Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje og sundhedsteknologi - DSR's høringssvar

Det er væsentligt for sygeplejefagets udvikling og kvaliteten i sundhedsvæsenet, at der eksisterer relevante faglige videreuddannelser for sygeplejersker på højt niveau samt at der er mulighed for at tage kandidatuddannelsen flere steder i landet.

DSR's tanker

Dansk Sygeplejeråd forholder sig kun til kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje og sundhedsteknologi og dermed ikke til kandidatuddannelsen i ergoterapi og aktivitetsvidenskab.

Dansk Sygeplejeråd finder det meget positivt, at Syddansk Universitet ønsker at udvide mulighederne for, at sygeplejersker kan tage en kandidatuddannelse med direkte relevans for faget. Det er væsentligt for fagets udvikling og kvaliteten i sundhedsvæsenet, at der eksisterer relevante faglige videreuddannelser for sygeplejersker på højt niveau samt at der er mulighed for at tage sin kandidatuddannelse flere steder i landet. Nedenstående bemærkninger til høringsmaterialet skal derfor ses i lyset af, at vi generelt er positive overfor en ny kandidatuddannelse i sygepleje på SDU.

I stiller fire spørgsmål, og vores høringssvar tager derfor udgangspunkt i disse.
 

1) Vurdering af uddannelsens formål og erhvervssigte

SDU beskriver i høringsmaterialet tre fokusområder, som adskiller SDU’s nye kandidatuddannelse fra øvrige kandidatuddannelser. Uddannelsen skal både have en tæt kobling til klinisk sygeplejepraksis, kompetencer vedrørende den organisatoriske, økonomiske og politiske kontekst med henblik på at kunne implementere ny viden og indgå i forskning samt have massiv viden og kompetencer inden for sundhedsteknologi. Alle tre fokusområder er relevante, men det kan virke som meget ambitiøst at dække alle tre områder på højt niveau inden for samme kandidatuddannelse med kun 120 ECTS-point. Risikoen kan blive, at uddannelsen mister fokus, dybde og dermed et klart erhvervssigte.
Dansk Sygeplejeråd anbefaler på den baggrund, at der vælges et mere snævert hovedfokus for uddannelsen, som til gengæld kan få mere plads i uddannelsen. De øvrige fokusområder kan indgå som delelementer, hvor det er relevant. SDU har store kompetencer inden for det kliniske område, og vi vurderer umiddelbart, at et større og mere entydigt fokus på den tætte kobling til klinisk sygeplejepraksis kan styrke uddannelsens formål og erhvervssigte betydeligt.
 

2) Behov for kandidaterne

I spørger i høringsmaterialet til vores organisations behov for kandi-daterne. DSR har som organisation sygeplejersker ansat, og mange af dem har en master eller kandidatuddannelse. Vi vil altid ansætte den bedst egnede ansøger. Denne kandidatuddannelse kan være en udmærket baggrund for en konsulent eller leder i DSR. 

Det er derudover vores vurdering, at der i sundhedsvæsenet i stigende grad er behov for sygeplejersker med kandidatuddannelse, bl.a. som følge af større kompleksitet, øget krav til viden og evidensbasering m.v. Derudover er især det primærkommunale område p.t. underforsynet i forhold til højtuddannede sygeplejersker. Det er derfor vores vurdering, at der er behov for flere kandidater i sygepleje, især kandidater med et stærkt klinisk fokus.
 

3) Dækker uddannelsen eksisterende behov

Når DSR ansætter sygeplejersker med kandidatbaggrund efterspør-ges normalt en række kompetencer, herunder en generel akademisk tilgang og en bred viden om sundhedsvæsenet. Denne uddannelses brede kompetenceprofil vil typisk dække de behov, som DSR efter-spørger. Det afgørende vil være, om kompetencerne er på et tilstrækkeligt højt niveau.

I forhold til det danske sundhedsvæsen eksisterer der ikke nogen kandidatuddannelse for sygeplejersker med et stærkt klinisk fokus og erhvervssigte. Kandidatuddannelsen på SDU kunne med et stærkt klinisk fokus blive Danmarks første uddannelse, der matcher den stillingstype, som Dansk Sygeplejeråd kalder klinisk ekspertsygeplejerske (Advanced Nurse Practitioners). Den nye kandidatuddannelse på SDU kunne dermed dække et behov, som p.t. ikke dækkes systematisk.
 

4) Vurdering af kompetenceprofilen

Kompetenceprofilen er meget bred og med generelt høj taksonomi. Det stiller store krav til kandidaten og til uddannelsen. Når man ser på moduloversigten, gives de fleste emner 5, 10 eller 15 ECTS, hvilket kan synes som lidt, hvis kandidaten skal kunne indfri taksonomien i kompetenceprofilen. Uddannelsens titel sætter særligt fokus på klinisk sygepleje og sundhedsteknologi, som hver især kun udgør 15 ECTS i modulbeskrivelsen, med mulighed for at udvide med 10 ECTS valgfag. Mange af denne uddannelses elementer udgør hele uddannelser i andre sammenhænge, enten som master eller kandidat. Det kan derfor bekymre, om det reelt er muligt at nå kompetenceprofilens mål.

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvilke moduler der giver den konkrete viden, færdigheder og kompetencer. Det skyldes bl.a., at moduloversigten består af overskrifter. Kompetencer, der er vanskelige at finde i moduloversigten, er fx kompetencen til selvstændigt at monitorere folkesundheden samt selvstændigt at tage ansvar for forløbskoordination.
 

Øvrige bemærkninger

Særligt uddannelsens ambition om en tæt kobling til klinikken og dermed ambitionen om at uddanne sygeplejersker på kandidatniveau til at varetage komplekse sygeplejefaglige opgaver, har Dansk Sygeplejeråds særlige interesse og opbakning. Høringsmaterialet uddyber ikke i særligt stort omfang, hvordan dette kliniske fokus vil gennemsyre uddannelsen, herunder hvilket samarbejde der vil være med klinikken i løbet af uddannelsen. 

Uddannelsens anden hovedoverskrift er sundhedsteknologi. Dansk Sygeplejeråd savner en beskrivelse af, hvordan sundhedsteknologi defineres i denne sammenhæng. Eksemplerne med telemedicin og hjemmemonitorering taler for en smallere fokusering, men det er vanskeligt at vurdere, om det egentlig er intentionen.

Vi ser frem til at se den videre udvikling af kandidatuddannelsen i sygepleje på SDU. Vi stiller os gerne til rådighed for yderligere dia-log, både i følgegruppen og bilateralt. 

Med venlig hilsen

Dorte Steenberg
Næstformand