af næstformand.

Er en person valgt både til formands- /næstformandspost og bestyrelsespost, skal denne trække sit kandidatur til én af disse to poster. Trækkes kandidaturet til posten som bestyrelsesmedlem, indtræder den næste på listen.

Trækkes kandidaturet til formandsposten eller næstformandsposten, opnår den kandidat, der har opnået næst flest stemmer ved urafstemningen, valg til formands-/næstformands-posten.

Valg til bestyrelsen i Lederforeningen

Landet inddeles i 5 valgkredse svarende til DSR’s struktur. Valg til bestyrelsen sker ved urafstemning blandt Lederforeningens medlemmer i den enkelte kreds.

  • Valgbare er aktive medlemmer af Lederforeningen i DSR.
  • Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted.
  • Valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelse af valgresultatet.
  • Er der i valgkredsen kun opstillet to kandidater, er disse valgt. Der stemmes i så fald om, hvem af de 2 kandidater, der skal sidde i DSR’s kongres, jfr. lederforeningens § 8, stk. 3.
  • Afholdes der valg, er de to kandidater, der opnår flest stemmer, valgt. Er der stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

Suppleanter er de, der uden at have opnået valg til bestyrelsen har opnået flest stemmer i den pågældende kreds. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen efter det opnåede stemmetal i kredsen.

 

Se også