Ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet og lov om autorisation i sundhedssektor - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd har alene bemærkninger til den foreslåede ændring af sundhedslovens § 43, stk. 2 og stk. 3, lovforslagets § 1, nr. 14 og nr. 15. Dansk Sygeplejeråd henstiller på det kraftigste til, at de to bestemmelser fjernes fra lovforslaget, og at den nuværende retstilstand opretholdes.

Dansk Sygeplejeråds bemærkninger til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Modernisering af reglerne om patienters retsstilling, nedlæggelse af Lægemiddelankenævnet, opdatering af indberetningspligt ved erstatningsudbetaling i patientskadesager, afbrydelse af forældelse i sager om patient- og lægemiddelerstatninger og offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter ved proaktive tilsyn)

Sundhedsministeren har den 14. november 2013 sendt ovennævnte lovforslag i høring. Dansk Sygeplejeråd har alene bemærkninger til den foreslåede ændring af sundhedslovens § 43, stk. 2 og stk. 3, lovforslagets § 1, nr. 14 og nr. 15. Dansk Sygeplejeråd henstiller på det kraftigste til, at de to bestemmelser fjernes fra lovforslaget, og at den nuværende retstilstand opretholdes.  

For Dansk Sygeplejeråd er det vitalt, at sygeplejersker og andre sundhedspersoner ikke kan pålægges oplysningspligt på den foreslåede måde, fordi en sådan oplysningspligt strider mod fundamentale rettigheder. Forslaget
• er ødelæggende for det nødvendige tillidsforhold mellem sundhedsperson og patient, 
• det hindrer den lige adgang til sundhedsvæsenet og  
• det strider mod forbuddet mod selvinkriminering. 

Sundhedspersoners tavshedspligt er hjørnestenen i den tillid, patienten skal kunne have til sundhedspersonalet, når patienten søger behandling. Det er afgørende, at patienten til sundhedspersonalet kan videregive fyldestgørende og detaljerede oplysninger om personlige forhold og det hændelsesforløb, der er gået forud for den skade eller sygdom, der skal behandles, uden risiko for, at disse oplysninger videregives til politiet. I modsat fald risikerer patienten, at behandlingen iværksættes og tilrettelægges på et utilstrækkelig oplyst grundlag med risiko for vedkommendes helbred, ligesom det kan skaber samfundsmæssige problemer, hvis syge og tilskadekomne ikke søger sundhedsfaglig behandling. 

Ud over at være ødelæggende for tillidsforholdet mellem patient og sundhedsperson, skaber forslaget en situation, hvor patienten risikerer at inkriminere sig selv, for at opnå den bedst mulige behandling. Det er urimeligt og strider mod selvinkrimineringsforbuddet, ligesom det skaber et samfund, hvor der ikke er en reel lige adgang til sundhedsvæsenet. 

Af lovforslagets bemærkninger 2.1.2.4 fremgår det, at forslaget rejses i forlængelse af Rigspolitiets rapport fra 2012 om dødsfald, der anmeldes til politiet. Denne rapport er udarbejdet af en arbejdsgruppe med 11 repræsentanter med politi/anklagemæssige/retsmedicinsk baggrund og en af repræsentant fra embedslægeinstitutionen, hvorefter der ikke er indarbejdet synspunkter fra det sundhedsprofessionelle personale eller patientgrupper. Desuden omhandler rapporten dødsfald, ligsyn og obduktion og kan derfor efter Dansk Sygeplejeråds opfattelse ikke danne grundlag for at ændre retsstillingen generelt. Dansk Sygeplejeråd kan samtidig oplyse, at vi ikke genkender den beskrevne tilbøjelighed til, at der skulle være fast praksis for fravigelse af udgangspunktet om, at der efter den nuværende retsstilling skal foretages en konkret vurdering. 

Det er Dansk Sygeplejeråds klare opfattelse, at hensynet til at sikre enhver patient reel mulighed for at opnå den bedst mulige behand-ling vejer meget tungere, end de hensyn til politiets efterforskning, der som de eneste hensyn oplistes i lovforslaget, ligesom det er helt afgørende, at sundhedspersonen selv afgør, hvorvidt videregivelse er berettiget. 

Sammenfattende giver den nuværende § 43 efter Dansk Sygeplejeråds opfattelse en afbalanceret retsstilling, der i tilstrækkelig grad sikrer mulighed for videregivelse af oplysninger til politiet i helt relevante tilfælde. 

På baggrund af ovenstående henstiller Dansk Sygeplejeråd på det kraftigste til, at lovforslaget fremsættes uden den foreslåede ændring af sundhedslovens § 43. 

Med venlig hilsen
 
Grete Christensen
Formand