Sundhedsvæsnets udfordringer

Udviklingen i befolkningens sygdomsmønstre peger sammen med de økonomiske fremskrivninger frem mod en uholdbar situation, hvor spændet mellem opgaver og ressourcer bliver større og større.

  • Flere borgere vil blive diagnosticeret med én eller flere kroniske sygdomme, der har langvarig effekt på deres livskvalitet og arbejdsevne.
       
  • Som følge af flere ældre vil de aldersbetingede sygdomme blive en stor udfordring for sundhedsvæsnet – til trods for at en stor gruppe ældre får en alderdom uden helbredsproblemer. Eksempelvis forventes antallet af borgere med demens at stige med 30 pct. i 2025.
     
  • Alene som følge af den demografiske udvikling vil antallet af kræftramte stige med 25 pct. over de næste 15 år . Sundhedsvæsnet skal ikke bare omstilles til, hvordan man tackler disse flere kræfttilfælde, men også at flere kræftpatienter overlever deres kræftdiagnose med eventuelle følgevirkninger.

Som samfund står vi derfor over for en massiv udfordring med at udvikle en af velfærdsstatens grundsøjler – sundhedsvæsnet.

Den markante vækst i aktiviteten i sundhedsvæsnet siden 2001 betyder, at aktiviteten pr. sundhedsprofessionel er steget med 40 pct. siden 2001. Sagt på en anden måde: 72 sygeplejersker løser i dag de samme opgaver, som 100 sygeplejersker gjorde i 2001.

En del af væksten kan forklares med den faglige og teknologiske udvikling. Eksempelvis kan flere behandlinger i dag klares ambulant, end det var tilfældet tidligere. Men der er også tale om, at hver sundhedsprofessionel løser markant flere opgaver i dag end for bare 14 år siden.

Scenarie: Det stigende spænd mellem forbrug og aktivitet i sundhedsvæsnet

 

Fire forslag til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen

Tid Til Kvalitet LogoUdviklingen stiller store krav til fremtidens sundhedsvæsen. Hvis vi som samfund skal sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen fremadrettet, så er det helt afgørende, at vi finder nye løsninger. Dansk Sygeplejeråd anbefaler en plan, der tager fat på fire væsentlige områder:

 

tidtilkvalitet_punkt1_233x233

1. Kvalitetstid - tid til nærvær, tryghed og inddragelse af patienten

Patienter og pårørende skal have mere tid sammen med de sundhedsprofessionelle, så de oplever større tryghed og mindre hektiske forløb. Det giver kvalitet i plejen og behandlingen og mere tilfredse patienter og pårørende.

Mere om kvalitetstid.

 

tidtilkvalitet_punkt2_233x233

2. Målrettet og ambitiøs indsats mod kronisk sygdom

Sundhedsvæsnet skal være gearet til de nye patientgrupper – ikke mindst patienter med flere kroniske sygdomme, der tegner sig for omkring 50 pct. af de ressourcer, der bliver brugt i det regionale sundhedsvæsen. 

Mere om indsats mod kronisk sygdom.

 

tidtilkvalitet_punkt3_233x233

3. Én patient - ét samarbejdende sundhedsvæsen

Sundhedsvæsnets mange aktører skal være bedre til at samarbejde, så de mange ældre, medicinske patienter oplever sammenhængende og trygge forløb både under indlæggelse på sygehuset, og når de plejes og behandles i eller tæt på eget hjem.

Mere om ét samarbejdende sundhedsvæsen.

 

tidtilkvalitet_punkt4_233x233

4. Sundhed er mere end det, der sker i sundhedsvæsenet

Flere børn og unge skal vokse op med muligheden for et sundt voksenliv gennem en forstærket og bedre koordineret forebyggende indsats. 

Mere om en forebyggende indsats.