Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis - DSR's høringssvar

​Speciallægepraksis er en del af det samlede sundhedsvæsen, og det er indlysende, at sektoren kan blive målt på samme præmisser som de øvrige sektorer.

Høring af 1. version af den danske kvalitetsmodel

De foreliggende standarder er konsistente med de øvrige standarder, vi kender, og lægger et tilsvarende kvalitetsniveau. Dertil forekommer antallet af standarder passende for en mindre virksomhed.

Dansk Sygeplejeråd har en kommentar til standard 15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling: I praksissektoren ses i disse en år en betydelig grad af uddelegering af lægelige opgaver fra læger til sygeplejersker. Det er reguleret af Bekendtgørelse nr.1219 og Vejledning nr.115 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), hvorfor både bekendtgørelsen og vejledningen bør indsættes som reference.

Af vejledningen fremgår det, at der ved delegation skal foreligge de nødvendige instrukser og rammedelegationer, hvorfor det retteligt bør indgå som et element i standard 15.

Med venlig hilsen

Grete Christensen

Formand