Debat: Regelforenkling må aldrig gå ud over fagligheden

Vi skal ikke afbureaukratisere og forsøge at vinde tid ved at gå på kompromis med fagligheden og patientsikkerheden, skriver Dansk Sygeplejeråd, Alzheimerforeningen, FOA og Ældre Sagen i et fælles indspark bragt i Altinget.

Oprettet: 12.09.2018

Debatindlæg af Grete Christensen, Birgitte Vølund, Torben Klitmøller Hollmann og Michael Teit Nielsen
Hhv. formand Dansk Sygeplejeråd, formand Alzheimerforeningen, sektorformand FOA og vicedirektør Ældre Sagen bragt i Altinget den 11. september 2018.

Det er positivt, at der er kommet fokus på unødvendig dokumentation med regeringens forslag til at afbureaukratisere.Men målet om at effektivisere ved at skære dokumentation og regler væk fra sundheds- og ældreområdet må aldrig komme til at stå over hensynet til borgernes sundhed og sikkerhed og medarbejdernes faglighed.

Vi må ikke gå på kompromis

Sundhedsfaglige redskaber og dokumentation er nogle af grundstenene i et sundhedsvæsen med høj kvalitet og sammenhæng i behandlingen.

Journalføring er et redskab til at sikre kontinuitet og ensartethed i den pleje, der gives til borgeren. 

Birgitte Vølund, Grete Christensen, Torben Klitmøller Hollmann og Michael Teit Nielsen Hhv. formand Alzheimerforeningen, formand Dansk Sygeplejeråd, sektorformand FOA og vicedirektør Ældre Sagen

Vi skal ikke afbureaukratisere og forsøge at vinde tid ved at gå på kompromis med fagligheden og patientsikkerheden.

Det danske sundhedsvæsen anno 2018 er kendetegnet ved kortvarige indlæggelser på sygehuset samt længerevarende behandling og specialiseret pleje i borgerens eget hjem, herunder plejehjem. Borgerens eget hjem og især plejehjem og akutpladser er i hastig udvikling til at blive en helt central behandlingsarena i det danske sundhedsvæsen.

De borgere, som de kommunale medarbejdere hver dag møder, er ofte multisyge og er i ustabile, komplekse behandlingsforløb. Mange borgeres tilstand kan forandre sig inden for det næste døgn.

Det kan være ældre medicinske patienter eller mennesker med demens, som ikke bare skal have skiftet en forbinding på et sår, men som har flere samtidige sygdomme. Det er her afgørende, at medarbejderne har blik for helheden og sikrer en god dialog med borgeren og dennes pårørende.

God journalføring sikrer tryghed

Det er derfor afgørende, at for eksempel social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker har de rette kompetencer, de rette rammer og de rette redskaber til at yde deres sundhedsfaglige indsatser.

Når en social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske møder en patient for første gang, er det afgørende, at der laves en sygeplejefaglig udredning.

Medarbejderen har måske ikke modtaget de rette informationer om borgeren fra sygehuset – eller også er der sket ændringer i borgerens sygdom, hvor det har været nødvendigt at tilkalde sygeplejersken.

Den sundhedsprofessionelle skal hele borgeren rundt og kortlægge borgerens samlede behov, egne ressourcer og funktionsevne.

Den sygeplejefaglige udredning er rygraden i den sundhedsfaglige indsats, og journalføring er et redskab til at sikre kontinuitet og ensartethed i den pleje, der gives til borgeren.

Samtidig ved vi, at der er en direkte sammenhæng mellem en god udredning og god journalføring i forhold til at sikre borgerens patientsikkerhed og oplevelse af tryghed i behandlingen.

Læs indlægget hos Altinget