Høringssvar

Dansk Sygeplejeråd udarbejder høringssvar til en lang række forslag til ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger, som har indflydelse på sundhedstilbuddene til borgere og patienter og på sygeplejerskernes uddannelse og arbejdsliv.

2019

Høringssvar vedr. målepunktssæt for digitale sundhedsfaglige behandlingssteder

Høringssvar vedr. Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser) og vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner.

Høringssvar vedr. ændring af vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed.

 

2018

Høringssvar vedr. ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv., sundhedsloven og forskellige andre love (udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler mv.

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område mm.

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Høringssvar vedr. bekendtgørelse over behandlerfarmaceuters virksomhedsområde - herunder liste over hvilke lægemidler de kan genordinere

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut

Høringssvar vedr. lovforslag om nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhinder)

Høringssvar vedr. visitationskriterierne for de særlige pladser i psykiatrien

Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivning og afbrydelse af behandling

Høringssvar vedr. anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens

Høringssvar vedr.  det risikobaserede tilsyn

Høringssvar vedr. lovforslag om bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination

Høringssvar vedr. lovændring om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv.

Høring over udkast til vejledning om epikriser

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje, anden behandling

Høring over lov om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Høringssvar vedr. målepunkter for det social og plejefaglige tilsyn på ældreområdet

Høringssvar vedr. afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen

Høringssvar vedr. anbefalinger for palliative indsatser til børn og unge og deres familier

Høringssvar vedr. ændring af autorisations af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love 

Høringssvar vedr. regionernes finansiering (nærhedsfinansiering)

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tolkebistand

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje, første behandling

Høringssvar vedr. plejehjemsoversigten

Høringssvar vedr. tilbudsportalen

Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedr. lov om social service (skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt)

Høringssvar vedr. sundhedsaftaler

Høringssvar vedr. regioners indberetning af oplysninger til sygehusmedicinregisteret

Høring vedr. tolkebistand

Høringssvar vedr. lov om autorisation ifm akupunktur mv

Høringssvar vedr. livmoderhalskræftscreening

 

2017

Høringssvar vedr. forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Høringssvar vedr. målepunkter for det risikobaserede tilsyn 2018

Høringssvar vedr. en samlet plan for patienter på særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Høringssvar vedr. anbefalinger for den palliative indsats

Høringssvar vedr. forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Høringssvar vedr. forløbsprogram om angst og depression

Høringssvar vedr. forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser

Høringssvar over lov om øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling

Høringssvar over forslag til nationale retningslinjer for voldsforebyggelse på bosteder 

Høringssvar over vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger

Høringssvar til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger

Høringssvar til bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder

Høring over udkast til lov om frikommunenetværk

Høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven 

2. høringssvar vedr. lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringssvar vedrørende socialpsykiatriske afdelinger

Responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger 

Høringssvar over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven)

 

2016

Høringssvar over kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstologisk sygepleje 

Høringssvar om magtanvendelse og indberetning af gravide misbrugere alkoholmisbrugere i behandling

Høring om bedre brug af helbredsoplysninger

Høringssvar vedr. demenshandlingsplan

Fælles høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af regionernes finansiering

Høringssvar vedr. afrapportering fra arbejdsgruppe om forebyggelse af vold på botilbud 

Høringssvar over høring af national referencearkitektur for lokalisering og emneidentifikation

Høringssvar over udkast til lov om ændring af apotekerloven og lov om lægemidler

Høringssvar vedr. udkast til ny struktur for Hjerteforeningens forskningsstøtte 

Høringssvar til høring over udkast til retningslinjer for fosterdiagnostik

Høringssvar over udkast til klinisk vejledning for almen praksis om KOL

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssa-ger på sundhedsområdet

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om stofindtagelsesrum og assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum

Høringssvar vedr. social- og sundhedsuddannelserne

Høringssvar om offentliggørelse af påbud ift. tilsyn

Høringssvar vedr. forskningsprojektet samt om anmeldelse af tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Høringssvar om e-cigaretter

Høringssvar om tobaksvarer

Høringssvar over vejledning om forhåndstilkendegivelser, tvangsfiksering mv.

Høring om udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab

Høringssvar over lovforslaget om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Høringssvar vedrørende vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet 

Høringssvar over anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Høringssvar til forslag til lov om regulering af tobaksvarer mv.

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om de forebyggende hjemmebesøg

Høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg 

Høringssvar til udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse til lov om værdighedspolitikker for ældreplejen

Høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om social service 

 

2015

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Udkast om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (patientmobilitetsdirektivet)

Ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn, øget kvalitet i alkoholbehandling

Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage og tilsynssager på sundhedsområdet

God praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringssvar til bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Høringssvar vedr. forslag til lov om fremstilling præsentation og salg af elektroniske e-cigaretter mv.

 

2014

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje 2014 - DSR's høringssvar

Vedr. anonym stofmisbrugsbehandling - DSR's høringssvar

Vedr. vejledning om medicinordination - DSR's høringssvar

Vejledning om reklame mv. for lægemidler og for medicinsk udstyr - DSR's høringssvar

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder - DSR's høringssvar

Vedr. ændring af serviceloven - DSR's høringssvar

Industritilknytning og reklame for lægemidler og medicinsk udstyr - DSR's høringssvar

Vedr. lov om hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens - DSR's høringssvar

Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde - DSR's høringssvar

Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien - DSR's høringssvar

Vedr. lov om rådet for ungdomsuddannelser - DSR's høringssvar

Vedrørende lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. - DSR's høringssvar

Ændring af apotekerloven - DSR's høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkuser)

DSR's høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier

DSR's høringssvar for National Klinisk retningslinje for KOL-rehabilitering

 

2013

Ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet og lov om autorisation i sundhedssektor - DSR's høringssvar

Fravalg af livsforlængende behandling og afbrydelse af behandling - DSR's høringssvar

Revideret vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler - DSR's høringssvar

Lovforslag om forbedret tilslutning til børnevaccinationsprogrammet m.v. - DSR's høringssvar

Opsporing af overvægt samt tidlig indsats for børn og unge i skolealderen - DSR's høringssvar

Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang - DSR's høringssvar

Palliation i primærsektoren - DSR's høringssvar til DSAM's vejledning

Lov om ændring af sundhedsloven - DSR's høringssvar

Hjemmehjælpskommissionens rapport om fremtidens hjemmehjælp - DSR's høringssvar

National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering - DRS's høringssvar

Frit sygehusvalg, hurtig udredning og information til henviste patienter - DSR's høringssvar

Lov om beskyttelse af børn mod overgreb m.v. - DSR's høringssvar

Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis - DSR's høringssvar

Udkast til forebyggelsespakke (overvægt) - DSR's høringssvar

Evaluering af kommunalreformen - DSR's høringssvar

Bekendtgørelse om autorisation af en række sundhedspersoner uden for EU/EØS - DSR's høringssvar

Frit valg af leverandør til hjemmehjælp og fritvalgsbevis - DSR's høringssvar

Regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddelvirksomheder - DSR's høringssvar

Lov om ændring af frikommuneloven - DSR's høringssvar

Evaluering af Nordic School for Public Health - DSR's høringssvar

Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje og sundhedsteknologi - DSR's høringssvar

National handlingsplan for Open Government 2013 - DSR's høringssvar

Ændring af forskellige love som følge af indførelse af obligatorisk digital selvbetjening - DSR's høringssvar

Rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet - DSR's høringssvar

Emner for nationale kliniske retningslinjer - DSR's forslag

DSR’s bemærkninger til den danske oversættelse af direktiv 36