Høringssvar

Dansk Sygeplejeråd udarbejder høringssvar til en lang række forslag til ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger, som har indflydelse på sundhedstilbuddene til borgere og patienter og på sygeplejerskernes uddannelse og arbejdsliv.

2023

Høringssvar vedrørende ændring af sprogkrav for sygeplejersker fra tredje-lande i forbindelse med autorisationsprocessen

Høringssvar vedrørende forsøgsordning med opfølgnings- og læringsforløb

Høringssvar vedrørende vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler

Høringssvar vedrørende ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed

Høringssvar vedrørende ændring af sundhedsloven

Høringssvar: EU’s globale sundhedsstrategi: Bedre sundhed for alle i en verden i forandring

2022

Høringssvar til bekendtgørelsen om offentliggørelse af oplysninger om meddelte autorisationer

Høringssvar vedr. to bekendtgørelser om vaccinationer

Høringssvar vedr. ændring af bekendsgørelse for epidemikommissionens forretningsorden

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Høringssvar til Faglig ramme for etablering af nærhospitaler, Dansk Sygeplejeråd

Høringssvar om forslag til lovaændring af autorisationsloven (Forbeholdt virksomhedsområde)

Høringssvar til lovforslag om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

Høringssvar til ændring af logningsbekendtgørelse

Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte m.m.

Høringssvar til vejledning om telemedicin

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven

Høringssvar vedr.  redegørelse om anvendelse af epidemiloven

2021

Høringssvar til vejledning om mammografi

Dansk Sygeplejeråds notat: 8 konkrete forslag til at mindske manglen på sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråds brev til folketingsmedlemmerne: "Sundhedsvæsenet krise løses ikke uden sygeplejerskerne"

Høringssvar på forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker

Høringssvar til ændret bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning)

Høringssvar til udkast til vejledning om vaccination mod COVID-19 tilvalgsordning

Høringssvar vedr. høring over udkast til lov om velfærdsaftaler

Høringssvar til revideret udkast til bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommuner til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommuner til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Høringssvar til udkast til to nye bekendtgørelser om stillingsstrukturer for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og maritime uddannelsesinstitutioner.

Høringssvar til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L 134)

Høringssvar til udkast til vejledninger om journalføring

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter.

Høringssvar over udkast til vejledning for behandlerfarmaceuters genordination af receptpligtige lægemidler samt ordination af dosisdispensering med tilskud.

2020

Høringssvar til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Høringssvar til metode- og procesramme i behandlingsrådet

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger, samt logning m.v

Høringssvar til udkast til forslag til ny epidemilov

Høringssvar til udkast til bekendtgørelser - udmøntning af forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love.

Høringssvar til udkast til vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

Høringssvar om generelt informeret samtykke

Høringssvar over anbefalinger til organiseringen af fødeområdet

Høringssvar vedr. ’Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen’

Høringssvar på Socialstyrelsens forslag til nationale retningslinjer for indsaten mod hjemløshed

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler (Kriminal-forsorgens fordeling, opsplitning og udlevering af lægemidler til indsatte i krim...)

Høringssvar til vejledning om anvendelse af tvang mv. i psykiatrien og vejledning om registrering af tvang mv. i psykiatrien

Høringssvar til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16 i lov om ændring af sundhedsloven samt udkast til bekendtgørelse om drift mv. af den fælles digitale infrastruktur

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame mv., lov om tobaksvarer mv., lov om elektroniske cigaretter mv., og forskellige andre love (udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Høringssvar vedr. nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Høringssvar vedr. Danske Regioners forslag til en model for et behandlingsråd

Høringssvar til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen

Høringssvar til bekendtgørelser vedr. hpv-vaccination til drenge og unge mænd (catch-up programmer) 

 

2019

Høringssvar til Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade”

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagerpligt i boformer efter lov om social service

Høringssvar til udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb  i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

Høringssvar vedr. udkast til "Livsstilsintervention ved svær overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne

Høringssvar over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling

Høringssvar vedr. bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger (Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynsafgørelser og Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser, krav om instrukser, sprogkrav til sundhedspersoner, vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet, forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger, dispensation fra fristen for indgivelse af ansøgning om autorisation som kontaktlinseoptikere m.v.).

Høringssvar vedr. FritValgService

Høringssvar vedr. anbefalinger for transitionsforløb fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi

Høringssvar vedr. udkast til vejledning om samtykke til transplantation fra afdøde personer og til transplantationsrelateret forskning

Høringssvar vedr. målepunktssæt for digitale sundhedsfaglige behandlingssteder

Høringssvar vedr. lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Høringssvar vedr. Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser) og vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner

Høringssvar vedr. ændring af vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed

 

2018

Høringssvar vedr. ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv., sundhedsloven og forskellige andre love (udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler mv.

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område mm.

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Høringssvar vedr. bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde - herunder liste over hvilke lægemidler de kan genordinere

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut

Høringssvar vedr. lovforslag om nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhinder)

Høringssvar vedr. visitationskriterierne for de særlige pladser i psykiatrien

Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivning og afbrydelse af behandling

Høringssvar vedr. anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens

Høringssvar vedr.  det risikobaserede tilsyn

Høringssvar vedr. lovforslag om bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination

Høringssvar vedr. lovændring om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv.

Høring over udkast til vejledning om epikriser

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje, anden behandling

Høring over lov om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Høringssvar vedr. målepunkter for det social og plejefaglige tilsyn på ældreområdet

Høringssvar vedr. afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen

Høringssvar vedr. anbefalinger for palliative indsatser til børn og unge og deres familier

Høringssvar vedr. ændring af autorisations af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love 

Høringssvar vedr. regionernes finansiering (nærhedsfinansiering)

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tolkebistand

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje, første behandling

Høringssvar vedr. plejehjemsoversigten

Høringssvar vedr. tilbudsportalen

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedr. lov om social service (skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

Høringssvar vedr. sundhedsaftaler

Høringssvar vedr. regioners indberetning af oplysninger til sygehusmedicinregisteret

Høring vedr. tolkebistand

Høringssvar vedr. lov om autorisation ifm akupunktur mv

Høringssvar vedr. livmoderhalskræftscreening

 

2017

Høringssvar vedr. forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Høringssvar vedr. målepunkter for det risikobaserede tilsyn 2018

Høringssvar vedr. en samlet plan for patienter på særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Høringssvar vedr. anbefalinger for den palliative indsats

Høringssvar vedr. forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Høringssvar vedr. forløbsprogram om angst og depression

Høringssvar vedr. forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser

Høringssvar over lov om øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling

Høringssvar over forslag til nationale retningslinjer for voldsforebyggelse på bosteder 

Høringssvar over vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger

Høringssvar til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger

Høringssvar til bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder

Høring over udkast til lov om frikommunenetværk

Høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven 

2. høringssvar vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringssvar vedrørende socialpsykiatriske afdelinger

Responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger 

Høringssvar over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)

 

2016

Høringssvar over kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje 

Høringssvar om magtanvendelse og indberetning af gravide misbrugere alkoholmisbrugere i behandling

Høring om bedre brug af helbredsoplysninger

Høringssvar vedr. demenshandlingsplan

Fælles høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af regionernes finansiering

Høringssvar vedr. afrapportering fra arbejdsgruppe om forebyggelse af vold på botilbud 

Høringssvar over høring af national referencearkitektur for lokalisering og emneidentifikation

Høringssvar over udkast til lov om ændring af apotekerloven og lov om lægemidler

Høringssvar vedr. udkast til ny struktur for Hjerteforeningens forskningsstøtte 

Høringssvar til høring over udkast til retningslinjer for fosterdiagnostik

Høringssvar over udkast til klinisk vejledning for almen praksis om KOL

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssa-ger på sundhedsområdet

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om stofindtagelsesrum og assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum

Høringssvar vedr. social- og sundhedsuddannelserne

Høringssvar om offentliggørelse af påbud ift. tilsyn

Høringssvar vedr. forskningsprojektet samt om anmeldelse af tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Høringssvar om e-cigaretter

Høringssvar om tobaksvarer

Høringssvar over vejledning om forhåndstilkendegivelser, tvangsfiksering mv.

Høring om udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab

Høringssvar over lovforslaget om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Høringssvar vedrørende vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet 

Høringssvar over anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Høringssvar til forslag til lov om regulering af tobaksvarer mv.

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om de forebyggende hjemmebesøg

Høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg 

Høringssvar til udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse til lov om værdighedspolitikker for ældreplejen

Høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om social service 

 

2015

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Udkast om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (patientmobilitetsdirektivet)

Ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn, øget kvalitet i alkoholbehandling

Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage og tilsynssager på sundhedsområdet

God praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringssvar til bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Høringssvar vedr. forslag til lov om fremstilling præsentation og salg af elektroniske e-cigaretter mv.

 

2014

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje 2014 - DSR's høringssvar

Vedr. anonym stofmisbrugsbehandling - DSR's høringssvar

Vedr. vejledning om medicinordination - DSR's høringssvar

Vejledning om reklame mv. for lægemidler og for medicinsk udstyr - DSR's høringssvar

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder - DSR's høringssvar

Vedr. ændring af serviceloven - DSR's høringssvar

Industritilknytning og reklame for lægemidler og medicinsk udstyr - DSR's høringssvar

Vedr. lov om hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens - DSR's høringssvar

Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde - DSR's høringssvar

Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien - DSR's høringssvar

Vedr. lov om rådet for ungdomsuddannelser - DSR's høringssvar

Vedrørende lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. - DSR's høringssvar

Ændring af apotekerloven - DSR's høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser)

DSR's høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier

DSR's høringssvar for National Klinisk retningslinje for KOL-rehabilitering

 

2013

Ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet og lov om autorisation i sundhedssektor - DSR's høringssvar

Fravalg af livsforlængende behandling og afbrydelse af behandling - DSR's høringssvar

Revideret vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler - DSR's høringssvar

Lovforslag om forbedret tilslutning til børnevaccinationsprogrammet m.v. - DSR's høringssvar

Opsporing af overvægt samt tidlig indsats for børn og unge i skolealderen - DSR's høringssvar

Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang - DSR's høringssvar

Palliation i primærsektoren - DSR's høringssvar til DSAM's vejledning

Lov om ændring af sundhedsloven - DSR's høringssvar

Hjemmehjælpskommissionens rapport om fremtidens hjemmehjælp - DSR's høringssvar

National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering - DSR's høringssvar

Frit sygehusvalg, hurtig udredning og information til henviste patienter - DSR's høringssvar

Lov om beskyttelse af børn mod overgreb m.v. - DSR's høringssvar

Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis - DSR's høringssvar

Udkast til forebyggelsespakke (overvægt) - DSR's høringssvar

Evaluering af kommunalreformen - DSR's høringssvar

Bekendtgørelse om autorisation af en række sundhedspersoner uden for EU/EØS - DSR's høringssvar

Frit valg af leverandør til hjemmehjælp og fritvalgsbevis - DSR's høringssvar

Regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddelvirksomheder - DSR's høringssvar

Lov om ændring af frikommuneloven - DSR's høringssvar

Evaluering af Nordic School for Public Health - DSR's høringssvar

Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje og sundhedsteknologi - DSR's høringssvar

National handlingsplan for Open Government 2013 - DSR's høringssvar

Ændring af forskellige love som følge af indførelse af obligatorisk digital selvbetjening - DSR's høringssvar

Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet - DSR's høringssvar

Emner for nationale kliniske retningslinjer - DSR's forslag

DSR’s bemærkninger til den danske oversættelse af direktiv 36