DSR om strukturkommission: Løsningen er ikke kun nye strukturer

Regeringen har i dag præsenteret den sundhedsstrukturkommission, som skal komme med anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen. Det er dog ikke store strukturelle ommøbleringer, der først og fremmest er brug for, mener DSR.

Oprettet: 28.03.2023
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Lars Løkke, Mette Frederiksen og Sophie Løhde præsenterede sundhedsstrukturkommissionen på et pressemøde tirsdag

En ny strukturkommission skal komme med modeller og anbefalinger for indretningen af sundhedsvæsenet – det har den et år til. Herefter skal regeringen træffe beslutning om, hvad der skal ske.

Grete Christensen hilser kommissionen velkommen, men er ikke uden bekymring for, om fokusset bliver for skævt:

”Vi håber bestemt, at den nye kommission kommer med gode forslag til løsninger, men jeg kan godt være bekymret for, at der bliver for meget fokus på strukturer, når det grundlæggende problem er, at vi mangler så mange medarbejdere. Vi ved hvor meget tid det tager at omstrukturere, og det har sundhedsvæsenet ikke brug for lige nu,” siger hun.

Det betyder ikke, at der ikke er brug for nye løsninger:

”Der er brug for at styrke det nære sundhedsvæsen og for at skabe bedre sammenhæng for patienterne på tværs af sundhedsvæsenet. Vi skal blive bedre til at sikre, at vi gør det rigtige, og at vi gør det første gang. At vi forebygger indlæggelser, men også at vi ikke udskriver patienter for tidligt. Det kræver medarbejdere, kompetencer og samarbejde. Og lige nu mangler der ideer til, hvordan kommuner og regioner arbejder bedre sammen om patienterne," siger Grete Christensen.

Ni eksperter skal pege på løsninger 

Kommissionens anbefalinger og vurderinger skal blandt andet omfatte den regionale struktur og rammerne for den kommunale sundheds- og forebyggelsesindsats. Derudover skal kommissionen også se på samspillet mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis.

”En central del af kommissionens arbejde bliver at fokusere på det nære sundhedsvæsen og samarbejdet mellem den praktiserende læge, kommunen og sygehuset. Her er det i høj grad sygeplejen, forebyggelsen og omsorgsarbejdet, der er i spil. her spiller vi meget gerne ind med løsninger,” siger Grete Christensen.

Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, er udpeget til at stå i spidsen for kommissionen. Derudover er yderligere otte eksperter udpeget som medlemmer af kommissionen. Hverken fagforeninger eller arbejdsgivere er repræsenteret, men relevante parter vil blive inddraget undervejs.

Kommissionens medlemmer
 • Formand: Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, og bl.a. tidligere departementschef, tidligere Adm. direktør i Sundhedsstyrelsen og tidligere   direktør for sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. 
 • Jakob Kjellberg, Professor i sundhedsøkonomi, VIVE
 • Peter Bjerre Mortensen, Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Dorthe Gylling Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden
 • Sidsel Vinge, konsulent og tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune
 • Mogens Vestergaard, overlæge, seniorforsker og Professor i almen medicin, Aarhus Universitet
 • Marie Paldam Folker, centerchef, Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark
 • Søren Skou, tidligere administrerende direktør, A.P. Møller Mærsk
 • Gunnar Bovim, formand for Helsepersonelkommisjonen og rådgiver på Norges teknik-naturvidenskablige Universitet
Kommissionens opgave

Kommissionens anbefalinger og vurderinger af fremtidens struktur skal bl.a. omfatte følgende områder:

 • Den regionale struktur, herunder en afvejning af fordele og ulemper ved en ændret forvaltningsstruktur med sigte på styrket sammenhæng og omstilling til nære sundhedstilbud og øget lighed i adgangen til behandling af høj kvalitet.
 • Rammer for den kommunale sundheds- og forebyggelsesindsats, hvor opgaveløsningen i højere grad bygger på nationale kvalitetsstandarder, og som understøtter mere ensartet kvalitet på tværs af landet.
 • Samspillet mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis, herunder forpligtende samarbejdsstrukturer samt muligheder for samlokalisering af kommunale tilbud og udgående sygehusfunktioner og skabelse af tværfaglige miljøer.
 • En organisering og styring af almen praksis, der understøtter øget patientansvar og styrket opgavevaretagelse, herunder en afvejning af fordele og ulemper ved forskellige organisatoriske løsninger.
 • Finansierings- og incitamentsstrukturer, samt kultur og ledelse i sundhedsvæsenet, der understøtter omstilling til det nære samt en bedre udnyttelse af ressourcer og kapacitet inden for og på tværs af sektorer, herunder en vurdering af løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater.
 • Koordination af kvalitetsudvikling på sundhedsområdet med henblik på at indfri potentialer i øget nyttiggørelse af data om kvalitet samt øget udbredelse af god praksis, herunder en afvejning af fordele og ulemper ved en styrket statslig rolle heri.
 • En organisering af digitale løsninger og it-infrastruktur i sundhedsvæsnet, der understøtter udbredelsen af fælles løsninger og gnidningsfri udveksling af digitale oplysninger på tværs af sektorer.
 • En regulering, der understøtter frit valg og patientrettigheder, og som sikrer den mest hensigtsmæssige brug af private aktører som en del af det samlede sundhedsvæsen.

  Læs hele kommissoriet for sundhedsstrukturkommissionen