Lov om beskyttelse af børn mod overgreb m.v. - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd bifalder det nye lovforslag om skærpelse af indsatsen til beskyttelse af børn mod overgreb, og at der afsættes midler målrettet udmøntningens af ekspertpanelets anbefalinger.

Specifikke bemærkninger


§ 19 stk. 5
Dansk Sygeplejeråd bifalder, at kommunalbestyrelsen fremover skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behand-ling af sager om overgreb mod børn og unge, og at det skal foreligge skriftligt og offentliggøres.

§ 48, stk. 1
Det er positivt, at der gennemføres en separat samtale med bar-net/den unge umiddelbart efter en underretning om overgreb, at barnet/den unge fremover har ret til en bisidder samt at samtalen gennemføres i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse.

§ 49 b og § 50 b
Det er meget positivt, at der fremover lægges mere vægt på den forebyggende og tværfaglige indsats, så der ikke går vigtige oplysninger tabt i sagen. 

Dansk Sygeplejeråd bifalder derfor, at der gives udtrykkelig lov-hjemmel til, at der kan udveksles nødvendige oplysninger mellem politi og kommunale myndigheder omkring bekymring for konkrete børn, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.  Dansk Sygeplejeråd bifalder ligeledes, at der gives lovhjemmel til at udveksle nødvendige oplysninger mellem personalet i børnehuset, politiet, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder ved behandlingen af en konkret sag i børnehuset.

Dansk Sygeplejeråd vil dog anbefale, at pædagoger i daginstitutioner og SFO’er samt skolelærere også nævnes i denne sammenhæng, da der er behov for deres viden i børnesager.

§ 50 a 
Det er meget positivt, at der skal etableres børnehuse i alle regioner. Dansk Sygeplejeråd finder, at etablering af et børnehus i alle regioner kan være med til at sikre en høj kvalitet i den børnefaglige undersøgelse, når der er mistanke om overgreb. 

§ 142 
Dansk Sygeplejeråd bifalder, at kommunerne skal tilbyde faglig støtte til plejefamilier, der har et barn eller en ung anbragt med henblik på at adoptere barnet eller den unge.

§ 155 og § 155 a og b
Dansk Sygeplejeråd bifalder, at kravene til en hurtig vurdering af en underretning skærpes, så der senest inden for 24 timer efter modtagelsen af en underretning skal iværksættes en rettidig og systematisk vurdering med henblik på at afklare, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare samt hvilken støtte barnet/den unge har behov for. 

Det er desuden et stort fremskridt, at der fremover skal ske en orientering til de fagpersoner, der har foretaget underretningen om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, som underretningen vedrørte. Det har tidligere skabt store frustrationer hos de fagpersoner, der har indsendt en underretning, når de ikke har modtaget besked om, hvilken indsats der blev iværksat i sagen.

Med venlig hilsen

Dorte Steenberg
2. næstformand