Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Dansk Sygeplejeråds høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Tak for muligheden for at kommentere på høringen vedrørendeUdkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Dansk Sygeplejeråd har følgende bemærkninger:

Ønske om en mere præcis bestemmelse
Dansk Sygeplejeråd vurderer, at det er nødvendigt at bemærkningerne til den nye § 27 e uddybes, eftersom det på nuværende tidspunkt er uklart i hvilke situationer det er tilladt at tilbageholde/tilbageføre de varigt inhabile patienter. Uklarheden går ud over patienternes retssikkerhed og i høj grad også sundhedspersonalet, som er underlagt individuelt autorisationsansvar for et "forkert" skøn.

Problematikken
Vi mener, at det er kritisk at vurderingen af hvornår "øjeblikkelig" tilbageholdelse er "absolut påkrævet" i høj grad afhænger af en individuel fortolkning af disse ord.

Dansk Sygeplejeråd ønsker, at bemærkningerne til lovforslaget i højere grad præciserer hvilke situationer, lovgiver vurderer, at et indgreb i den personlige selvbestemmelsesret er absolut påkrævet ved eksempler eller andet.

Er det fx bevidst, at patienten skal være på vej til at forlade "sygehuset" og ikke "afdelingen", og hvad er i givet fald hensynet bag dette? Forestiller man sig, at plejepersonalet "forfølger" patienten ud af hospitalets område for derefter at føre vedkommende tilbage? Hvor konkret en risiko for skade skal der foreligge? Skal der være konkret risiko for, at patienten fx bliver påkørt af en bil eller er det nok, at patienten går forvirret rundt på fortovet? Hvad gælder, hvis den konkrete farerisiko opstår inden for sygehusets område?

Reguleringen kan ikke overlades til nævns- og retspraksis

Dansk Sygeplejeråd mener, at det vil være særdeles urimeligt at overlade det til praksis at fylde bestemmelsen ud.

Det skyldes, at det er den enkelte sundhedsperson, der ifalder individuelt autorisationsansvar for den uklarhed, bestemmelsen er født med, hvis det viser sig, at Disciplinærnævnet vurderer, at sundhedspersonen har truffet en "forkert" beslutning. I værste fald bliver sundhedspersonen hængt ud i "gabestokken" i to år.

Økonomiske midler til implementering
Dansk Sygeplejeråd vurderer ikke, at lovforslaget er udgiftsneutralt for regionerne. Det er helt afgørende for både patienter og sundhedspersoners retssikkerhed, at der afsættes tid og midler til at informere og oplære sundhedspersonerne i de nye regler og anvendelsen af dem. Ellers risikerer man, at selvbestemmelsesretten krænkes i videre omfang, end lovgiver har haft til hensigt, hvilket ikke er i nogens interesse.

Samtidig bemærkes det, at der er tale om endnu en opgave, der pålægges et i forvejen meget presset sundhedsvæsen, uden at der tilføres økonomiske midler.

Med venlig hilsen

Grete Christensen

Formand

Dansk Sygeplejeråds Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsen