Hjemmehjælpskommissionens rapport om fremtidens hjemmehjælp - DSR's høringssvar

Det øgede fokus på den rehabiliterende tankegang må ikke blive en besparelse, og vi må ikke glemme den store gruppe ældre, som fortsat har behov for hjemmehjælp.

DSR kommenterer

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, har deltaget i udarbejdelsen af anbefalingerne, som medlem af Hjemmehjælpskommissionen. Dansk Sygeplejeråd (DSR) kan derfor bakke op om anbefalingerne, som tager hånd om mange af de udfordringer, der er i ældreplejen i dag og fremover. 

Nedenfor har vi fremhævet de anbefalinger, som vi i særlig grad mener der skal lægges vægt på i den fremtidige udvikling af hjemmehjælpen.

 

Anbefalinger i forhold til kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde

I kommissionen har DSR lagt vægt på at sikre øget kvalitet i hjemmehjælpen til de ældre borgere. Vi vil særligt fremhæve anbefalingerne i forhold til øget kompetenceudvikling blandt medarbejderne i hjemmehjælpen og en organisering, der understøtter samarbejdet mellem hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

Som det fremgår af kommissionens rapport, vil der fremover være en stor gruppe ældre borgere, som kan ”hverdagsrehabiliteres” til at kunne klare sig i længere tid uden traditionel hjemmehjælp. Det stiller nye krav til personalets kompetencer, det tværfaglige samarbejde og inddragelse af borger og pårørende.

Herudover vil der være en gruppe ældre borgere, som fortsat har brug for den traditionelle hjemmehjælp, og hvor hjemmehjælpen ofte er indgangen til anden pleje og behandling, f.eks. fra hjemmesygeplejen. Det forudsætter, at personalet har de rette kompetencer, og at der er et tæt samarbejde mellem hjemmehjælpen og hjemmesygeplejen. Hvis det er til stede, så er det et af redskaberne til at undgå forværringer i den ældres tilstand og unødige hospitalsindlæggelser.

Samtidig vil DSR kraftigt understrege, at det øgede fokus på den rehabiliterende tankegang ikke må blive en besparelse, og at vi ikke må glemme den store gruppe ældre, som fortsat har behov for hjemmehjælp.

 

Anbefalinger i forhold til de forebyggende hjemmebesøg

I forhold til arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg fremgår det af anbefalingerne, at der fremover bør være mulighed for, at besøgene lægges uden for den ældres hjem, da det kan få flere til at tage imod tilbuddet. 

DSR bakker op om anbefalingen, da det er vigtigt, at de forebyggende hjemmebesøg når den relevante målgruppe. Samtidig vil vi understrege, at det fagligt set er meget vigtigt også at komme i den ældres hjem for at kunne opnå fortrolighed med den ældre og foretage en samlet vurdering af den ældres tilstand. Vi vil derfor opfordre til, at behovet for at besøge den ældre i vedkommendes eget hjem bliver understreget i det videre arbejde med eventuelt ændring af lovgivningen på området. Eksempelvis ved at ”forebyggende hjemmebesøg” uden for den ældres eget hjem kun tilbydes i de tilfælde, hvor den ældre takker nej til et forebyggende besøg i hjemmet. 

Endelig anbefales det, at der skal udvikles faglige kriterier til vurdering af hvilke borgere, der skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, før de fylder 80 år. Hvis denne proces igangsættes, vil vi opfordre ministeriet til at inddrage viden fra de relevante faglige organisationer, herunder de forebyggende sygeplejersker, som ofte står for de forebyggende hjemmebesøg.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand