Dansk Sygeplejeråd: Inddrag de fagprofessionelle i sundhedsaftalerne

DEBAT: Formålet med sundhedsaftalerne er at skabe sammenhæng for patienterne. Hvis det skal lykkes, er det afgørende at inddrage de fagprofessionelle i aftalerne, skriver Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 08.02.2018

I en løbende tema-debat om det nære sundhedsvæsen, har Altinget indbudt forskellige organisationer til at byde ind med synspunkter om sundhedsaftaler og regeringens sundhedsudspil. Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, mener, at alle skal kunne se sig selv i de otte nationale kvalitetsmål.

Effekten af sundhedsaftalerne ville være langt større, hvis for eksempel de økonomiske incitamenter understøttede aftalerne, samt hvis de fagprofessionelle og lederne blev inddraget og efterfølgende arbejdede med aftalerne.

Formålet er at skabe sammenhæng for patienterne

Regeringen har meldt ud, at målet med den kommende generation af sundhedsaftaler er, at aftalerne skal afbureaukratiseres, og at der skal skabes større politisk ejerskab. Begge dele lyder godt og rigtigt.

Men hvis afbureaukratiseringen reelt betyder, at indholdet i aftalerne udhules og reduceres til kun at regulere, at parterne taler sammen – men ikke om hvad – så glemmes hele formålet med sundhedsaftalerne, som er at skabe sammenhæng for patienterne og lukke hullerne i sektorovergangene.

Alle skal kunne se sig selv i kvalitetsmålene

Det ville være helt naturligt, at de otte nationale kvalitetsmål får en central plads i sundhedsaftalerne.

Dog skal vi ikke glemme andre eksisterende regelsæt som forløbsbeskrivelser, pakkeforløb, læring gennem utilsigtede hændelser med videre. Men det medfører et helt centralt spørgsmål: I hvor høj grad kan alle parter i sundhedsaftalerne se sig selv i de otte kvalitetsmål?

Er kommunernes og almen praksis’ ejerskab til de otte kvalitetsmål stort nok til, at indholdet i de kommende sundhedsaftaler bliver forpligtende nok?

Samtidig vil jeg minde om, at de otte kvalitetsmål er langt bredere, end hvad formålet med sundhedsaftalerne er tiltænkt.

Vi skal også være bevidste om, hvad det nytter at binde parterne sammen i sundhedsaftalerne, hvis styringsmekanismerne i sundhedsvæsenet arbejder modsat?

Følg intentioner i sundhedsaftaler

Det er naturligvis i sig selv positivt, at parterne i regi af sundhedsaftalerne ”tvinges” sammen omkring samme bord for at indgå en aftale. Men som det er nu virker sundhedsaftalerne på trods af de økonomiske incitamenter. Effekten af aftalerne ville være langt større, hvis incitamenterne fulgte intentionerne i sundhedsaftalerne og samtidig gav incitament til mere fælles ledelse og finansiering af fælles tiltag.

Inddrag de fagprofessionelle

Endelig skal vi huske på spørgsmålet om, hvem sundhedsaftalerne egentlig er til for? Det er klart, at sundhedsaftalerne i sidste ende er til for patienterne, men der er ofte lang vej fra papir til virkelighed.

For Dansk Sygeplejeråd er det afgørende, at de fagprofessionelle, både medarbejdere og ledere, inddrages i hvad der skal stå i aftalerne, så aftalerne efterfølgende får den effekt, som er tiltænkt for patienterne.