Industritilknytning og reklame for lægemidler og medicinsk udstyr - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd er tilhængere af, at et åbent og gennemskueligt regelsæt regulerer sundhedsprofessionelles tilknytning til industrien. I forlængelse heraf er vi enige i formålet med den nye regulering af sundhedspersoners samarbejde med medicinal- og medicoindustrien. Dansk Sygeplejeråd har dog nogle bemærkninger vedr. forholdene for samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og en virksomhed.

Dansk Sygeplejeråd mener, at alle patienter i det danske sundhedsvæsen skal have optimal og uvildig behandling. Patienterne skal have fuld tillid til de sundhedsprofessionelles habilitet som uvildige fagpersoner. Derfor er Dansk Sygeplejeråd også tilhængere af, at et åbent og gennemskueligt regelsæt regulerer sundhedsprofessionelles tilknytning til industrien. I forlængelse heraf er vi enige i formålet med den nye regulering af sundhedspersoners samarbejde med medicinal- og medicoindustrien.

Dansk Sygeplejeråd henleder opmærksomheden på, at sygeplejerskerne ikke tidligere har været omfattet af lovbestemmelserne vedrørende tilknytning til industrien. Ligeledes er det nyt, at også studerende omfattes af bestemmelserne. I forlængelse heraf er det forventningen, at der vil være en række tvivlsspørgsmål i relation til både indberetningerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og de nye reklameregler, hvor der vil være behov for konkret vejledning, eksempelvis via en hotline og særlig målrettet information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I henhold til de fremsendte udkast til bekendtgørelser bemærker Dansk Sygeplejeråd, at det hverken af den vedtagne lov eller bekendtgørelserne fremgår tydeligt, i hvilket omfang der skelnes mellem samarbejde, der omfatter sundhedsprofessionelle som enkeltindivider eller kollektiver eksempelvis i form af en personalegruppe på en sygehusafdeling. Derved er det uklart for den enkelte sygeplejerske, hvornår vedkommende som individ er forpligtet til at indberette et tilknytningsforhold til en virksomhed, som hun indgår i som en del af et kollektiv. Det er Dansk Sygeplejeråds opfattelse, at det ved ’kollektive aftaler’ om tilknytningsforhold, der omfatter flere sundhedspersoner, ofte vil være ledelsen af afdelingen eller hospitalet, der indgår aftalen med virksomheden, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt at den enkelte ansatte har en registreringsforpligtelse. Det må være et ledelsesansvar. I forlængelse heraf anbefaler Dansk Sygeplejeråd, at det i bekendtgørelse eller vejledning tydeliggøres, i hvilket omfang enkeltpersoner skal indberette sådanne samarbejder, der er indgået mellem en virksomhed og en gruppe af sundhedsprofessionelle.  

Endvidere bemærkes, at der er behov for en tydeliggørelse af, hvad der i Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger, § 5 og 6 samt § 7, stk. 2 ligger i definitionen af medicinsk udstyr, idet de nævnte risikoklasser ikke nødvendigvis er kendt af de involverede sundhedspersoner.    

 

Med venlig hilsen

Grete Christensen

Høringssvar vedr. bek. om industritilknytning og reklame 2014.pdf