Sundhedspolitiske udspil

Dansk Sygeplejeråd står værn om sygeplejerskernes faglighed og position i sundhedsvæsenet og samfundet. Læs vores seneste sundhedspolitiske udspil.

2022

10ÅrsPlanenForPsykiatrien

10 års planen for psykiatrien: Anbefalinger til hvordan vi skaber håb og handlemuligheder for fremtiden

Vi har brug for en ambitiøs plan for psykiatrien. Alt for længe har psykiatrien lidt under manglende politisk prioritering. Det er på høje tid, at vi skaber en sammenhængende og dynamisk psykiatri, der understøtter borgerens behov fremfor systemets rutiner.

Dansk Sygeplejeråd og Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker ønsker en 10-års plan for psykiatrien, som fremmer mental sundhed, forebygger psykisk sygdom og giver mennesker med psykisk sygdom pleje, behandling og støtte, så de opnår et sammenhængen­de, recovery-orienteret forløb og får støtte til at komme videre i et meningsfuldt liv. Derfor har Dansk Sygeplejeråd og Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker udarbejdet nogle klare anbefalinger til, hvordan sygeplejer­sker kan bidrage til at løfte psykiatrien.

Læs vores anbefalinger til hvordan vi skaber håb og handlemuligheder for fremtiden

 

Løs manglen - 12 anbefalinger

Løs manglen på sygeplejersker: 12 anbefalinger til at sikre sygeplejersker nok til fremtidens sundhedsvæsen

Der mangler sygeplejersker i sundhedsvæsnet i dag og manglen bliver kun større i takt med at antallet og kompleksiteten af opgaverne i sundhedsvæsnet stiger. Selvom der både har været politisk vilje og ekstra penge til at skaffe 1.000 flere sygeplejerske over to år, er landets regioner ikke nået i mål.  Det er dybt problematisk og understreger alvoren af problemet.

Som en del af sundhedsreformen, vil regeringen nedsætte en robusthedskommission, der skal arbejde med personalemangel i sundhedsvæsenet. Samtidig har regeringen nedsat en lønstrukturkomite. Det er begge gode skridt på vejen, men de løser ikke problemet her og nu. Sygeplejerskerne har et klart budskab, når det handler om, hvad der motiverer dem til at blive i jobbet eller arbejde mere: Højere løn og bedre arbejdsvilkår.  

Læs vores 12 anbefalinger til at sikre nok sygeplejersker til et bæredygtigt sundhedsvæsen

13_punkter

13 sygeplejefaglige anbefalinger til en sundhedsaftale

Det danske sundhedsvæsen er under hastig udvikling, og i disse år lægger vi fundamentet for sundhedsvæsenet og dets betydning for vores velfærdssamfund i mange år frem.

Sundhedsvæsenet står samtidig overfor store udfordringer som følge af den demografiske udvikling og øget kompleksitet i sygdomsforløbene, men også muligheder for at skabe mere kvalitet, sammenhæng og lighed for borgere og patienter.

Målet med den kommende sundhedsaftale bør være at skabe rammerne for et stærkt og bæredygtigt offentligt sundhedsvæsen som en grundpille i vores samfund - og samtidig sunde og attraktive arbejdspladser for de ansatte.

Sygeplejersker har en væsentlig rolle i alle dele af sundhedsvæsenet og i flere perioder i borgernes liv, både i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, i forhold til at sikre sammenhæng, kvalitet og inddragelse i sygdomsforløb, og når borgeren er pårørende.

Læs vores bud på hvad der bør indgå i kommende sundhedsaftale

politikpapir ssn cno

De nordiske regeringer bør sikre strategisk planlægning af sygeplejen

De nordiske sundhedsvæsner står overfor nogle store udfordringer, både nu og i fremtiden. For at komme udfordringerne i sundhedsvæsnerne i møde, anbefaler WHO, at alle lande ansætter en Chief Nurse Officer (CNO)  i den nationale sundhedsmyndighed. CNO’ens rolle er at hjælpe regeringen med at modvirke manglen på sygeplejersker og sikre, at sundhedspolitikken bygger på den nyeste evidensbaserede viden om sygepleje.

De nordiske sygeplejeorganisationer (SSN) opfordrer derfor de nordiske sundhedsmyndigheder til at ansætte en CNO i den relevante sundhedsmyndighed på nationalt niveau i lighed med WHO’s anbefaling. I Danmark vil det være oplagt, at en CNO placeres i direktionen af Sundhedsstyrelsen.

Læs De nordiske regeringer bør sikre strategisk planlægning af sygeplejen

2021

notat_sundhedplejersker_2021_november

Bedre sundhedspleje for alle familier

Fødselsområdet har gennem lang tid været udsat for hård kritik, fordi der ifølge gravide, familier og fagpersonale mangler kvalitet, tryghed og sammenhæng i svangreomsorgen.

DSR mener, at der bør gives et sammenhængende løft af området, hvor både tiden før, under og efter fødslen får den nødvendige opmærksomhed.

En stærk sundhedspleje er en afgørende for, at den nye familie får en god start i forhold til bl.a. amning, psykiske efterreaktioner og barnets generelle trivsel.

Læs vores tre forslag til bedre sundhedspleje for alle familier

Politikpapir_introduktionsforloeb_og_fuldtid_til_alle_nyuddannede_sygeplejersker

Introduktionsforløb og fuldtid til alle nyuddannede sygeplejersker

En af de største udfordringer i sundhedsvæsenet er mangel på sygeplejersker. Mange afdelinger har udfordringer med rekruttering af det nødvendige antal sygeplejersker og høj personaleomsætning på grund af opsigelser efter kort tids ansættelse og en lav andel af erfarne sygeplejersker og til gengæld mange nyuddannede. Det har konsekvenser for kvaliteten i sygeplejen til patienterne og for afdelingens økonomi.

Gode introduktionsforløb er en investering i rekruttering og fastholdelse af nyuddannede sygeplejersker, øget arbejdsglæde for både nyuddannede og erfarne sygeplejersker, højere kvalitet for patienterne og flere ressourcer til patienterne.

Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet syv anbefalinger til gode introduktionsforløb for nyuddannede sygeplejersker.

Læs anbefalingerne i: Introduktionsforløb og fuldtid til alle nyuddannede sygeplejersker

2020

psykiatriloeftet

PsykiatriLøftet

Der er brug for at forbedre livet for mennesker, der er ramt af psykisk sygdom og deres pårørende. Dansk Sygeplejeråd (DSR) er gået sammen med 44 organisationer og foreninger, der repræsenterer arbejdsgivere, personalegrupper, patienter, brugere og pårørende indenfor psykiatrien, i arbejdet om 8 forslag til, hvad en national 10-årig psykiatriplan bør adressere.

Læs forslagene i: PsykiatriLøftet

en_politisk_retning_for_udv

En politisk retning for udvikling af sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer, der kræver politisk handling. Arbejdsgivere og medarbejdere er derfor gået sammen om en række fælles anbefalinger til en politisk retning for udvikling af sundhedsvæsenet.

Læs anbefalingerne i: En politisk retning for udvikling af sundhedsvæsenet. 

2019

thumbnail_-_flere_sygeplejersker_nu

Flere sygeplejersker nu

Det er et afgørende at vi får uddannet flere sygeplejersker i Danmark. Men samtidig er der stort behov for at sikre flere sygeplejersker på kortere sigt.
Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Sygeplejerstuderendes Landssammenslutning (SLS) har 19 anbefalinger til at sikre knap 2.400 ekstra sygeplejersker frem mod 2026. 

Læs udspillet: "Flere sygeplejersker nu"

2018 

Ulighed i sundhed udspil

Sundhedsvæsenet skal bekæmpe ulighed i sundhed

Uddannelse og indkomst skal ikke være det, der afgør, hvordan den enkelte dansker klarer sygdom. Sådan er det desværre i dag. Mens de 25. pct. rigeste mænd bliver 83,3 år, bliver de 25 pct. fattigste kun 73,7 år. Skal behandlingen fungere optimalt for den enkelte, kræver det, at der tages flere individuelle hensyn.

Det er sundhedsvæsenet ikke godt nok gearet til i dag.

Derfor er Dansk Sygeplejeråd, FOA, Lægeforeningen og Danske Patienter gået sammen om en række anbefalinger, der skal fremme lighed i sundhedsvæsenet. De anbefaler blandt andet, at regeringen udarbejder en national strategi på området, hvor der opstilles konkrete mål for at nedbringe uligheden i sundhed i alle dele af sundhedsvæsenet.

Læs udspillet: Sundhedsvæsenet skal bekæmpe ulighed i sundhed

 

2017

forside_fler_sygeplejersker_paa_plejecentre

Styrk beboernes sundhed, værdighed og livskvalitet på plejecentrene

Beboerne på plejecentrene i Danmark er i dag alvorligt syge og svækkede ældre. De lever med flere kroniske sygdomme og har helbredsmæssige og kognitive problemstillinger, der gør, at de ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv.

Derfor har de behov for at bo på et plejecenter med døgnbemanding og kompetente sundhedsprofessionelle, der kan sikre den nødvendige kontinuitet og individuelt tilpasset sygepleje, behandling, rehabilitering, omsorg og hjælp.

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at alle plejecentre ansætter  sygeplejersker i basisstillinger og i dag- og aftentimerne samt i weekenden for at sikre en høj kvalitet i sygepleje, behandling, rehabilitering, omsorg og hjælp.

Læs holdningspapiret: Styrk beboernes sundhed, værdighed og livskvalitet på plejecentrene

 

smaaboern

Styrk den tværprofessionelle indsats i den tidlige indsats

Det tværprofessionelle samarbejde er en vigtig faktor i forhold til at løfte kvaliteten i den tidlige og forebyggende indsats for gravide, familier og børn. Men vi savner i høj grad bedre rammer for det tværprofessionelle samarbejde. Derfor er vi, som organisationer, gået sammen om at sætte fokus på vigtigheden af relationel koordinering i det tværprofessionelle samarbejde.

Læs pjecen:  Styrk den tværprofessionelle indsats i graviditeten og i småbørnsalderen

forside_psykiatrifolder

Vi kender alle en...

Psykiatrien har længe lidt under lappeløsninger, manglende sammenhæng i indsatserne og manglende politisk opmærksomhed – det kan vi ikke være tjent med. Der er brug for en ny vision. 

Læs DSR´s psykiatriudspil: Vi kender alle en...

pjece-sundhed

Brug sundhedsplejerskernes kompetencer

I denne pjece får du et indblik i den mangfoldige verden, som sundhedsplejersker arbejder med.

Læs pjecen:  Styrk børn og unges sundhed

pjece_styrk_boernene

Tænk på børnene og vores fremtid - styrk sundhedsplejen

Skal Danmark sikre børn en god start på livet og sikre den danske velfærd fremover, er det nødvendigt, at vi sammen får vendt udviklingen, så færre børn og unge mistrives. Det kræver, at der er nok sundhedsplejersker i fremtiden.

Hent argumentationspapiret:  Tænk på børnene og vores fremtid - styrk sundhedsplejen

Fælles Finanseringdoc

Anbefalinger om fælles finansiering

Dansk Sygeplejeråd har i samarbejde med FOA, Lægeforeningen og Danske Patienter lavet fire bud på forsøg med fælles finansiering.

Læs de fire bud: Fælles Finansiering

2016

Styrk den tværprofessionelle indsats

Styrk den tværprofessionelle indsats på skolerne

Guiden er udarbejdet af en række faglige organisationer, som har indgået et partnerskab for at understøtte børn og unges mentale sundhed, oplevelsen af en god barndom og evnen til at kunne tackle hverdagens udfordringer. Målet med guiden er at hjælpe til at komme i gang med etablering af et lokalt, systematisk og tværprofessionelt samarbejde gennem fokus på relationel koordinering.

Læs guiden: Styrk den tværprofessionelle indsats

04-04-2016_13-34-40

Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

I dette politiske udspil præsenterer Dansk Sygeplejeråd en række bud på, hvordan vi skaber et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, der sætter fokus på, hvad der er vigtigst for det enkelte menneske.

Hent pjecen:  Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum

Læs mere om udspillet 'Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum'.

APN

APN-sygeplejersker gør en forskel

Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at nogle sygeplejersker skal have udvidede kompetencer via en klinisk videreuddannelse på masterniveau inden for den avancerede kliniske sygepleje (APN).

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds anbefalinger for APN

Se Dansk Sygeplejeråds video om den forskel, APN-sygeplejersker kan gøre for patienter og borgere

 

 

 

2015

Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer

Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer

Sygeplejersker spiller allerede i dag en væsentlig rolle i almen praksis, hvor de løfter en mangfoldighed af opgaver og supplerer lægerne. I denne pjece får du indblik i fire konkrete historier, hvor et stærkt og kompetent samarbejde mellem læger og sygeplejersker gør en væsentlig forskel for patienterne.

Læs pjecen: Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer

Kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen

 

Kvalitet i Sygeplejerskeuddannelsen

Kvalitet i den samlede sygeplejerskeuddannelse, herunder i den kliniske del af uddannelsen, er et vigtigt grundlag for kvalitet i sygeplejen. Dansk Sygeplejeråd har derfor i samarbejde med en række medlemmer udviklet en model for kvalitetssikring af den kliniske undervisning.

Læs om modellen: Kvalitet i Sygeplejerskeuddannelsen

Tid Til kvalitet PDF forside

Tid Til Kvalitet

Hvad der skal til for at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen nu og i fremtiden? Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet fire forslag til et bæredygtigt sundhedsvæsen nu og i fremtiden.

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds fire forslag til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen

Læs pjecen: Tid Til Kvalitet

Se Dansk Sygeplejeråds kampagnefilm for Tid Til Kvalitet

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri

DSR's forslag katolog til en bedre psykiatri

Læs pjecen: Vejen mod en bedre psykiatri

et_vaerdigt_liv_med_demens

Et værdigt liv med demens

DSR’s forslagskatalog på demensområdet

Læs pjecen:  Et værdigt liv med demens

Læs også: Demensalliancens udspil vedr. Kompetenceløft på demensområdet 2016-2020

Ydelsesstyring

Ydelsesstyring i psykiatrien

Denne pjece er tænkt som en håndsrækning til dialogen med politikere, embedsmænd og andre, der skal have en indføring i konsekvenserne ved den nuværende form for ydelsesstyring og de anbefalinger, som Dansk Sygeplejeråd har til en alternativ styringsmodel.

Læs pjecen: Ydelsesstyring i psykiatrien

styrk_den_politiske_indsats_mod_overlaegning

Styrk den politiske indsats mod overbelægning

Pjecen giver seks konkrete forslag til at styrke indsatsen mod overbelægning på de akutte og medicinske afdelinger.

Læs pjecen: Styrk den politiske indsats mod overbelægning

En værdig ældrepleje fordi

En værdig ældrepleje fordi..

Her uddyber vi, hvorfor de 10 elementer er vigtige for at sikre en værdig ældrepleje og supplerer dem med analyser, fakta og med erfaringer og historier fra ældre, pårørende og medarbejdere i ældreplejen.

Læs artikel:  En værdig ældrepleje fordi..

 

2014

Sygepleje og velfærdsteknologi

Dansk Sygeplejeråds udspil om velfærdsteknologi

Dansk Sygeplejeråd støtter øge brug af velfærdsteknologi. Sygeplejerskerne har en central rolle i sundhedsvæsenet og er derfor vigtige aktører, hvis det skal lykkes at høste de fordele, der er ved at bruge velfærdsteknologi i sundhedssystemet.

Læs artikel:  DSR indspil og holdning til velfærdsteknologi

Fire anbefalinger til styrket patientinddragelse

Fire anbefalinger til styrket patientinddragelse

Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Patienter anbefaler, på baggrund af en undersøgelse gennemført blandt 2.000 læger og 2.000 sygeplejersker, fire målrettede tiltag, som løbende kan styrke lægers og sygeplejerskers kompetencer og adgang til viden om patientinddragelse.

Læs artikel:  Fire anbefalinger til styrket patientinddragelse

ulighed_i_sundhed

DSR forslag til forebyggelse af ulighed i sundhedssystemet

Læs pjecen: Udspil om bekæmpelse af ulighed i sundhed

Et sundhedsvæsen med patienten i fokus

Udspil om fælles akutmodtagelser på landsplan

Der har de seneste år været eksperimenteret med forskellige FAM-løsningsmodeller i Danmark. Men det er nu tid til at evaluere de forskellige modeller og få de bedste tiltag gennemført på landsplan. Det skal sikre ensartede behandlingstilbud til patienterne, og samtidigt skabe rammer for et godt arbejdsmiljø for personalet.

Læs artikel:  Et sundhedsvæsen med patienten i fokus

kvalitet

Indspil om de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Danske Professionshøjskoler og Sundhedskartellet har lavet fælles indspil til regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser.

Læs udspillet: Kvalitet, relevans og sammenhænge i forhold til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.


 

spilleregler - aftaler mellem frivililige og ansatte i den offentlige sektor

Spilleregler for samarbejder mellem frivillige og ansatte

Den hidtidige rollefordeling mellem ansatte, borgere og frivillige bliver udfordret, og fra de faglige og de frivillige organisationer er vi derfor interesserede i sammen at bidrag til en udvikling, som sikrer bedst mulig velfærd for den enkelte borger. 

Læs artikel:  Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte

2013

forside_uddennelsesudspil

En stærk sygeplejerskeuddannelse

Det er afgørende, at nyuddannede sygeplejersker har den faglige ballast efter endt uddannelse. Derfor har Dansk Sygeplejeråds lavet en række anbefalinger til sygeplejerskeuddannelse.

Læs pjecen:  En stærk sygeplejerskeuddannelse - Fundamentet for den nyuddannede sygeplejerske

 

princip-pjece

DSR's principper for efter- og videreuddannelse til sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet en række principper for efter- og videreuddannelse til sygeplejersker.

Hent pjecen: DSR's principper for efter- og videreuddannelse