Fagforeningsbosser i fælles opfordring: Øget samarbejde skal bremse idiotisk bureaukrati

KRONIK. Forskellige faggrupper og fagligheder bidrager med hver deres indsigt og viden. Det skal udnyttes bedre, så et tværgående samarbejde løfter den enkelte arbejdsplads.

Oprettet: 05.02.2018
Foto: Simon Klein Knudsen

I en kronik i Jysk Fynske Mediers tillæg 'Danmark' har Brobygningssamarbejdet med blandt andre Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen luftet ønsket om at gå fra fokus på den enkelte leders evner til mere tværgående samarbejde mellem faggrupper på arbejdspladserne. Tværfagligt samarbejde skal blive normen i dagligdagen, mener Brobygningssamarbejdet.

Man skal satse benhårdt på ledelse, hvis man vil udvikle den offentlige sektor.

Sådan står der på forsiden af hjemmesiden for Ledelseskommissionen, hvis afrapportering netop er blevet udsat til efter overenskomstforhandlingerne.

Og ja, det er helt sikkert nødvendigt at satse på ledelse. Men vi håber, at kommissionen ikke blot sætter fokus på den enkelte leders evner, men i høj grad også evnen til at sikre samarbejde og sammenhæng på tværs af de offentlige arbejdspladser og fagligheder.

VI ER SOM formænd for en række faglige organisationer gået sammen, netop fordi vi ønsker øget tværfagligt samarbejde.

Fordi forskellige faggrupper og fagligheder bidrager med hver deres indsigt og viden. Og fordi, det derfor er et kæmpe spild, hvis ikke vi udnytter hinandens viden og erfaringer til at løse samfundsopgaverne og levere ydelser og hjælp til borgere og virksomheder.

MEN HVAD KAN vi gøre for at sikre, at tværfagligt samarbejde bliver normen? Først og fremmest vil vi på organisationsplan arbejde for, at vores medlemmer bidrager til at styrke arbejdsfællesskabet mellem faggrupperne på de offentlige arbejdspladser. Her tænker vi på samarbejdet i dagligdagen og naturligvis på dialogen og inddragelsen i samarbejds- og medbestemmelsesudvalgene.

For vi ved, at det er en kæmpe fordel, når samarbejdet lykkes.

TAG FOR EKSEMPEL Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers.

Her arbejder en ingeniør, sygeplejersker, læger, djøf'ere og HK'ere sammen for at sikre et højt fagligt niveau for håndteringen af kræftscreening i regionen.

Og på ældreområdet arbejder blandt andet Gladsaxe, Bornholm og Sønderborg kommuner med tværfaglige teams, hvor alle der har en opgave i relation til en borger mødes for at koordinere indsatsen - fra social- og sundhedshjælperen til sygeplejersken og ergoterapeuten.

Det har både forbedret borgerens oplevelse og mindsket bøvl og vanskeligheder i koordineringen mellem medarbejderne.

SÆRLIGT ER DER en gevinst at hente i at styrke samarbejdet mellem administrationen og de medarbejdere og ledere, der arbejder tæt på borgerne - for eksempel mellem djøfere og andre fagligheder og fagprofessionelle.

Der bør i højere grad fokuseres på faglig ledelse, der understøtter, at løsningerne findes ved at driftsledere, førstelinjeledere og de udførende medarbejdere udveksler viden og ideer med respekt for hinandens faglighed.

Samarbejdet her er helt afgørende for, at både forvaltning og institutioner får information, hjælp til analyser eller feedback og relevante mål for arbejdet.

Kun på den måde kan vi få bugt med det meningsløse bureaukrati, som vores medlemmer af og til oplever i form af data, der ikke bliver brugt, dobbeltregistreringer, og mål og kontrolsystemer, der enten er irrelevante, eller som lederne ikke har mulighed for at følge op på i deres ledelsespraksis.

ET RELATERET PROBLEM er manglen på samarbejde på tværs af sektorer. Ofte er det tilfældet, at borgeren skifter mellem de forskellige sektorer og således bevæger sig i gråzoner mellem forskellige myndigheder.

Det skal gøres nemt og oplagt for ledere og medarbejdere at arbejde på tværs ud fra borgerens eller virksomhedens behov.

Også i den sammenhæng kan vi som faglige organisationer bidrage til at beskrive og udvikle anbefalinger til, hvordan man eksempelvis med udgangspunkt i borgernes problemstillinger kan skabe sammenhængende forløb gennem den offentlige sektor på tværs af sektorer og organisatoriske grænser.

Det er utroligt vigtigt, at en enkelt faggruppe ikke sidder alene med udvikling af arbejdet og nye løsninger.

Det er i høj grad et politisk ansvar at sætte rammerne for øget samarbejde mellem fagligheder, sektorer og ledelseslag.

Det håber vi, Ledelseskommissionen tager med i sin endelige afrapportering.

Samarbejdet her er helt afgørende for, at både forvaltning og institutioner får information, hjælp til analyser eller feedback og relevante mål for arbejdet.

Kun på den måde kan vi få bugt med det meningsløse bureaukrati, som vores medlemmer af og til oplever i form af data, der ikke bliver brugt, dobbeltregistreringer, og mål og kontrolsystemer.