Virtuel kongresdag 2020

9. december 2020 var DSR’s kongres samlet virtuelt til en temakongres. Se de behandlede punkter, nyheder mv. fra dagen.

Billeder og video fra kongresdagen

Ny vision for DSR

Se processen med at udvikle en ny vision og nye værdier for fremtidens DSR

Dagsorden til Kongresdagen 2020

Her finder du dagsorden til Kongresdagen d. 9. december 2020

1. Valg af dirigent

Hovedbestyrelsen indstiller, at Helle Hjorth Bentz vælges som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Debat om den aktuelle politiske situation v. Grete Christensen

5. Behandling af kongresforslag om ny vision og værdigrundlag for fremtidens DSR

6. Forelæggelse af rammebudget og regnskab, herunder fastsættelse af kontingent

7. Valg af statsautoriseret revisor

8. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter herfor

9. Behandling af forslag - Seniorpension, førtidspension og medlemskab af DSR

10. Eventuelt

3. Godkendelse for forretningsorden

Forslag til forretningsorden

1. Mødetid: 9. december 2020, kl. 10.00.

2. Mødested: Kongressen afvikles digitalt i henhold til vejledning udsendt pr. e-mail til alle kongresdelegerede forud for kongressen.

3. Dirigenten kan stille forslag om diskussionernes afslutning med de indtegnede talere. Tilsvarende forslag kan også stilles af kongressens deltagere.

4. Man begærer ordet digitalt.

5. Indtegning af talere kan først ske, når det pågældende punkt på dagsordenen er åbnet.

6. Indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet. Dirigenten kan dog give mulighed for korte bemærkninger.

7. Der kan indføres justeringer i taletiden.

8. Bortset fra DSR’s formandskab og forslagsstillere kan ingen få ordet mere end 3 gange pr. punkt på dagsordenen. Dirigenten kan dog give mulighed for korte bemærkninger.

9. Afstemning

  • Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af kongressens medlemmer er til stede.
  • Afgørelser på kongressen træffes ved simpelt flertal, med mindre andet er foreskrevet i DSR’s love.
  • Afstemning foregår digitalt.
  • Der skal være hemmelig elektronisk afstemning (sidestilles med skriftlig afstemning), når mindst 10 kongresmedlemmer forlanger det.
  • Afstemning kan ske ved navneopråb, når mindst 10 kongresmedlemmer forlanger det.
  • Opnås der ikke det foreskrevne flertal for et forslag, bortfalder det.

 

10. Kongressen optages og live streames. Der udarbejdes et konklusionsreferat, som godkendes af dirigenten.

11. Kongressen holdes åben, idet kongressen dog kan træffe afgørelse om, at enkelte punkter behandles på lukket møde.

4. Debat om den aktuelle politiske situation

7. Valg af statsautoriseret revisor

8. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter herfor

9. Behandling af forslag - Seniorpension, førtidspension og medlemskab af DSR

10. Eventuelt