National handlingsplan for Open Government 2013 - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd hilser Open Government-initiativet velkomment, herunder at sundhedsvæsenets service og ydelser skal gentænkes, og at teknologien skal udnyttes til at skabe højere handlings- og livskvalitet for færre ressourcer.

DSR ytrer

Dansk Sygeplejeråd hilser Open Government-initiativet velkomment.

I handleplanen for 2012 fremgik det, at sundhedsvæsnets service og ydelser skal gentænkes, og at teknologien skal udnyttes til at skabe højere behandlings- og livskvalitet for færre ressourcer.

I den forbindelse fremsendte Dansk Sygeplejeråd en række tiltag, som kunne underbygge handlingsplanen for 2012. I oplægget til en handlingsplan for 2013 peges på en række områder, som vi finder af særlig relevans. Det omhandler borgerinddragelse, gennemsigtighed og åbenhed samt teknologi og innovation. Nedenstående forslag går på tværs af de emner.

I efteråret kom den telemedicinske handlingsplan fra regeringen, regionerne og KL. Et tiltag, som vi er positive over for. Dansk Sygeplejeråd har ved flere lejligheder argumenteret for, at vi skal bevæge os fra mange mindre udviklingsprojekter og over mod større implementeringssatsninger. Det, der kendetegner større satsninger, der rulles ud i stor skala er, at det handler om meget andet end teknologi.

Teknologien skal være til stede og løbende udvikles, men det er implementeringen, organiseringen og brugerrelevansen af teknologien for både patienter og medarbejdere, der skal skabe effekten.

Brugerinddragelse, medarbejderinddragelse og virksomhedsinddragelse er således alle centrale elementer, hvis det succesfuldt skal lykkes at udrulle velfærdsteknologi i stor skala. Implementering af nye teknologiske løsninger handler i høj grad om ovenstående elementer og ikke så meget om selve teknologien.

På den baggrund er det også vigtigt, at der etableres en række strukturer og et forum, hvori inddragelse løbende er mulig.
 

Dansk Sygeplejeråd foreslår

At der skabes reel inddragelse af både borgere, medarbejdere og virksomheder. Der bør oprettes en koordineringsenhed for velfærdsteknologi, der har overblik over igangsatte projekter inden for velfærdsteknolog og koordinerer og sikrer den nødvendige erfaringsopsamling og spredning af viden. Her det afgørende, at alle aktørerne er repræsenteret – lige fra de udmøntende enheder til virksomhederne, medarbejdere og patienter. 

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand