Emner for nationale kliniske retningslinjer - DSR's forslag

Dansk Sygeplejeråd fremsender 16 forslag til kliniske retningslinjer, men anbefaler desuden fokus på kommunale og tværsektorielle retningslinjer og det tidlige barselsforløb.

DSR foreslår

Dansk Sygeplejeråd takker for at have mulighed for at komme med forslag til udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Vi har forhørt os hos vores faglige selskaber, som har budt ind med de vedhæftede forslag.

De indkomne 16 emner til en klinisk retningslinje er følgende:

 • Forløb for den svækkede, akut indlagte medicinske patient – FS geriatri og geronto
 • Forebyggelse af trykskader hos hospitalsindlagte patienter – FS K & T      
 • Non-invasiv blodtryksmåling  - FS K & T
 • Rensning af akutte og kroniske sår – FS Dermatolog
 • Anvendelse af tvang i psykiatrien – FS Psykiatri
 • Diagnosticering og behandling af en urinvejsinfektion hos såvel borgere med eller uden kateter – FS Urologisk
 • Tværkulturel sygepleje – FS Tværkulturel
 • Tværfaglig behandling af den reumatoide fod – FS Reumato-logisk
 • Pleje og behandling af delhudstransplantater – FS for plastik kir
 • Mobiliseringsforløb for den voksne intensive patient – FS Anæstesi, Intensiv og Opvågning
 • Forebygge trykskader – FS ortopæd
 • Patientforløb for patienter med indsættelse af primær hoftealloplastik – FS Ortopæd kir
 • Pleje og behandling af patienter med dupuytrens kontraktur -  FS Ortopæd kir
 • Collesfraktur – FS Ortopæd kir
 • Det perioperative forløb for underekstremitetsamputation – FS ortopæd kir
 • Comotio cerebri – FS Ortopæd kir.


Dansk Sygeplejeråd anbefaler desuden fokus på udvikling af nedenstående kliniske retningslinjer.
 

Kommunale og tværsektorielle kliniske retningslinjer

Dansk Sygeplejeråd ser gerne, at Sundhedsstyrelsen prioriterer at udarbejde kliniske retningslinjer, der kan styrke indsatsen i det nære sundhedsvæsen i lyset af, at en stigende del af patientforløbet varetages i det nære sundhedsvæsen, hvor der i dag er meget få kliniske retningslinjer og behov for at styrke den faglige indsats for patienter og borgere. 
 
Dansk Sygeplejeråd anbefaler et særligt fokus på kliniske retningslinjer vedrørende den ældre medicinske patient/borger. Et af de vedhæftede forslag omhandler fx den akut indlagte ældre patient. Dette kunne med fordel bredes mere ud til at indbefatte hele forløbet – også ude i kommunerne, bl.a. for at forebygge genindlæggelser. Endvidere vil det være relevant at udarbejde kliniske retningslinjer for tidlig opsporing af forværring hos den ældre borger (i egen bolig og på plejecentre) med henblik på en tidlig indsats og forebyggelse af (gen)indlæggelser. (Der pågår et arbejde nu omkring opsporing og forebyggelse af lungebetændelse hos ældre borgere i et samarbejde mellem KL og Center for kliniske retningslinjer).

Dansk Sygeplejeråd vil især anbefale, at Sekretariatet for nationale kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen ser på muligheden for at udarbejde en tværsektoriel klinisk retningslinje med fokus på fore-byggende indlæggelser af ældre borgere.

En nyere undersøgelse om ”Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser”, der er udarbejdet i et tværsektorielt samarbejde mellem Hillerød Hospital og de tilstødende kommuner, viser, at der er stort potentiale i at forebygge indlæggelser. Undersøgelsen viser, hvilke udfordringer der er og kommer også med løsningsforslag. Se vedhæftet undersøgelse.
 

Det tidlige barselsforløb

Vi anbefaler også et særligt fokus på det tidlige ukomplicerede bar-selsforløb, hvor der også er udfordringer i forhold til hurtige udskri-velser, opstart af amning og ernæringsproblemer for de nyfødte. Vi foreslår derfor, at der udarbejdes en tværsektoriel retningslinje for det tidlige barselsforløb (den første uge efter fødslen) – hvilken information og tværfaglig indsats har forældrene behov for med henblik på at forebygge genindlæggelser af spædbørn. 
Desuden kan der med fordel også udarbejdes tværsektoriel KRL i forhold til det komplicerede svangreforløb, bl.a. med fokus på præmature børn og børn i misbrugsfamilier.

Til information pågår der også et udviklingsarbejde om fire kliniske retningslinjer i et samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet og Center for kliniske Retningslinjer. 

Med venlig hilsen

Dorte Steenberg
2. næstformand