Valg til Lederforeningen 2021: Vilkår for Lederforeningens bestyrelse

Se dine vilkår, hvis du vælges som formand, næstformand eller bestyrelsesmedlem i Lederforeningen.

Vilkår for Lederforeningens bestyrelse

Dansk Sygeplejeråd dækker udgifterne for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i DSR-arrangementer, herunder bestyrelsesmøder, efter følgende retningslinjer:

 • Ved møder af én dags varighed uden overnatning godtgøres de faktiske udgifter til transport m.v.
 • For rejse med tog, fly eller broafgift refunderes disse udgifter efter regning.
 • For kørsel i egen bil dækkes med et fastsat beløb pr. kørt km.
 • DSR dækker i rimeligt omfang udgifter i forbindelse med børnepasning.

Vilkår for Lederforeningens formand og næstformand

Formanden og næstformanden for Lederforeningen frikøbes til organisationsarbejdet. Vilkår for frikøbte politikere fastlægges af Dansk Sygeplejeråds kongres.

 

Honorar

Honorarer udgør pr. 1.1.2021 (eksklusiv pension og særlig feriegodtgørelse):

 • Formand for Lederforeningen kr. 60.952 pr. måned
 • Næstformand for Lederforeningen kr. 45.714 pr måned
 • Særlig feriegodtgørelse udgør 1,95 %
 • Pensionen følger de ledende sygeplejerskers i regionerne.

Regulering af honorarer sker pr. 1.1. med nettoindekset. Anden regulering skal behandles og vedtages af kongressen.

Eksterne honorarer tilfalder DSR.

Ferieforhold

Nye frikøbte politikere kan holde ferie med løn fra den første sommerferieperiode efter valget. Der foretages fradrag i lønnen med evt. feriekort optjent til afholdelse.

Graviditet, barsel og adoption

Frikøbte politikere er berettiget til orlov med løn i overensstemmelse med reglerne på det regionale område.

Pensionsforhold

Frikøbte politikere kan videreføre deres tjenestemandspensionsordning på basis af den løn, de ville have oppebåret som tjenestemand, og et evt. overskydende pensionsbidrag indbetales til PKA, hvortil ikke-tjenestemænd indbetaler det fulde pensionsbidrag.

Principper for fratrædelsesordninger for frikøbte politikere

Frikøbte politikere optjener fratrædelsesløn under deres funktionsperiode. Formålet er at give mulighed for opkvalificering ved tilbagevenden til faget, når man ikke længere er valgt.

 • Efter 2 års funktionsperiode er man derfor berettiget til 2 måneders fratrædelsesløn og så fremdeles.
 • Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn.
 • Hvis der modtages løn i perioden, hvor fratrædelseslønnen udbetales, sker der modregning.

Se også