Frit valg af leverandør til hjemmehjælp og fritvalgsbevis - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd er generelt betænkelig ved, at den personlige pleje kan inddrages i en fritvalgsordning, da det skaber yderligere udfordringer med hensyn til sikring af kvalitet og sammenhængende forløb for borgerne.

DSR's bemærkninger

Dansk Sygeplejeråds høringssvar om udkast til Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91, og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 79,83 og 84 og bekendtgørelse om kvalitetsstandarder.

Ovennævnte høring blev sendt til høringsparterne onsdag den 20. marts kl. 10.50. Fristen for indsendelse af svar er mandag den 25. marts kl. 16. Dansk Sygeplejeråd gør opmærksom på, at en så kort svarfrist ikke er acceptabel.

Dansk Sygeplejeråd skal her gentage sin indsigelse som anført i høringssvaret af 3. oktober:

Dansk Sygeplejeråd er generelt betænkelig ved, at den personlige pleje kan inddrages i en fritvalgsordning, idet det skaber yderligere udfordringer med hensyn til sikring af kvalitet og sammenhængende forløb for borgerne.

Dansk Sygeplejeråd anbefaler at fastholde kravet til kommunerne om at sikre kvaliteten hos de eksterne leverandører.
Dansk Sygeplejeråd vil anbefale, at der stilles konkrete krav til kommunalbestyrelsen om at sikre muligheden for et tæt samarbejde mellem sygeplejeenhederne og den private udøver af den personlige pleje og praktisk hjælp, idet sygepleje-enhederne ikke naturligt har et tæt samarbejde med den private udøver.
 

Kap 1, Frit valg af leverandør af hjemmehjælp.  §1

Dansk Sygeplejeråd finder det betænkeligt, at det ikke fremgår tyde-ligt, hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre et samarbejde mellem de private leverandører og den kommunale hjemmesygepleje i de tilfælde, hvor borgerens behov for hjælp ændres. 

Der mangler fokus på den forebyggende indsats, herunder tidlig opsporing af ændringer /forværring i borgerens tilstand, tidlig opsporing af sygdomme og forebyggelse af (gen)indlæggelser. 

Dansk Sygeplejeråd vil anbefale, at der stilles krav til kommunalbe-styrelserne om at udarbejde beskrivelser af hvilke tegn hos borgeren, som den private leverandør som minimum skal reagere på samt hvordan leverandøren konkret skal tage kontakt med hjemmesygepleje.
 

BEK om kvalitetsstandarder og BEK om Kvalitetskrav til leveran-dører af hjemmehjælp 

Dansk Sygeplejeråd bifalder, at kommunalbestyrelsen har pligt til mindst én gang årligt at udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86 samt stille krav til den private leverandør om opfyldelse af kvalitetsstandarderne.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand