Lov om ændring af frikommuneloven - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd vil gerne bakke op om, at personer på dagpenge og førtidspension skal kunne udføre frivilligt ulønnet arbejde, men vi mener, at det bør være i regi af frivillige organisationer og ikke direkte for offentlige virksomheder i kommunalt regi.

DSR's tanker

 

Forsøg med etablering af partnerskabsprojekter i sundhedssektoren med fokus på tidlig indsats og inddragelse af udsatte borgere i sammenhængende patientforløb

Dansk Sygeplejeråd bakker om det foreslåede forsøg, der har til formål at understøtte frikommuners muligheder for at lave forsøg med nye samarbejdsmodeller med øget fokus på, hvordan tidlig indsats og inddragelse af borgeren kan bidrage til at skabe mere sammenhængende patientforløb, f.eks. gennem etablering af såkaldte partnerskabsprojekter mellem region, almen praksis og forskellige forvaltninger inden for kommunen. DSR har flere gange peget på behovet for tværgående funktioner og mere målrettet samarbejde mellem kommuner og regioner, der bl.a. kan være med til at forebygge (gen)indlæggelser.

Det er meget positivt, hvis man i regi af frikommuneforsøget kan afprøve nye løsninger i forhold til det tværsektorielle samarbejde.

 

Forslag om at personer på dagpenge og førtidspension kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde

Dansk Sygeplejeråd er generelt positiv overfor, at frivillige kan supplere de professionelle ydelser på bl.a. social og sundhedsområdet, som det offentlige leverer. Samtidig har DSR tidligere peget på problemerne ved at ”ansætte” frivillige i kommunalt regi til at udføre diverse opgaver. Vi har tidligere henvendt os til Socialministeren (se vedhæftede) og givet udtryk for vores bekymringer i forhold til frikommuneloven på dette område, og disse bekymringer gælder fortsat.

Derudover har vi yderligere en bekymring i forhold til det aktuelle forslag om en ændring i § 7c om dagpenge og efterlønsmodtageres ret til at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i deres ydelser. Det betyder, at der åbnes op for mulighed for at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan udføre frivillige, ulønnede aktiviteter for offentlige virksomheder i kommunalt regi.

Vi vil gerne bakke op om, at personer på dagpenge og førtidspension skal kunne udføre frivilligt ulønnet arbejde, men vi mener fortsat, at det bør være i regi af frivillige organisationer og ikke direkte for offentlige virksomheder i et kommunalt regi. DSR frygter, at det kan mindske kommunens interesse i at få personer på dagpenge tilbage i beskæftigelse, hvis de udfører ulønnet arbejde for kommunen, og derudover mener vi grundlæggende, at frivilligt arbejde bør organiseres i de frivillige organisationer.

 

Forslag om fritagelse fra ligestillingsvurdering

DSR mener grundlæggende, at ligestillingsvurderingen er et fornuftigt redskab og mener derfor ikke, at forslaget bør gennemføres. For yderligere bemærkninger henviser vi til høringssvaret fra Kvinderådet.

 

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand