Det haster med organisering af det kommunale sundhedsvæsen

Sygeplejersker ender med tovholderrollen i et uorganiseret kommunalt sundhedsvæsen. Dansk Sygeplejeråd opfordrer kommunerne til at få styr på organisering, når patienterne i højere grad end tidligere er i eget hjem frem for på sygehus.

Oprettet: 18.09.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Sygeplejersker oplever, at de får en udefineret tovholderrolle i forhold til at holde styr på borgernes forløb.

Kompleksiteten i den kommunale sygepleje stiger i takt med, at patienter i højere grad end tidligere behandles i eget hjem. Når Kommunernes Landsforening, KL, tirsdag den 18. september afholder ældrekonference i Kolding handler det om borgere med komplekse behov og patientforløb, der er en stadig større udfordring for kommunerne.

En af hovedtalerne er projektchef Sidsel Vinge fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som står bag rapporten ”Kompleksitet i den kommunale sygepleje”.

I rapporten sættes der for første gang fokus på, hvad kompleksitet i den kommunale sygepleje er, og hvordan det opleves i hverdagen. Sygeplejersker fortæller om store problemer med at skabe sammenhængende patientforløb for en voksende gruppe af borgere med sociale og komplekse medicinske problemstillinger. De borgere, som sygeplejerskerne tilser i hjemmet, er i høj grad præget af en livssituation med demens, hjerneskader, psykisk sygdom, misbrug, multisygdom eller måske sprogproblemer.

Mange aktører skaber uklarhed

Sygeplejerskerne fortæller om organisatoriske udfordringer med at holde styr på alle de aktører, som er involveret i forløbene, hvor det ofte ikke er klart, hvem som leverer hvilke ydelser. For eksempel viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd fra 2018, at to ud af tre af de kommunalt ansatte sygeplejersker inden for den seneste måned har oplevet uklarhed om, hvilken læge som har behandlingsansvaret for patienter, som efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Ifølge Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, haster det for kommunerne med at sætte fokus på organiseringen af indsatserne for at løse nogle af de organisatoriske udfordringer, sygeplejerskerne oplever hver dag.

”Vi har som samfund og sundhedsvæsen en pligt til at medtænke sygeplejerskernes og de øvrige sundhedsfagliges udfordringer, når der planlægges i sundhedsvæsenet. Rapporten fra VIVE viser, at der både ledelsesmæssigt, organisatorisk og i forhold til samarbejdspartnere i det nære sundhedsvæsen er en række forhold, der har betydning, hvis det nære sundhedsvæsen skal kunne fungere smidigt og effektivt. Den måde, det fungerer på i dag, er langt fra optimalt,” siger Grete Christensen.

Der skal skabes klarhed

Rapportens overordnede konklusion er, at der er behov for et organisatorisk paradigmeskifte og en forbedring af sammenhængen i de nuværende uklare arbejdsgange. Derfor opfordrer Grete Christensen også til, at organiseringen af den kommunale sygepleje sættes til debat lokalt – blandt politikere, ledere og medarbejdere.

Rapporten findes på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside sammen med et videointerview med forfatteren Sidsel Vinge: www.dsr.dk/kompleksitet

Om undersøgelsen

Undersøgelsen gør brug af interviews med 35 sygeplejersker fra 18 forskellige kommuner fordelt på alle fem regioner samt observationer.

Rapporten "Kompleksitet i den kommunale sygepleje" udkom før sommerferien, og er bestilt af Dansk Sygeplejeråd.

 

 

 

Læs mere kompleksitet i den kommunale sygepleje