Kongres 2022

DSR afholder ordinær kongres 17.-20. maj. Som medlem kan du følge med i kongressens debatter online - tilmeld dig her.

Ordinær kongres i Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråds kongres samles til ordinær kongres 17.-20. maj på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus.

På den ordinære kongres drøftes den overordnede politiske retning for Dansk Sygeplejeråd i de næste fire år.

Længere nede på siden finder du program for kongressens fire dage, dagsorden og de kongresforslag, som kongressen skal behandle .

Følg med via streaming

Som medlem kan du følge kongressens debatter online - tilmeld dig her og se program længere nede på siden.

Der er også medlemmer med som gæster i Aarhus, hvor kongressen holdes. Tilmeldingsfristen for at deltage i Aarhus var den 5. maj.

Tilmeld dig livestreaming her

Du vælger selv, hvor meget du vil overvære af kongressen - linket er det samme, om du følger med en eller flere dage.

Ja tak - jeg vil gerne have link til at følge med online

Program: Ordinær kongres d. 17. - 20. maj 2022

Klik på en dato for at se dagens program. Programmet beskriver, hvordan kongressens fire dage forløber. Efter programmet finder du dagsorden for kongressen med formalia og alle de indkomne kongresforslag.

Tirsdag d. 17. maj

Kl. 07:00: Morgenmad og morgenaktiviteter

Kl. 10:00: Kongresåbning

 • Åbningstale/beretning
 • Gæstetalere: Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Stephanie Lose, 1. næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark
  Christian Budde, medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg og rådmand i Århus Kommune (film)
 • Musikalsk indslag

Kl. 11:30: Frokost

Kl. 13:00: Formalia, beretning og regnskab

Formalia

 • Valg af dirigenter
 • Valg af stemmetællere
 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af forretningsorden

Behandling af beretningen Se Dansk Sygeplejeråds beretning 2018-2022 her

 • Kort intro til debatten
 • Gæstetaler: Charlotte Graungaard Falkvard, Radiografrådet
 • Debat og afstemning

Forelæggelse af regnskab

Kl. 15:00: Pause

Kl. 15:30 - 17:00: Tema: Bedre løn til sygeplejersker

Kl. 19.00: Netværksmiddag for kongresdelegerede og suppleanter

Onsdag d. 18. maj

Kl. 07:00: Morgenmad og morgenaktiviteter

Kl.  08:00: Morgensang

Kl. 08:15: Tema: Bedre løn til sygeplejersker

Kl. 10.00 Pause

Kl. 10:30: Tema: Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet

Kl. 12:00: Frokost

Kl. 13:30: Tema: Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab

Kl. 15:00: Pause

Kl. 15:30: Tema: Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab

Kl. 19:00: Arbejdsmiddag for kongresdelegerede og suppleanter 

Kl. 20:00: Mulighed for ekstra tid

Er der behov, fortsætter kongressen sit arbejde efter middagen.

Torsdag d. 19. maj

Kl. 07:00: Morgenmad og morgenaktiviteter

Kl. 08:00: Morgensang

Kl. 08:15: Tema: Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab

Kl. 13:00: Frokost

Kl. 14:30: Tema: Styrket faglighed og profession

Kl. 17:30: Tid til at skifte hotel (gælder kun nogle deltagere, som får direkte besked)

Kl. 19:00: Kongresmiddag for delegerede og suppleanter

Fredag d. 20. maj

Kl. 07:00: Morgenmad og morgenaktiviteter

Kl. 08:00: Morgensang

Kl. 08:15: Tema: Styrket faglighed og profession og valg til Sygeplejeetisk Råd

Kl. 10:30: Økonomiske punkter og kongresafslutning

Økonomiske punkter

 • Forelæggelse af rammebudget herunder kontingentfastsættelse
 • Valg af statsautoriseret revisor
 • Valg af regnskabskontrollanter

Kongresafslutning

Kl. 13:00: Frokost

Dagsorden ordinær kongres d. 17.-20. maj 2022

1. Velkomst

2. Valg af dirigenter

Hovedbestyrelsen indstiller, at følgende dirigenter vælges på DSR's kongres 2022:

 • Mariann Skovgård, tidligere sekretariatschef i SKAF (Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab)
 • Kira Kolby Christensen, SIRIUS Advokater 

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 

1. Velkomst

2. Valg af dirigenter

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af forretningsorden

5. Beretning om Dansk Sygeplejeråds virksomhed

6. Forelæggelse af regnskab

7. Forelæggelse af rammebudget, herunder fastsættelse af kontingent

8. Valg af statsautoriseret revisor

9. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter herfor

10. Valg af medlemmer til Sygeplejeetisk Råd

11. Indkomne forslag

12. Evt. valg af stemmetællere hvis nødvendigt

13. Eventuelt

4. Godkendelse af forretningsorden

Hermed forslag til forretningsorden: 

Forretningsorden ordinær kongres 2022

 

5. Beretning om Dansk Sygeplejeråds virksomhed

Her finder du Dansk Sygeplejeråds beretning 2018-2022:

 

Dansk Sygeplejeråds beretning 2018-2022

6. Forelæggelse af regnskab

Dansk Sygeplejeråds årsrapporter for 2020 og 2021

Hovedbestyrelsen har godkendt Dansk Sygeplejeråds årsrapporter for 2020 og 2021, herunder Garantifonden og Solidaritetsfonden.

Regnskaberne skal ifølge DSR’s love forelægges kongressen.

Årsrapporterne for Dansk Sygeplejeråd for 2020 og 2021, som indeholder Dansk Sygeplejeråds økonomiske forhold samt ledelsesberetninger for hvert år, samt årsrapporterne for Solidaritetsfonden for 2020 og 2021, er vedlagt som bilag.

Resultater: DSR

Det samlede resultat for 2020 blev et overskud på ca. 11,2 mio. kr. mod et budgetteret underskud på ca. 6,8 mio. kr.

Det samlede resultat for 2021 blev et overskud på ca. 5,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 8,6 mio. kr.

En væsentlig del af forklaringen er, at (eftervirkningerne af) Corona og OK21-konflikten har betydet, at en række planlagte aktiviteter er blevet aflyst eller udskudt.

Når resultaternes størrelser ses i forhold til det samlede udgiftsniveau på ca. 342-604 mio. kr., udgør afvigelserne 1-3%, hvilket betragtes som tilfredsstillende.

 

Resultater: Garantifonden

Beslutningen om at fremtidssikre Garantifonden blev truffet af kongressen i 2010, og i forbindelse med OK21 blev der i 2021 besluttet at opkræve et ekstra strejkekontingent.  Disse beslutninger sammenholdt med udgifterne til OK21 i 2021 har medført, at Garantifondens formue ved udgangen af 2021 udgjorde ca. 307 mio. kr. mod ca. 469 mio. kr. i 2019, hvilket betyder, at Garantifondens formue er faldet med ca. 162 mio. kr. siden sidste forelæggelse af regnskaberne for Garantifonden på kongresdagen i 2020.

 

Bilag: 

Bilag 1 - årsrapporten for 2020 for hele organisationen

Bilag 2 - årsrapporten for 2021 for hele organisationen

Bilag 3 - årsregnskab Solidaritetsfonden 2020

Bilag 4 - årsregnskab Solidaritetsfonden 2021

7. Forelæggelse af rammebudget, herunder fastsættelse af kontingent

I henhold til DSR’s love § 7 stk. 1 fastsættes kontingentet af kongressen. Det fremgår endvidere af § 23 stk. 10, at rammebudgettet skal forelægges for kongressen.

Hovedbestyrelsen har godkendt rammebudgettet for 2023 og 2024, og indstiller til kongressen, hvordan kontingentet i 2023 og 2024-2026 fastsættes.

Rammebudgettet tager udgangspunkt i, at Dansk Sygeplejeråd skal have et solidt økonomisk grundlag, som sikrer den nødvendige økonomiske uafhængighed og styrke, så Dansk Sygeplejeråd kan indfri sine målsætninger.

DSR’s økonomi er grundlæggende robust, når man anlægger et langsigtet perspektiv. Det viser sig bl.a. i, at vi har en fornuftig egenkapital, og at egenkapitalens udvikling over årene har været fornuftig (I forhold til Garantifonden er der naturligvis en korrektion som følge af de afholdte OK21 konfliktudgifter).

På kort sigt bevirker faldet i medlemstallet efter OK21-konflikten dog, at DSR’s økonomi er temmelig presset. Rammebudgettet tager derfor afsæt i følgende budgetmålsætning, der er enighed om i Hovedbestyrelsen:

For at sikre en blød, fornuftig håndtering af de næste års pres på økonomien opererer vi med underskud i 2-3 år (2023-2025), hvorefter der skal være balance (2025-2026). Vi vil derfor både tage lidt af egenkapitalen nogle år og gennemføre nedskæringer, som gør, at økonomierne kommer i balance.

 

Rammebudget for DSR

DSR’s rammebudgetter for hele organisationen for 2023 og 2024 blev godkendt af hovedbestyrelsen 21. april 2022.

Rammebudgettet for 2023 og 2024 er vedlagt som bilag. For at få det samlede overblik over organisationens budget er der indsat en kolonne, som viser kredsenes rådighedsbeløb og kredsenes fællespulje som vedrører lokale aktiviteter. Fællespuljen afholder blandt andet udgifter til kredsformænd, kredsnæstformænd og kredschefer.

I rammebudgetterne for 2023 og 2024 er der budgetteret med en stigning på 350 medlemmer med 100% aktivt medlemskab pr. år.

Med disse forudsætninger budgetteres der i 2023 med et underskud på 5,4 mio. kr. og i 2024 budgetteres der med et underskud på 6,3 mio. kr.

1.000 kr.

Resultat 2021

Detailbudget 2022

Rammebudget 2023

Rammebudget 2024

Kreds Hovedstaden 1.617 -2.831 -730 -1.449
Kreds Sjælland 129 -261 -142 -50
Kreds Syddanmark 1.885 -779 -728 -316
Kreds Midtjylland 299 -3.467 -1.688 -2.146
Kreds Nordjylland 113 -1.464 -1.016 -1.077
Kredse i alt 4.043 -8.802 -4.304 -5.038
Kvæsthuset 1.245 -9.636 -1.074 -1.276
Resultat 5.288 -18.438 -5.378 -6.314

Kontingent

Rammebudgetterne er udarbejdet med en forudsætning om, at kontingentet fremskrives med 1,6% i 2023 og med nettoprisindekset de følgende år. Det er for 2024 estimeret til 1,6%.

DSR har praksis for, at kontingentet fremskrives med nettoprisindekset. Som det ses af ovenstående, anbefaler HB, at stigningen i 2023 stiger med mindre end nettoprisindekset, nemlig 1,6%. Dette tal tager afsæt i forventningerne fra publikationen ”Dansk økonomi efterår 2021", som udarbejdes af Det Økonomiske Råd.

Baggrunden er, at der i slutningen af 2021 og i begyndelsen af 2022 har været en tiltagende inflation, bl.a. pga. Ukrainekrigen og den generelle usikkerhed i verdensøkonomien, og nettoprisindekset har udviklet sig markant siden juni 2021. Hvis pristallet pr. marts 2022 skulle tages som udgangspunkt for kontingentreguleringen i 2023, vil kontingentet skulle sættes op med 4,8%. Det er pt. de officielle vurderinger, at inflationen vil stige yderligere for derefter at flade mere ud.

Derfor anbefaler HB, at kontingentet i 2023 reguleres med mindre end nettoprisindekset. Da inflationen samtidig forventes at flade mere ud de kommende år, anbefaler HB endvidere, at kontingentet fra i 2024 igen reguleres med udviklingen i nettoprisindekset

Hvis man ser på den historiske udvikling i nettoprisindekset og dermed i udviklingen i DSR’s kontingent, ses følgende:

 • De sidste 5 år: Gennemsnit for udviklingen i nettoprisindekset = 0,84%.
 • Siden 2008: Gennemsnit for udviklingen i nettoprisindekset = 1,6%.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når udviklingen i DSR’s kontingent er lavere end udviklingen i nettoprisindekset – sådan som der lægges op til for det kommende år – sætter det yderligere pres på DSR’s økonomi. Det skyldes, at udgifterne forholdsvis stiger mere og hurtigere end indtægterne. Dermed stiger presset for at gennemføre besparelser. En grov, meget overordnet tommelfingerregel er, at for hvert procentpoint udgifterne stiger mere end indtægterne, presser det DSR’s økonomi med ca. 3 mio. kr.

 

Rammebudget: Garantifonden

Ifølge lovenes § 34, stk. 1, kan Garantifondens mid­ler kun anvendes til konfliktformål samt til dækning af udgifter, der relaterer sig til indgåelse, fornyelse og ajourføring af aftaler og over­enskomster m.v. på det offentlige og private område.

Garantifondens rammebudgetter for 2023 og 2024 er budgetteret med et overskud på henholdsvis 124,2 mio. kr. og 61,8 mio. kr.

I nedenstående tabel vises udviklingen i formuen baseret på seneste regnskab og forventninger frem til 2024.

(mio. kr.) Regnskab 2020 Regnskab 2021 Detailbudget 2022 Rammebudget 2023 Rammebudget 2024
Egenkapital Garantifonden 504,0 307,3 428,6 552,8 614,5

Garantifondens genopbygning forventes at forløbe planmæssigt frem mod 2024. Der er flere faktorer som spiller ind på udviklingen i Garantifondens formue – særligt at der er i forbindelse med OK21 er afholdt konfliktomkostninger, og der også i forbindelse med OK21 blev besluttet at opkræve et konfliktkontingent. Dette ses tydeligt i udviklingen i egenkapitalen fra 2020 til 2021.

 

Indstilling:        At det ordinære kontingent reguleres med 1,6% i 2023 og med nettoprisindekset i 2024-26.

 

Bilag: 

Bilag 1 - rammebudget 2023

Bilag 2 - rammebudget 2024

Bilag 3 - GF rammebudget 2023-2024

Bilag 4 - Solidaritetsfonden rammebudget 2023-2024

8. Valg af statsautoriseret revisor

I henhold til Dansk Sygeplejeråds love § 23, stk. 9 skal kongressen vælge en statsautoriseret revisor.

Hovedbestyrelsen indstiller til kongressen, at

Revisionsfirmaet Deloitte

vælges som statsautoriseret revisor.

9. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter herfor

I henhold til lovens §39, stk. 5 skal regnskabskontrollanterne samt suppleanter herfor vælges af og blandt kongressens medlemmer.

Ifølge § 39, stk. 5 har de to regnskabskontrollanter til opgave at vurdere, om Dansk Sygeplejeråds midler er anvendt i overensstemmelse med kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger samt at kontrollere, at regnskabet er aflagt efter regnskabsbestemmelserne i Dansk Sygeplejeråds love.

Hovedbestyrelsen indstiller følgende kandidater valgt som regnskabskontrollanter og suppleanter:

Liste over kandidater:

Regnskabskontrollanter

 

Jan Otkjær (genopstiller)

Kreds Midtjylland

Gert Sigurd Mosbæk (genopstiller)

Kreds Nordjylland

 

 

Suppleanter

 

Maria Gade Madsen

Kreds Nordjylland

Louise Mønster Flyvbjerg Erichsen

Kreds Hovedstaden

10. Valg af medlemmer til Sygeplejeetisk Råd

12. Evt. valg af stemmetællere hvis nødvendigt

13. Eventuelt

 

Kongresmaterialer

Se også

Om DSR´s kongres

Kongressen arbejder for dig som medlem. Her formes den politik, vi som organisation arbejder efter.

Kongressen består af de sygeplejersker, DSR's medlemmer har valgt:

 • Vores fem kredsbestyrelser
 • DSR's formand og næstformænd
 • Seks repræsentanter fra Sygeplejestuderendes Landssammenlutning (SLS)
 • Syv repræsentanter fra Lederforeningen i DSR

Kongressen er vores øverste besluttende myndighed.

Der afholdes ordinær kongres hvert 4. år i maj, men kongressen kan også indkaldes i særlige tilfælde, fx ved overenskomstforhandlinger.

Læs mere om DSR´s organisering